cz en

Podmínky pro užívání služby iKiosek

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky upravují poskytování služby iKiosek (dále jen Služba) na internetové stránce ikiosek.cz (dále jen Internetová stránka) provozované společností CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Provozovatel).

2. Služba umožňuje jejím uživatelům (dále jen Uživatel) nákup tištěných a/nebo elektronických periodických a neperiodických titulů vydávaných Provozovatelem a případně též nákup jiného zboží a/nebo služeb podle rozhodnutí Provozovatele. Služba poskytuje Uživatelům prostřednictvím uživatelského rozhraní přehled o jimi realizovaných nákupech v rámci Služby a v případě nákupu elektronického periodického nebo neperiodického titulu přístup k zakoupenému obsahu (titulu).

 

II. Registrace

1. Registrací vytváří Uživatel svůj uživatelský účet ve Službě. Uživatel Služby získá registrací do Služby na Internetové stránce přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí Služby může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek.

2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.

3. Provozovatel je oprávněn zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že
- registrovaný Uživatel poruší při užívání Služby ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, nebo
- Provozovatel má důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba, nebo
- Uživatel se ke svému registrovanému (uživatelskému) účtu nepřihlásil v období posledních 12 měsíců.

4. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným ve Službě. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části zakoupených elektronických titulů ani na jejich stažení do koncového zařízení Uživatele pokud Provozovatel sám takovou možnost v konkrétním případě již nenabízí.

5. V případech uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku ztrácí Uživatel přístup ke Službě a k nakoupeným elektronickým titulům a k jinému zboží či službám zpřístupněným prostřednictvím Služby. Uživateli nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části ceny za nakoupené elektronické tituly nebo jiné zboží či služby zpřístupněné prostřednictví Služby, ani na náhradu škody.

6. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

 

III. Nákupy v rámci Služby

1. Uživatel může prostřednictvím Služby po své řádné registraci a po přihlášení se ke svému registrovanému (uživatelskému) účtu provádět nákupy tištěných a/nebo elektronických periodických a neperiodických titulů vydávaných Provozovatelem a případně též nákup jiného zboží a/nebo služeb pokud jsou v rámci Služby nabízeny. Provozovatel stanoví, které zboží a služby budou prodávány prostřednictvím Služby.

2. Zboží a služby jsou v rámci Služby prodávány buď přímo Provozovatelem, nebo s jeho souhlasem jinou osobou (dále jen Autorizovaný prodejce), v takovém případě je osoba Autorizovaného prodejce ve Službě u nabídky příslušného zboží a/nebo služby uvedena. Autorizovaný prodejce pro konkrétní zboží nebo službu se může měnit. Změna osoby Autorizovaného prodejce nemá vliv na dříve zakoupené zboží a/nebo služby. Pokud zboží nebo službu poskytuje Autorizovaný prodejce, vztahují se ustanovení těchto podmínek o poskytnutí zboží nebo služby přiměřeným způsobem i na Autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce není provozovatelem služby iKiosek (Služby). 

3. V případě elektronických periodických a neperiodických titulů je Uživateli udělena licence Provozovatelem, případně podlicence Autorizovaným prodejcem, k jejich užití pro osobní potřebu a jsou Uživateli zpřístupněny v uživatelském rozhraní Služby. Pokud není stanoveno Provozovatelem jinak, jsou takto zakoupené elektronické tituly čitelné pouze registrovanými Uživateli v prostředí Služby. Elektronický titul má stejný obsah jako tištěná verze, včetně inzerce, s výjimkou vkládané inzerce. Elektronické tituly mají charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) a Uživatel je oprávněn užívat je pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu elektronického titulu je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu elektronického titulu jsou rovněž zakázány. Přístup k elektronickým titulům je v rámci Služby poskytován po dobu 2 let od nákupu příslušného titulu (garantovaná doba přístupu). Po této době může být přístup ukončen bez předchozího upozornění a bez poskytnutí možnosti stáhnutí elektronického titulu do koncového zařízení uživatele.

4. Provozovatel nepřebírá záruku za zboží nebo služby poskytované Autorizovanými prodejci, ledaže v konkrétním případě výslovně v rámci Služby uvede opak.

5. Provozovatel může umožnit stáhnutí elektronických kopií konkrétních elektronických titulů do koncového zařízení Uživatele. Provozovatel může namísto zpřístupnění elektronického titulu v uživatelském rozhraní Služby umožnit stáhnutí elektronické kopie do koncového zařízení, v takovém případě je elektronický titul řádně poskytnut Uživateli umožněním jeho stáhnutí po dobu alespoň jednoho měsíce, a to i poté, kdy byla elektronická verze Titulu již zpřístupněna v uživatelském rozhraní Služby, o ukončení zpřístupňování titulu a možnosti jeho stažení do koncového zařízení upozorní Provozovatel Uživatele e-mailovou zprávou zaslanou alespoň jeden měsíc před ukončením možnosti stáhnout si elektronický titul do koncového zařízení (Provozovatel tak může ukončit zpřístupňování elektronického titulu v rámci Služby na Internetové stránce a namísto toho po předchozím informování Uživatelům umožnit po dobu alespoň jednoho měsíce stáhnutí jeho kopie do koncového zařízení Uživatele). 

6. Provozovatel případně Autorizovaný prodejce může zajistit doručení zakoupeného zboží nebo poskytnutí zakoupené služby prostřednictvím třetí osoby.

7. Provozovatel případně Autorizovaný prodejce stanoví podmínky pro prodej konkrétního zboží nebo služeb v rámci Služby.

 

IV. Ostatní ustanovení

1. Uživatel je povinen užívat Službu takovým způsobem, aby z jejího užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.

2. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. V případě, že Uživatelem vybrané zboží nebo službu poskytuje Autorizovaný prodejce, Provozovatel poskytne Autorizovanému prodejci e-mailovou adresu Uživatele a údaj o Uživatelem vybraném zboží nebo službě, a  Autorizovaný prodejce poskytne Provozovateli údaj o nákupu realizovaném Uživatelem (zakoupené zboží nebo služba, datum nákupu). Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.

3. Uživatel není oprávněn obcházet či narušovat softwarovou ochranu Služby a elektronických titulů ani narušovat provoz Služby (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů do Služby nebo na Internetovou stránku).

4. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky pro užívání služby iKiosek. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetové stránce nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.

5. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby a/nebo Internetové stránky, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím. V takovém případě postupuje v souladu s čl. III odst. 5 těchto Podmínek.

6. Provozovatel provozuje Službu a Internetovou stránku na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatele či třetí strany na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

7. V případě, že Internetová stránka obsahuje odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

8. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s poskytováním nebo užíváním Služby jsou příslušné české soudy. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

9. Tyto Podmínky pro užívání služby iKiosek nabývají účinnosti dne 12. září 2018.

 

CZECH NEWS CENTER a.s.

 

 

 

 

 

 

 

#
#