PODMÍNKY PRO DODÁVKU ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY IKIOSEK

Čl. 1 Obecná ustanovení

Tyto Podmínky pro dodávku zboží (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi Kupujícím zboží (dále jen Kupující) prostřednictvím služby iKiosek umístěné na internetové stránce ikiosek.cz (dále jen Služba) a Provozovatelem Služby, společností CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, IČ: 02346826, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490 (dále jen Provozovatel).

Provozovatel provozuje Službu a je oprávněn prostřednictvím Služby prodávat zboží, případně poskytovat za úplatu jiné hodnoty (SIM karty pro služby elektronických komunikací, vstupenky, vouchery, apod.) (dále souhrnně nazýváno Zboží) v souladu s právními předpisy platnými v České republice.

Kupující je registrovaný uživatel Služby, který s Provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi Zboží prostřednictvím k tomu určeného uživatelského rozhraní Služby (dále jen Smlouva).

Zboží je doručováno výlučně v České republice.

 

Čl. 2 Smlouva o koupi Zboží

Kupující vybírá Zboží v rámci Služby, před dokončením objednávky Zboží ze strany Kupujícího může Kupující provádět úpravy objednávky. Součástí objednávky je také volba platební metody a místa dodání.

Smlouva vzniká dokončením objednávky (tj. jejím odesláním) Kupujícím prostřednictvím Služby a potvrzením této objednávky Provozovatelem elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v registraci do Služby. Dokončenou objednávku již Kupující nemůže bez souhlasu Provozovatele měnit.

 

Čl. 3 Úhrada ceny

Cenu Zboží lze uhradit platební kartou, bankovním převodem nebo dobírkou. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum dodání Zboží Kupujícímu. Daňový doklad bude Kupujícímu zaslán elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registraci do Služby, Kupující s tímto souhlasí.

V případě, že Kupující zvolí jako platební metodu úhradu platební kartou bude mu Zboží dodáno až po připsání ceny za Zboží na účet Provozovatele. V případě, že  Kupující zvolí jako platební metodu úhradu dobírkou, bude mu Zboží při doručení předáno až po úhradě ceny za Zboží.

K ceně za Zboží bude vždy připočítáno poštovné a v případě platby dobírkou také náklady na tuto platbu. Výše těchto nákladů bude vždy uvedena v rekapitulaci objednávky před jejím závěrečným potvrzením ze strany Kupujícího.

Vznikne-li Kupujícímu nárok na vrácení části uhrazené ceny za Zboží, bude mu příslušná částka Provozovatelem vrácena peněžní poukázkou (typ B) nebo převodem na bankovní účet.

 

Čl. 4 Dodávka objednaného Zboží

Zboží je dodáno jeho předáním Kupujícímu, tj. umožněním Kupujícímu nakládat se zbožím. Zboží je Kupujícímu předáno po řádné úhradě jeho ceny včetně nákladů na poštovné a případnou dobírku.  

Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání, ne však dříve, než úplnou úhradou ceny za Zboží.

Zboží je doručováno dopravcem určeným Provozovatelem. Kupující je povinen převzít Zboží doručené v souladu s objednávkou.

Kupující je povinen při dodání Zboží překontrolovat neporušenost balení. V případě poškozeného balení při dodání Zboží není Kupující povinen Zboží přijmout. Kupující dále bez zbytečného odkladu po předání Zboží provede kontrolu jeho stavu za účelem zjištění jeho kompletnosti a případných vad.

 

Čl. 5 Reklamace a práva z vadného plnění

Provozovatel odpovídá za vady Zboží, které mělo Zboží při jeho dodání Kupujícímu. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců dodání Kupujícímu, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho dodání.

Kupující je oprávněn uplatnit reklamací právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, toto právo se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo pokud vyplývá z povahy Zboží nebo pokud Kupující vadu Zboží sám způsobil.

Reklamace Zboží musí být učiněna bez zbytečného odkladu po zjištění Vady kupujícím zasláním e-mailu na adresu info@shop.ikiosek.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Provozovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky.

Reklamace bude vyřízena do 30ti dnů od jejího doručení Provozovateli. O vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou u jeho uživatelského účtu.

V případě vady Zboží, která je podstatným porušením Smlouvy má Kupující právo

a)      na dodání nového Zboží bez vady nebo na dodání chybějící součásti nebo příslušenství Zboží

b)      na odstranění vady opravou Zboží nebo nahrazením jeho vadné části za bezvadnou

c)      na poskytnutí přiměřené slevy z ceny Zboží

d)      odstoupit od Smlouvy

Kupující sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil, při reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Provozovatele, to neplatí, pokud Kupující požadoval opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud Provozovatel neodstraní vady v přiměřené lhůtě nebo pokud oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud Kupující nesdělí Provozovateli volbu některého z práv uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

V případě vady Zboží, která je nepodstatným porušením Smlouvy má Kupující právo

a)      na odstranění vady opravou Zboží nebo nahrazením jeho vadné části za bezvadnou

b)      na poskytnutí přiměřené slevy z ceny Zboží

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

pokud došlo ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění jeho vady,

pokud kupující použil Zboží ještě před objevením vady,

pokud kupující nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

pokud kupující Zboží prodal ještě před objevením vady, spotřeboval ho, anebo pozměnil ho při obvyklém použití. Pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Kupující Provozovateli, co ještě vrátit může, a dá Provozovateli náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

Pokud Kupující neoznámil vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Čl. 6 Odstoupení od smlouvy

Kupující, pokud je spotřebitel, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od dodání Zboží. Oznámení o odstoupení od Smlouvy zašle Kupující písmeně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na adresu info@shop.ikiosek.cz. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy Zbožím je zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový program a Kupující před odstoupením porušil jejich původní obal a dále pokud Zboží s ohledem na jeho povahu lze prodávat pouze v původním nerozbaleném stavu a Kupující porušil jeho původní obal.

Kupující je v případě odstoupení od Smlouvy povinen vrátit Zboží Provozovateli do 14ti dnů po doručení odstoupení Provozovateli. Kupující nese v případě odstoupení od Smlouvy náklady spojené s vrácením Zboží Provozovateli.

Kupující v případě odstoupení od Smlouvy vrátí Zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, včetně dokumentů určených pro užívání Zboží (návody, certifikáty apod.) a včetně jiného příslušenství, pokud možno v originálním balení. Kupující, pokud je spotřebitel, odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Provozovatel vrátí Kupujícímu stejným způsobem, jako od něho přijal, cenu Zboží včetně nákladů na dopravu do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než Kupující provozovateli předá Zboží, ohledně kterého odstoupil od smlouvy, nebo mu prokáže, že ho Provozovateli řádně odeslal.

 

Čl. 7 Ostatní ustanovení

Pro účely doručení Zboží Kupujícímu se doručovací adresou rozumí jeho adresa uvedená v objednávce; pokud je v objednávce uvedena odlišná fakturační a doručovací adresa, bude Zboží doručeno na doručovací adresu.

Případná korespondence s Kupujícím (s výjimkou doručení Zboží) bude považována za doručenou, uplynutím třetího dne ode dne jejího odeslání na doručovací adresu, která byla uvedena v objednávce. Není-li výslovně sjednáno jinak, nemusí být korespondence určená Kupujícímu zasílána doporučeně.

V případě, že cena Zboží byla zlevněna v rámci marketingové akce, je sleva závazná pro Provozovatele pouze po dobu trvání této akce nebo do vyprodání příslušného množství Zboží, pokud se sleva vztahuje na omezené množství Zboží.

Tato Smlouva bude archivována v elektronické podobě u Provozovatele, Kupující ke Smlouvě nemá přístup.

Tuto Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím při koupi Zboží prostřednictvím Služby.

Objednáním Zboží Kupující souhlasí s obsahem těchto Podmínek.

Smluvní vztah mezi Kupujícím a Provozovatelem se řídí výlučně českými právními předpisy, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží či kolizních norem se vylučuje. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Provozovatelem budou rozhodovány k tomu příslušným soudem v České republice.

V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze  Smlouvy o dodávce tisku, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pokud je Kupující podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky měnit, a to tak, že novou verzi podmínek publikuje v rámci Služby a vhodným způsobem na novou verzi Podmínek v rámci Služby upozorní. Na konkrétní Smlouvy se vždy vztahují Podmínky platné v době jejich vzniku.  

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 13. 3. 2019