PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PERIODICKÝCH A NEPERIODICKÝCH TITULŮ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY IKIOSEK

Čl. 1 Elektronický titul

1. Tyto Podmínky poskytování elektronických periodických a neperiodických titulů prostřednictvím služby iKiosek (Podmínky) se vztahují na poskytování elektronické verze tisku vydávaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. (Vydavatel).

2. Vydavatel poskytuje elektronické periodické a neperiodické tituly formou licence k užití elektronické verze konkrétního vydání periodického nebo neperiodického titulu osobě, která uhradila cenu za tuto licenci (Uživatel) v souladu s těmito Podmínkami. Podmínkou pro uzavření licenční smlouvy je aktivní uživatelský účet Uživatele (Účet) v rámci služby iKiosek (Služba).

3. Elektronická verze tisku se shoduje s tištěnou verzí (redakční obsah a inzerce) s těmito výjimkami:

 • do elektronické verze není převáděna žádná forma vkládané inzerce
 • do elektronické verze nejsou převáděny samostatné přílohy distribuované společně s titulem (suplementy)
 • v elektronické verzi může být odstraněn obsah nebo jeho část v souladu s rozhodnutími soudů nebo orgánů státní správy, případně na základě dohody o narovnání uzavření Vydavatelem

4. Elektronický titul, ke kterému byla získána licence, je k dispozici pro čtení v rámci uživatelského rozhraní Služby po přihlášení se k Účtu. Zakoupené elektronické tituly se zobrazují pouze prostřednictvím Služby, pokud Vydavatel neurčí jinak, a pro jejich zobrazení je nutné mít v koncovém zařízení webový prohlížeč, ve kterém se Uživatel přihlašuje k Účtu (Koncové zařízení) na webové adrese www.iKiosek.cz.

5. Elektronický titul lze zakoupit buď jako jedno konkrétní číslo titulu, nebo více čísel ve formě předplatného. Předplatné lze objednat na období uvedená u konkrétního titulu v rámci Služby.

6. Přístup ke Službě není geograficky omezen, tím není dotčeno omezení nebo vyloučení přístupu ke Službě podle čl. 4 těchto Podmínek.

7. Uživatel nebude užívat jakékoli prostředky pro změnu parametrů licence, které jsou stanoveny Vydavatelem.

 

Čl. 2 Licence k elektronickým titulům

1. Licence k elektronickému titulu je poskytována Uživateli na základě jeho objednávky v rámci Služby. Licenční smlouva vzniká akceptací objednávky ze strany Vydavatele, případně zpřístupněním zakoupeného titulu (nebo jeho prvého vydání v případě předplatného) v souladu s odst. 2 tohoto článku.

2. Uživatel získává nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k elektronickému titulu jeho zpřístupněním v uživatelském rozhraní Služby. V případě poskytnutí jednoho vydání Vydavatel toto vydání zpřístupní Uživateli bez zbytečného odkladu po přijetí platby v souladu s objednávkou. V případě předplatného Vydavatel zpřístupní Uživateli bez zbytečného odkladu po přijetí platby aktuální číslo titulu a další pak v závislosti na délce předplatného vždy v den jejich vydání.

3. Licence k elektronickým titulům je v rámci Služby poskytována po dobu 2 let od nákupu příslušného titulu (garantovaná doba licence). Po této době může být licence ukončena bez předchozího upozornění a bez poskytnutí možnosti stáhnutí elektronického titulu do Koncového zařízení Uživatele.

4. Vydavatel není povinen uzavřít licenční smlouvu s Uživatelem, zejména pokud Uživatel porušil v minulosti podmínky Služby nebo tyto Podmínky.

5. Uživatel není oprávněn převést své právo k poskytnutým elektronickým titulům na jinou osobu. Uživatel není oprávněn vytvářet a zpřístupňovat elektronické kopie elektronických titulů jiným osobám.

6. Licenční smlouva je archivována Vydavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 

Čl. 3 Cena a platební podmínky

1. Tisk (licence k němu) je poskytován za cenu uvedenou v rozhraní pro objednávku. Úhrada ceny je podmínkou pro získání licence k elektronickému titulu.

2. Po uplynutí období, na které je uhrazeno předplatné, nedochází k jeho automatickému prodloužení.

 

Čl. 4 Omezení odpovědnosti Vydavatele

1. Vydavatel neodpovídá za

 • jakékoli neposkytnutí elektronického titulu či omezení způsobené hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu
 • jakékoli neposkytnutí elektronického titulu či omezení způsobené funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet
 • jakékoli neposkytnutí elektronického titulu z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů Uživatele   
 • jakoukoli škodu na straně Uživatele nebo jiné osoby/osob vzniklé v důsledku neposkytnutí nebo neúplného poskytnutí elektronického titulu  
 • jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru

2. Vydavatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování elektronického titulu po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby nebo pro poskytování elektronického titulu. Vydavatel si také vyhrazuje právo ukončit licenci v případě ukončení provozování Služby a/nebo její technické podpory (zejména podpory a update čteček Flash a formátu pdf.), a to tak, aby k tomuto ukončení došlo po ukončení aktuálně objednaných předplatných. Vydavatel může rozhodnout o ukončení poskytování předplatných za účelem postupu podle předchozí věty.   

3. Vydavatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit poskytování elektronických titulů. V případě ukončení poskytování elektronických titulů před uplynutím období/počtu vydání titulů, pro které bylo Uživatelem uhrazeno předplatné, bude příslušnému Uživateli vrácena poměrná část jím uhrazené ceny za předplatné podle doby/počtu vydání titulů které byly skutečně poskytnuty.

Čl. 5 Zpracování osobních údajů

1. Vydavatel bude zpracovávat osobní údaje Uživatelů v rozsahu email, jméno a příjmení. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.

 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

1. Objednáním elektronického titulu Uživatel souhlasí s obsahem těchto Podmínek.

2. Tyto Podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi Vydavatelem a Uživatelem ohledně poskytování elektronických titulů prostřednictvím Služby.

3. Právní vztahy vzniklé při poskytování elektronických titulů Vydavatelem a užívání odpovídající licence Uživatelem a v souvislosti s nimi se řídí:

 • těmito Podmínkami
 • Podmínkami pro užívání služby iKiosek
 • Podmínkami pro poskytování placeného obsahu společností CZECH NEWS CENTER a.s.
 • právními předpisy České republiky

v případě jejich rozporu má přednost ten dokument, který je uveden jako dřívější v pořadí.

4. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Vydavatelem se řídí výlučně českými právními předpisy, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží či kolizních norem se vylučuje.

5. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Vydavatelem budou rozhodovány k tomu příslušným soudem v České republice.

6. V případě, že dojde mezi Vydavatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z licenční smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Objednatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Pokud je Uživatel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

8. Vydavatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na internetové stránce, na které je poskytována Služba, nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.

9. Poskytovatelem licencí k elektronickým titulům je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7.

 

Tyto Podmínky pro poskytování elektronických periodických a neperiodických titulů prostřednictvím služby iKiosek nabývají účinnosti dne 8. února 2019.