Použití souborů cookies

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou velmi malé textové dočasné soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu apod.). Dočasné soubory cookie se ukládají pouze na dobu vaší návštěvy na naší internetové stránce. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.  

 

K čemu slouží

Soubory cookie umožňují identifikaci jednotlivých koncových zařízení a uchování údajů o vašem nastavení cookies, ať už ve Vašem webovém prohlížeči nebo v uživatelském rozhraní se žádostí o souhlas s cookies. Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, například u přihlášení nebo platby za produkt. Jiné zlepšují uživatelské rozhraní například tím, že si pro příští návštěvu zapamatují vyplněné údaje. Další cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu vašim preferencím. 

 

S jakými systémy na správu cookies se můžete setkat

Na námi provozovaných internetových stránkách a rovněž na stránkách provozovaných ostatními členy sdružení CPEx, z.s.p.o. (dále jen CPEx) se můžete setkat se dvěma různými systémy:

A) uživatelské rozhraní se žádostí o Váš souhlas s cookies (ve zkušebním režimu): jedná se o tzv. systém na správu reklamních cookies (dále jen „CMP“), který je provozován evropským sdružením pro reklamu (iAB). Tento systém je univerzální a vyžaduje od všech jeho členů, tedy i od nás, dodržování stejných pravidel. V tomto systému můžete udělit souhlas s užitím cookies třetích stran, tzn. našim partnerům, např. provozovatelé reklamních systémů (dále také jako „partner“). U nás se s tímto systémem setkáte ve zkušebním provozu na těchto stránkách ahaonline.cz, zive.cz, e15.cz, zeny.cz, mojezdravi.cz, autorevue.cz, sportrevue.cz, fitweb.cz, a to v jejich klasické, nikoliv mobilní verzi. Vámi provedené nastavení bude platit nejen na těchto stránkách, ale rovněž i na těch stránkách ostatních členů sdružení CPEx, které mají rovněž tento systém ve zkušebním režimu nasazen. (dále jen „systém dle Vašeho souhlasu“). Naše společnost však v tomto systému spravuje cookies výhradně podle Vašeho nastavení správy cookies ve webovém prohlížeči, který užíváte.

B) internetové stránky bez žádosti o Váš souhlas s cookies: na takových internetových stránkách nenaleznete žádost o souhlas, pouze tzv. cookie lištu, ve které Vám sdělujeme, jak soubory cookies používáme. V tomto systému spravujeme cookies výhradně podle Vašeho nastavení správy cookies ve webovém prohlížeči, který užíváte. U nás se s tímto systémem setkáte na všech ostatních internetových stránkách, které nejsou uvedeny v předešlém bodu A). (dále jen „systém dle nastavení prohlížeče“).

 

Jak Vás identifikujeme 

IP adresa je nezbytná pro fungování internetu. Je dostupná na každém počítači. Naše soubory cookie ale identifikují koncové zařízení anonymním ID. 

 

Kde cookies využíváme

Registrace a přihlášení

Cookies zjišťují, jestli je uživatel přihlášený nebo ne. 

 

Osobní nastavení stránky

Cookies uchovávají informace o vašem nastavení provedeném ve službách na stránce, pokud stránka takové nastavení umožňuje. Při opakované návštěvě tak nemusíte vše nastavovat znovu.

 

Měření návštěvnosti

Nástroje třetích stran jako Google Analytics, Netmonitor nebo Chartbeat nám pomáhají měřit návštěvnost na stránce včetně informace o tom, odkud jste na naši stránku přišli, a kam z naší stránky odcházíte. Podle těchto statistik upravujeme stránky tak, abyste s nimi byli obsahově spokojeni.

 

Reklama

Soubory cookie se užívají pro zjištění počtu lidí, kteří reklamu viděli, kdo z nich na ni kliknul nebo si ji opakovaně zobrazil. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení tak zvaných segmentů, neboli vašich preferencí, případně též vaší geografické lokace a podle nich nám umožní přizpůsobit zobrazovanou reklamu (behaviorální cílení). Výsledek takové segmentace, který tímto způsobem získáváme, je velmi obecný a nejsme schopni ho přiřadit ke konkrétní osobě. Prostřednictvím našich stránek mohou být ve vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce, sdružení CPEx). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.

 

Obsah stránek

Podobně jako v případě reklamy, soubory cookie můžeme používat pro vyhodnocení vašich preferencí a podle toho Vám nabídnout na našich stránkách takový obsah jaký vás zajímá. 

 

Platby

Při online platbě ukládáme do cookies pouze parametry nezbytné pro správné fungování platby. Žádné konkrétní informace o bankovním účtu nebo kartě, které při transakci uživatel používá, nemáme.

 

Soutěže a ankety

Pro správné a poctivé fungování anket a soutěží nám cookies pomáhají uchovat informace o hlasování uživatelů.

 

Soubory cookies na našich stránkách

Přehled cookies používaných naší společností najdete zde.

 

Některým subjektům umožňujeme vložení souboru cookie při Vaší návštěvě našich stránek. Detailní informace o cookies třetích stran si můžete přečíst na stránkách jednotlivých partnerů.

 

Povolení a zákaz cookies

A) V systému dle Vašeho souhlasu

V rámci tohoto systému můžete našim partnerům udělit souhlas s užitím jejich cookies, a to prostřednictvím k tomu určeného uživatelského rozhraní v rámci některých internetových stránek naší společnosti či ostatních členů sdružení CPEx (konkrétní výčet naleznete výše v bodu popisujícím systémy na správu cookies). Vámi provedené nastavení bude platit nejen na těchto stránkách, ale rovněž i na těch stránkách ostatních členů sdružení CPEx, které mají rovněž tento systém ve zkušebním režimu nasazen. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zde https://www.cpex.cz/cmp/ , kdy kliknutím na tlačítko „zobrazit CMP“ opětovně zobrazíte uživatelské rozhraní pro udělení souhlasu a můžete Váš souhlas odvolat či upravit komu a pro jaké účely jej chcete udělit.

Bez ohledu na to, jestli jste souhlas udělili či nikoliv, naše společnost bude zpracovávat cookies výhradně podle Vašeho nastavení správy cookies ve webovém prohlížeči, který užíváte, a to na základě našeho oprávněného zájmu (viz níže zpracovávané údaje, právní základ a účely zpracování). Pro tato zpracování se povolení a zákaz cookies řidí níže uvedeným odst. B). 

B) V systému dle nastavení prohlížeče

Webové prohlížeče umožňují nastavení správy cookies, tedy i jejich povolení a zákaz. Pokud je váš webový prohlížeč nastaven tak, že ukládání cookies povoluje, budeme informace z cookies na základě našeho oprávněného zájmu zpracovávat, a to až do doby, kdy ukládání cookies zakážete. Zde najdete návody, jak tyto soubory blokovat v prohlížečích ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari a Opera

 

Pokud cookies zakážete (v jakémkoliv z výše uvedených systémů), nemusí naše stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.

 

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Správcem osobních údajů z cookies naší společnosti je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“). 

 

Kontaktní údaje: 

telefon +420 225 977 111 

e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Martina Růžičková

telefon +420 225 977 717

e-mail dpo@cncenter.cz

 

Zpracovávané osobní údaje, právní základ  a účel zpracování

A) V  systému dle Vašeho souhlasu

Údaje uvedené v tomto dokumentu (viz. přehled cookies výše v sekci Soubory cookies na našich stránkách) budou naši partneři zpracovávat s cílem zlepšit jejich služby za těmito účely stanovenými univerzálně iAB:

  • Ukládání a zpracování údajů
  • Personalizace
  • Výběr, zobrazování a reporting reklamy
  • Výběr, zobrazování a reporting obsahu
  • Měření

Podrobný standardizovaný rozpis účelý stanovený iAB naleznete v příloze tohoto dokumentu. Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas.

Bez ohledu na to, jestli jste souhlas udělili či nikoliv, naše společnost bude i v tomto systému zpracovávat podle nastavení Vašeho prohlížeče, tedy způsobem a v rozsahu uvedeném v následujícím bodě B.

 

B) V  systému dle nastavení prohlížeče

Za účelem provozování internetových stránek a publikace inzerce na nich včetně jejího behaviorálního cílení budeme zpracovávat údaje uvedené v tomto dokumentu (viz. přehled cookies výše v sekci Soubory cookies na našich stránkách). Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji internetových stránek, jejich návštěvnosti a služeb na nich umístěných a dále na prodeji inzerce na těchto internetových stránkách.

                              -----------------------------------------------------------

Povolení ukládání cookies není povinné. 

Údaje obsažené v cookies nebudeme nikomu předávat. 

Údaje obsažené v cookies budeme zpracovávat po dobu trvání příslušné cookie (viz. přehled cookies výše). 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

 

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz

 

CZECH NEWS CENTER a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, spisová vložka B 19490

IČ 02346826

Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7

 

 

 

Příloha: Standardizovaný podrobný popis účelů v rámci CMP

 

Ukládání a zpracování údajů

Údaje ukládáme a zpětně přistupujeme k datům a informacím, které už jsou na vašem zařízení uloženy – např. reklamním identifikátorům, identifikátorům zařízení, souborům cookies a dalším podobným technologiím.

Tyto údaje zpracováváme následujícím způsobem:

- slučujeme je s daty z off-line zdrojů, která jsme už získali dříve,

- zpracováváme data, která umožňují vaši identifikaci napříč zařízeními, která používáte,

- v případě, že k tomuto účelu má třetí strana souhlas, zpracováváme data o vaší přesné zeměpisné poloze

 

Personalizace

Shromažďujeme a zpracováváme informace o tom, jak naše služby používáte, a následně je využíváme pro personalizaci reklamy nebo obsahu. Tato data mohou být využita i na dalších webových stránkách a aplikacích, ať už našich, nebo našich smluvních partnerů. Údaje o obsahu webových stránek nebo aplikací, které navštěvujete, zpravidla využíváme pro odvození vašich zájmů, na jejichž základě vám následně zobrazujeme reklamu nebo doporučujeme obsah.

Tyto údaje zpracováváme následujícím způsobem:

- slučujeme je s daty z off-line zdrojů, která jsme už získali dříve,

- zpracováváme data, která umožňují vaši identifikaci napříč zařízeními, která používáte,

- v případě, že k tomuto účelu má třetí strana souhlas, zpracováváme data o vaší přesné zeměpisné poloze.

 

Výběr, zobrazování a reporting reklamy

Shromažďujeme informace o vašich zájmech, o reklamách, které jsme vám zobrazili, o frekvenci jejich zobrazení, času a místě a zda jste v souvislosti s danou reklamou provedli nějakou akci, například klik na reklamu nebo nákup, a slučujeme je s již dříve uloženými daty. To nám umožňuje lépe vybírat reklamu, kterou vám zobrazujeme, a následně vyhodnotit její účinnost. V této souvislosti nesledujeme údaje, na jejichž základě provádíme personalizaci obsahu nebo reklam v rámci ostatních webů, aplikací nebo služeb, ať už našich, nebo našich partnerů.

Tyto údaje zpracováváme následujícím způsobem:

- slučujeme je s daty z off-line zdrojů, která jsme už získali dříve,

- zpracováváme data, která umožňují vaši identifikaci napříč zařízeními, která používáte,

- v případě, že k tomuto účelu má třetí strana souhlas, zpracováváme data o vaší přesné zeměpisné poloze.

 

Výběr, zobrazování a reporting obsahu

Shromažďujeme informace o vašich zájmech, o obsahu, který jsme vám zobrazili, o frekvenci jeho zobrazení, času a místě jeho zobrazení a zda jste v souvislosti s daným obsahem provedli nějakou akci, například klik na odkaz, a slučujeme je s již dříve uloženými daty. To nám umožňuje lépe vybírat obsah, který vám zobrazujeme, a následně vyhodnotit jeho účinnost. V této souvislosti nesledujeme údaje, na jejichž základě provádíme personalizaci obsahu nebo reklam v rámci ostatních webů, aplikací nebo služeb, ať už našich, nebo našich partnerů.

Tyto údaje zpracováváme následujícím způsobem:

- slučujeme je s daty z off-line zdrojů, která jsme už získali dříve,

- zpracováváme data, která umožňují vaši identifikaci napříč zařízeními, která používáte,

- v případě, že k tomuto účelu má třetí strana souhlas, zpracováváme data o vaší přesné zeměpisné poloze.

 

Měření

Sledujeme informace o vašich zájmech, o obsahu, který jsme vám zobrazili, o frekvenci jeho zobrazení, času a místě jeho zobrazení a zda jste v souvislosti s daným obsahem provedli nějakou akci, například klik na odkaz, a slučujeme je s již dříve uloženými daty. Tyto informace slučujeme s daty, která o vašem chování máme z minulosti. Tyto informace nám umožňují změřit, jaká je úspěšnost obsahu, který vám zobrazujeme. V této souvislosti nesledujeme údaje, na jejichž základě provádíme personalizaci obsahu nebo reklam v rámci ostatních webů, aplikací nebo služeb, ať už našich, nebo našich partnerů.

Tyto údaje zpracováváme následujícím způsobem:

- slučujeme je s daty z off-line zdrojů, která jsme už získali dříve,

- zpracováváme data, která umožňují vaši identifikaci napříč zařízeními, která používáte,

- v případě, že k tomuto účelu má třetí strana souhlas, zpracováváme data o vaší přesné zeměpisné poloze.

 

 

 

 

#
#