PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY IKIOSEK

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky upravují poskytování služby iKiosek (dále jen Služba) na internetové
stránce ikiosek.cz (dále jen Internetová stránka) provozované společností CZECH NEWS
CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále
jen Provozovatel).


2. Služba umožňuje jejím uživatelům (dále jen Uživatel) nákup tištěných a/nebo
elektronických periodických a neperiodických titulů vydávaných Provozovatelem
a případně též nákup jiného zboží a/nebo služeb podle rozhodnutí Provozovatele. Služba
poskytuje Uživatelům prostřednictvím uživatelského rozhraní přehled o jimi realizovaných
nákupech v rámci Služby a v případě nákupu elektronického periodického nebo
neperiodického titulu přístup k zakoupenému obsahu (titulu).

II. Registrace

1. Registrací vytváří Uživatel svůj uživatelský účet ve Službě. Uživatel Služby získá
registrací do Služby na Internetové stránce přístup k těm jejich částem a službám, které
jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých
částí Služby může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek.


2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se
registrovaného Uživatele do Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn
pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.
Provozovatel je takto zejména, nikoliv však výhradně, oprávněn podmínit přístup do Služby
technologií jednotného přihlášení, kterou Provozovatel postupně na jím provozovaných
internetových stránkách zavádí a která umožňuje Uživateli přihlásit se pomocí jedněch
přihlašovacích údajů do různých služeb poskytovaných Provozovatelem (dále jen
„Jednotné přihlášení“), v budoucnu i včetně Služby. Uživatel bere na vědomí, že po
zavedení Jednotného přihlášení i na Internetové stránce bude Služba, včetně jakéhokoliv
zakoupeného obsahu v rámci Služby, dostupná po přihlášení provedeném prostřednictvím
Jednotného přihlášení. Jednotné přihlášení je stejně jako Služba službou informační
společnosti a registrace Jednotného přihlášení je podmíněna akceptací Podmínek pro
užívání služby informační společnosti (v aktuální podobě) dostupné zde, informace o
zpracování osobních údajů související s Jednotným přihlášením je zpřístupněna Uživateli
zde. Uživatel tedy bere výše uvedené skutečnosti na vědomí a souhlasí s tím, že po
zavedení Jednotného přihlášení na Internetové stránce bude na základě rozhodnutí
Provozovatele přístup do určitých částí Služby, jako účet ve Službě, včetně zakoupených
produktů a obsahů zpřístupněných Uživateli prostřednictvím Účtu, podmíněn právě
přihlášením prostřednictvím Jednotného přihlášení. Jakákoliv následná nedostupnost těch
částí Služby, jejichž přístup je podmíněn Jednotným přihlášením, z důvodů nevyužití
Služby pomocí Jednotného přihlášení, není neplněním závazku/porušením smlouvy ze
strany Provozovatele a za takovou nedostupnost z výše uvedených důvodů nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.

3. Provozovatel je oprávněn zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že


- registrovaný Uživatel poruší při užívání Služby ustanovení těchto podmínek nebo právní
předpisy, nebo
- Provozovatel má důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě
Uživatele ještě další osoba, nebo
- Uživatel se ke svému registrovanému (uživatelskému) účtu nepřihlásil v období
posledních 12 měsíců.


4. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným ve
Službě. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části
zakoupených elektronických titulů ani na jejich stažení do koncového zařízení Uživatele
pokud Provozovatel sám takovou možnost v konkrétním případě již nenabízí.


5. V případech uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku ztrácí Uživatel přístup ke Službě a k
nakoupeným elektronickým titulům a k jinému zboží či službám zpřístupněným
prostřednictvím Služby. Uživateli nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části ceny za
nakoupené elektronické tituly nebo jiné zboží či služby zpřístupněné prostřednictví Služby,
ani na náhradu škody.


6. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro
zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

III. Nákupy v rámci Služby

1. Uživatel může prostřednictvím Služby po své řádné registraci a po přihlášení se ke
svému registrovanému (uživatelskému) účtu provádět nákupy tištěných a/nebo
elektronických periodických a neperiodických titulů vydávaných Provozovatelem
a případně též nákup jiného zboží a/nebo služeb pokud jsou v rámci Služby nabízeny.
Provozovatel stanoví, které zboží a služby budou prodávány prostřednictvím Služby.


2. Zboží a služby jsou v rámci Služby prodávány buď přímo Provozovatelem, nebo s jeho
souhlasem jinou osobou (dále jen Autorizovaný prodejce), v takovém případě je osoba
Autorizovaného prodejce ve Službě u nabídky příslušného zboží a/nebo služby uvedena.
Autorizovaný prodejce pro konkrétní zboží nebo službu se může měnit. Změna osoby
Autorizovaného prodejce nemá vliv na dříve zakoupené zboží a/nebo služby. Pokud zboží
nebo službu poskytuje Autorizovaný prodejce, vztahují se ustanovení těchto podmínek
o poskytnutí zboží nebo služby přiměřeným způsobem i na Autorizovaného prodejce.
Autorizovaný prodejce není provozovatelem služby iKiosek (Služby). 


3. V případě elektronických periodických a neperiodických titulů je Uživateli udělena licence
Provozovatelem, případně podlicence Autorizovaným prodejcem, k jejich užití pro osobní
potřebu a jsou Uživateli zpřístupněny v uživatelském rozhraní Služby. Pokud není
stanoveno Provozovatelem jinak, jsou takto zakoupené elektronické tituly čitelné pouze
registrovanými Uživateli v prostředí Služby. Elektronický titul má stejný obsah jako tištěná
verze, včetně inzerce, s výjimkou vkládané inzerce. Elektronické tituly mají charakter
autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.
(Autorský zákon) a Uživatel je oprávněn užívat je pouze pro svou vlastní potřebu.

Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu elektronického titulu je zakázáno. Úprava
a pozměňování obsahu elektronického titulu jsou rovněž zakázány. Přístup k elektronickým
titulům je v rámci Služby poskytován po dobu 2 let od nákupu příslušného titulu
(garantovaná doba přístupu). Po této době může být přístup ukončen bez předchozího
upozornění a bez poskytnutí možnosti stáhnutí elektronického titulu do koncového zařízení
uživatele.


4. Provozovatel nepřebírá záruku za zboží nebo služby poskytované Autorizovanými
prodejci, ledaže v konkrétním případě výslovně v rámci Služby uvede opak.


5. Provozovatel může umožnit stáhnutí elektronických kopií konkrétních elektronických
titulů do koncového zařízení Uživatele. Provozovatel může namísto zpřístupnění
elektronického titulu v uživatelském rozhraní Služby umožnit stáhnutí elektronické kopie do
koncového zařízení, v takovém případě je elektronický titul řádně poskytnut Uživateli
umožněním jeho stáhnutí po dobu alespoň jednoho měsíce, a to i poté, kdy byla
elektronická verze Titulu již zpřístupněna v uživatelském rozhraní Služby, o ukončení
zpřístupňování titulu a možnosti jeho stažení do koncového zařízení upozorní Provozovatel
Uživatele e-mailovou zprávou zaslanou alespoň jeden měsíc před ukončením možnosti
stáhnout si elektronický titul do koncového zařízení (Provozovatel tak může ukončit
zpřístupňování elektronického titulu v rámci Služby na Internetové stránce a namísto toho
po předchozím informování Uživatelům umožnit po dobu alespoň jednoho měsíce stáhnutí
jeho kopie do koncového zařízení Uživatele). 


6. Provozovatel případně Autorizovaný prodejce může zajistit doručení zakoupeného zboží
nebo poskytnutí zakoupené služby prostřednictvím třetí osoby.


7. Provozovatel případně Autorizovaný prodejce stanoví podmínky pro prodej konkrétního
zboží nebo služeb v rámci Služby.
 

IV. Ostatní ustanovení

1. Uživatel je povinen užívat Službu takovým způsobem, aby z jejího užití nebyli vylučováni
ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či
poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.


2. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel
povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich
změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem.
V případě, že Uživatelem vybrané zboží nebo službu poskytuje Autorizovaný prodejce,
Provozovatel poskytne Autorizovanému prodejci e-mailovou adresu Uživatele a údaj
o Uživatelem vybraném zboží nebo službě, a  Autorizovaný prodejce poskytne
Provozovateli údaj o nákupu realizovaném Uživatelem (zakoupené zboží nebo služba,
datum nákupu). Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci
o zpracování osobních údajů.


3. Uživatel není oprávněn obcházet či narušovat softwarovou ochranu Služby
a elektronických titulů ani narušovat provoz Služby (zejména zasíláním automaticky
generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů do Služby
nebo na Internetovou stránku).

4. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky pro užívání služby iKiosek. Informaci
o takovéto změně bude publikovat na Internetové stránce nejpozději 14 dnů před nabytím
účinnosti změny.


5. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby a/nebo Internetové
stránky, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
V takovém případě postupuje v souladu s čl. III odst. 5 těchto Podmínek.


6. Provozovatel provozuje Službu a Internetovou stránku na základě vlastního rozhodnutí
a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory
péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou
nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání
nezakládá nárok Uživatele či třetí strany na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či
náhradního plnění.


7. V případě, že Internetová stránka obsahuje odkaz na jiné internetové stránky,
neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.


8. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s poskytováním nebo užíváním Služby jsou
příslušné české soudy. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení
případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová
adresa adr.coi.cz.

9. Tyto Podmínky pro užívání služby iKiosek nabývají účinnosti dne 22. listopadu 2022 pro
nové Uživatele a 14 dní poté i pro stávající Uživatele.
 
CZECH NEWS CENTER a.s.