OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCE F.O.O.D. PIKNIK 2024

(dále jen „Obchodní podmínky“)

  1. Úvodní ustanovení

CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 19490, IČ: 02346826 (dále jen „Pořadatel“), je pořadatelem akce F.O.O.D. PIKNIK, která se uskuteční 1. 9. 2024 („Akce“). Obchodní podmínky upravují smluvní vztah

mezi Pořadatelem a Vystavovatelem na Akci (dále jen „Vystavovatel“).

Akce se koná ve vyhrazeném místě určeném Pořadatelem v parku Ladronka, Praha 6. Akce se koná dne 1. 9. 2024 ve vymezeném časovém úseku 11:00-19:00.

Přílohy Obchodních podmínek:

Příloha č. 1 - PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2024,

Příloha č. 2 - PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVOVATELE NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2024.

  1. Registrace

Vystavovatel se pro možnost nabízet své zboží a/nebo služby na Akci (dále též „vystavovat“) musí registrovat přes registrační webový formulář na stránkách https://foodpiknik.recepty.cz/, a to do 31. 5. 2024, včetně („registrační formulář“).

  1. Platební a storno podmínky

Pořadatel za poskytnuté místo k prodeji („Prodejní místo“), vybavení a další položky, požaduje po Vystavovateli nájemné. Nájemné je složeno z částky za Prodejní místo a vybavení a Nepovinných položek uvedených v registračním formuláři. Nájemné bude Vystavovateli sděleno v registračním formuláři a v rámci potvrzovacího emailu, a to po vyplnění registračního formuláře. Uzavření smlouvy nastává při doručení potvrzovacího emailu od Pořadatele Vystavovateli.

Nájemné musí být uhrazeno na účet Pořadatele 1441000/2700 nejpozději do 15. 6. 2024. Při pozdější úhradě je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

V případě, že Vystavovatel chce zrušit svoji účast, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Pořadateli na email eventy@cncenter.cz.

V případě, že Vystavovatel zruší svoji účast na Akci od 1. 6. 2024 včetně, do 20. 6. 2024 včetně, vzniká nárok Pořadatele na stornopoplatek ve výši 50 % z uhrazené částky Vystavovatelem za nájemné ve prospěch Pořadatele.

V případě, že Vystavovatel zruší svou účast na akci po 21. 6. 2024 včetně, vzniká nárok Pořadatele na stornopoplatek ve výši 100 % z uhrazené částky Vystavovatelem za nájemné ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout o nekonání Akce, předčasně ji ukončit, přerušit nebo omezit její rozsah. V takovém případě, stejně jako pokud Akce nebude moci být konána z jiného důvodu, bude Vystavovateli vrácena poměrná část nájemného odpovídající době, o kterou se zkrátilo užívání Prodejního místa Vystavovatelem. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou Vystavovateli v důsledku nekonání nebo předčasného ukončení Akce v souladu s tímto odstavcem.

Pořadatel v souladu s předchozím odstavcem uvádí, že v případě zrušení Akce v důsledku vládního opatření souvisejícího s pandemií Covid, bude Vystavovateli vráceno nájemné v plné výši.

  1. Plnění Pořadatele

Pořadatel se zavazuje v den konání Akce určit a poskytnout Vystavovateli Prodejní místo a další plnění v rozsahu objednaného dle registračního formuláře.

Pořadatel poskytne dle případných požadavků Vystavovatele, vyplněných v registračním formuláři, elektřinu přímo k místu pronájmu. Zapojena bude v době od 10:30 do 19:00 hodin.

Pořadatel poskytne Vystavovatelům možnost využít cisternu s pitnou vodou nebo 2l sáčky s vodou nacházející se ve speciální přepravce, její umístění je vyznačeno na mapě, která bude k dispozici na místě Akce. 

  1. Plnění Vystavovatelů

Vystavovatel se zavazuje plnit podmínky stanovené v Registračním formuláři, PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI F.O.O.D PIKNIK 2024, PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVOVATELE NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2024 a v těchto Obchodních podmínkách.

Pořadatel má právo Vystavovatelům dávat v rámci zdárného průběhu Akce a bezpečí účastníků pokyny, těmito pokyny je Vystavovatel vázán. Vystavovatel se zavazuje poskytnout Pořadateli maximální součinnost.

Vystavovatel je povinen dorazit na místo konání Akce v určenou hodinu dle pokynů zaslaných Pořadatelem. Vystavovatel má 30 minut na vjezd na určené místo, vyložení vybavení a prodejních artiklů. Prodejní místo Vystavovatele musí být kompletně připraveno nejpozději v 10:30.

Vystavovatel je povinen dodržovat etiku prodeje. Veškeré prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou. Vystavovatel odpovídá za dodržování všech speciálních předpisů pro prodej svého zboží či služeb a zaručuje, že má patřičná povolení. 

Které dokumenty je nutné vzít sebou: 

  1. Živnostenský list, oprávnění prodávat dané zboží a služby (pokud ho právní řád vyžaduje), hygienické a veterinární osvědčení (§ 78 zákona č. 166/1999 Sb.). Na pokyn kontrolních orgánů města, Pořadatele a kontrolních orgánů státní správy je Vystavovatel povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, předložit dokumenty uvedené v tomto odstavci případně předložit jiné dokumenty, které po něm mohou být v souladu s právními předpisy vyžadovány.
  2. PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2024. Po příjezdu do místa pořádání Akce Vystavovatel Pořadateli předá podepsané prohlášení o likvidaci odpadu (příloha č.1).
  3. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVOVATELE NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2024. Po příjezdu do místa pořádání Akce Vystavovatel Pořadateli předá podepsané prohlášení o odpovědnosti Vystavovatele (příloha č.2).

Vystavovatel je povinen udržovat své Prodejní místo, mj. nevyhazovat a nevylévat žádný odpad mimo Pořadatelem k tomu určené místo. Všechen odpad Vystavovatel zanese řádně zmačkaný do kontejnerů přistavených u místa konání akce.  Po skončení Akce je Vystavovatel povinen uklidit své Prodejní místo.

Pokud měl Vystavovatel zapůjčené vybavení od Pořadatele (stany, stoly, židle, ubrusy, atd.), ponechá je na svém místě a počká na předání pověřené osobě Pořadatele, která si od něj Prodejní místo převezme. 

Do areálu nebudou vpuštěna žádná vozidla před 19. hodinou. Pro bezpečnost a plynulost provozu musí Vystavovatel dodržet časový harmonogram příjezdů a odjezdů poskytnutý Pořadatelem, setrvat na Akci po celou dobu jejího trvání a po ukončení Akce neprodleně uvést Prodejní místo, které mu bylo vyhrazeno k prodeji jeho zboží a služeb do původního stavu.

  1. Ochrana osobních údajů

Registrací Vystavovatele bude Pořadatel zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Nakládání s osobními údaji Vystavovatele se bude řídit Informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými na https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-obchodni-partneri.

  1. Závěrečné ustanovení

Vystavovatel vyplnil pravdivě veškeré údaje v registračním formuláři a bude se řídit dle všech ustanovení těchto Obchodních podmínek, registračního formuláře, PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2024, PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVOVATELE NA AKCI F.O.O.D PIKNIK 2024, a dle pokynů Pořadatele. V případě, že tak neučiní, může Pořadatel požadovat uhrazení smluvní pokuty Vystavovatelem ve výši 5.000,- Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Pořadatele Akce na náhradu škody.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2024.