PODMÍNKY SLUŽBY PLACENÉHO OBSAHU REFLEX PREMIUM

I. Obsah a parametry Služby

Služba placeného obsahu Reflex Premium (dále jen „Služba“) obsahuje:

Přístup prostřednictvím webového prohlížeče do placené zóny na stránce www.reflex.cz

Přístup do placené zóny v aplikaci Reflex.cz prostřednictvím mobilních zařízení (tablet/smartphone).

Aplikaci lze získat pro mobilní zařízení vybavené systémy iOS nebo Android.

Služba obsahuje:

  • obsah, tj. články a videa, přístupný výlučně pro uživatele Služby

Službu lze objednat zejm. na období:

  • 30 dnů (označováno jako měsíční předplatné) a/nebo
  • 365 dní (označováno jako roční předplatné)

Konkrétní aktuálně poskytované délky období (včetně případného jednorázového poskytnutí), na které lze Službu objednat, je vždy uvedeno Poskytovatelem v rozhraní pro objednávku Služby.     

Přístup ke Službě není geograficky omezen, tím není dotčeno omezení nebo vyloučení přístupu ke Službě podle čl. III těchto podmínek.

Uživatel Služby (dále jen „Uživatel“) není oprávněn převést své právo na přístup ke Službě na jinou osobu. Uživatel nebude užívat jakékoli prostředky pro změnu parametrů Služby, které jsou stanoveny jejím Poskytovatelem.

II. Cena a platební podmínky

Ceny Služby jsou uvedeny v rozhraní pro její objednávku. Poskytování Služby je zahájeno bez zbytečného odkladu po připsání úhrady ceny na účet Poskytovatele.

Služba je poskytována na bázi předplatného, tj. po uplynutí období, na které je Služba uhrazena, dochází k automatickému prodloužení Služby vždy o stejnou dobu, na kterou byla Služba uhrazena, a to i opakovaně. Uživatel má možnost ve svém profilu prodloužení Služby zakázat a to kdykoliv po dobu jejího trvání. V takovém případě je poskytování Služby ukončeno uplynutím aktuálního období, na které je Služba uhrazena. 

Platba za Službu je prováděna opakovaně (pokud není v Rozhraní při Objednávce uvedeno jinak), vždy za období, na které byla Služba automaticky prodloužena. Platba je prováděna automaticky, prostřednictvím platebního systému provozovaného licencovanou platební institucí identifikovanou v příslušném rozhraní nebo prostřednictvím platby Premium SMS  (platba Premium SMS je aplikována pouze pro stávající Uživatele, pro nové objednávky ji Poskytovatel již nenabízí). Uživatel bere na vědomí, že automatická opakovaná platba může být s ohledem na technické řešení Provozovatele inkasována až tři kalendářní dny před posledním dnem období, na které byla Služba předplacená. To může nastat zejména v případě, kdy tento poslední den připadá na víkend, státní svátek nebo den, který není pracovním dnem ve smyslu platných právních předpisů. Pokud však Uživatel následně prodloužení Služby zakáže (včas před její obnovou), bude Uživateli platba vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

Maximální výše jedné platby odpovídá aktuální ceně Služby za období, na které byla objednána nebo prodloužena. Výše platby je fixní s výjimkou změny ceny stanovené Provozovatelem a uveřejněné způsobem určeným v Podmínkách pro poskytování placeného obsahu společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Úvodní informace o platbě spojené s automatickým prodlužováním Služby, jakož i jakékoli informace týkající se změny této platby budou zasílány uživatelům na e-mailovou adresu uvedenou při objednání Služby.                                      

III. Ostatní ustanovení

Právní vztahy vzniklé při poskytování Služby Poskytovatelem a užívání Služby Uživatelem a v souvislosti s nimi se řídí:

V případě jejich rozporu má přednost ten dokument, který je uveden jako dřívější v pořadí. 

K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s poskytováním nebo užíváním Služby jsou příslušné české soudy. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky služby placeného obsahu Reflex Premium. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikaci (pokud jsou pro danou Službu provozovány) nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.     Takovou změnu Podmínek je Uživatel oprávněn odmítnout a vypovědět ve výše uvedené lhůtě způsobem uvedeným v oznámení. Účinnost změny Podmínek nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení změny uvedeno pozdější datum účinnosti.     

Poskytovatelem Služby je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7.

Toto znění obchodních podmínek je platné od 1. května 2023.