Pravidla soutěže pro nové předplatitele BLESKu

 (dále jen „pravidla“)  

1.          Pořadatel soutěže 

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 02346826 (dále jen „pořadatel“). 

2.          Název soutěže 

2.1. Název soutěže „Soutěž pro nové předplatitele BLESKu“ (dále jen „soutěž“). 

3.          Doba konání soutěže  

3.1. Soutěž probíhá v období od 13. 2. 2023 00:00 hod. do 13. 3. 2023 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“). Losování soutěže proběhne 29. 3. 2023

4.          Podmínky účasti v soutěži 

4.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která v době konání soutěže:

          a) dosáhla věku 18 let

          b) má doručovací adresu v České republice

          c) má v době trvání soutěže nově objednané předplatné, předplatné musí splňovat podmínky uvedené v bodu 4.2 

          d) přihlásila se do soutěže podle bodu 5.1 

       (dále jen „účastník“).

4.2. Soutěž je určena pro nové předplatitele deníku BLESK (pondělí – sobota), kteří (i) mají  minimálně čtvrtletní tištěné předplatné (dále jen „předplatné“) na www.ikiosek.cz nebo www.magaziny.cz nebo objednané telefonicky prostřednictvím linky 253 253 553 nebo e-mailem na adrese predplatne@cncenter.cz, toto předplatné uhradili v souladu s bodem 4.3., splňují pořadatelovy PODMÍNKY PRO DODÁVKU PERIODICKÉHO TISKU FORMOU PŘEDPLATNÉHO a jako doručovací adresu tištěného předplatného uvedou adresu, na kterou nebyl po dobu tří předchozích měsíců předplacený deník Blesk doručován nebo (ii) mají minimálně čtvrtletní elektronické předplatné na www.ikosek.cz a k emailovému účtu uvedeném v zaplacené objednávce se v období předchozích tří měsíců neváže elektronické předplatné deníku Blesk. V případě pochybností si Vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nový odběr předplatného.

4.3. Účastník může pro zaplacení předplatného využít všechny platební metody na www.ikiosek.cz a na www.magaziny.cz, v případě telefonické nebo e-mailové objednávky může využít platební metody, které jsou k dispozici při telefonické nebo e-mailové objednávce. Nové předplatné musí zaplatit do 26. 3. 2023 23:59. Zaplacením se rozumí den připsání peněžních prostředků na příslušný účet pořadatele.

4.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5.          Přihlášení do soutěže

5.1. Účastník se do soutěže přihlásí tak, že odsouhlasí účast v soutěži při koupi předplatného nebo v rámci obdrženého e-mailového obchodního sdělení adresovaného předplatitelům. Pokud nebude předplatné uhrazeno do termínu uvedeného v bodu 4.3, bude účastník z důvodu jeho neuhrazení  ze soutěže vyloučen.  

5.2. Účastník může souhlas do soutěže udělit podle bodu 5.1. i během doby trvání soutěže a to nejpozději do 20. 3. 2023, včetně, na to prostřednictvím e-mailu obsahujícího výzvu k udělení souhlasu zaslaného účastníkovi pořadatelem soutěže na e-mailovou adresu účastníka. . 

5.3. Každý účastník se může přihlásit do soutěže tolikrát, kolik má nových předplatných odpovídajících podmínkám v bodu 4.2.

5.4. Do soutěže budou zařazeny všechny aktivní objednávky předplatného, které splňují  podmínky soutěže stanovené v ustanovení bodu 4.2., které byly zaplaceny dle bodu 4.3. těchto pravidel a jejichž předplatitel současně splňuje podmínky podle bodu 4.1. těchto podmínek.

5.5 Přihlášením se do soutěže účastník vyjadřuje souhlas s těmito pravidly. 

6.          Výhra a určení výherců 

6.1. Pořadatel do soutěže zařadil 1  výhru (dále jen „výhra“).

Výhra:

1x Poukaz na dovolenou snů v hodnotě 150 000 Kč vč. DPH dle výběru výherce od cestovní agentury Zájezdy.cz Platnost poukazu je do 31.12.2023. Poukaz bude vystaven na jméno výherce dle kontaktu v objednávkovém formuláři předplatného. Podrobné podmínky pro využití poukazu na Zájezdy.cz najdete zde https://www.zajezdy.cz/poukazy/#c2374

6.2. Dne  29.3.2023 proběhne losování výhry pořadatelem. 

6.3. Účastník, který bude vybrán v rámci losování (dále jen „výherce“), obdrží od pořadatele výhru.

6.4. Losuje se celkově 1 výherce,  který  obdrží jednu výhru. 

7.          Oznámení o Výhře a předání 

7.1. Pořadatel bude výherce informovat o výhře telefonicky nebo e-mailem do 5 pracovních dnů od vylosování na telefonní číslo nebo na e-mailovou adresu uvedené výhercem v objednávce předplatného. Výhra bude výherci předána osobně či zaslána doporučenou poštou nejpozději do 45 pracovních dnů od vylosování.

7.2. Účastníci, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

7.3.V případě, že se ve stanovené lhůtě nepodaří výhru výherci osobně předat nebo doručit výherci, má pořadatel právo vylosovat výherce jiného. 

8.          Dotazy k soutěži 

8.1. Pro dotazy k soutěži slouží infolinka pořadatele 253 253 553 (pracovní dny 9-16 hod.) a email predplatne@cncenter.cz 

9.          Zásady zpracování osobních údajů 

9.1. Pořadatel jako správce bude v souvislosti s pořádanou soutěží, na základě oprávněného zájmu, zpracovávat osobní údaje účastníků. Konkrétně se bude jednat o osobní údaje účastníků, které vyplnili do objednávky (jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu, čas odeslání objednávky, údaje o předplatném a úhradě) a dále v případě výherců informace pro předání výhry (např. email) a informace o získané výhře. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde. 

9.2. Výherci berou na vědomí, že jejich jméno, bydliště a příp. fotografie může být publikována v deníku BLESK nebo na stránce www.blesk.cz. 

10.      Další podmínky soutěže 

10.1. Pořadatel nemůže garantovat technicky bezchybný průběh soutěže. Pořadatel zejména neodpovídá za případné technické potíže s odesláním objednávky předplatného.

10.2. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. 

10.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla, změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, zrušit, to vše bez udání důvodu a poskytnutí náhrady a stejně tak je pořadatel oprávněn soutěž předčasně ukončit bez nároku soutěžících na výhru či jinou kompenzaci. Pořadatel negarantuje realizaci výhry ze strany poskytovatele zájezdu, ani bezvadné poskytnutí zájezdu, za které pořadatel nenese odpovědnost. Výherce bere na vědomí, že akceptací výhry vzniká vztah mezi jím a poskytovatelem zájezdu. 

10.4. Pořadatel je oprávněn ke kontrole splnění všech podmínek v těchto pravidlech. Pokud pořadatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a účastník soutěže převzal výhru neoprávněně, je takový účastník povinen tuto výhru vrátit, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by v důsledku ztráty výhry mohla účastníkovi vzniknout.  

10.5. Úplné a aktuální znění pravidel je k dispozici na www.blesk.cz/souteze a také na pravidla  V souvislosti se soutěží mohou být zpřístupněny zkrácené verze těchto pravidel. Závazná je však pouze tato úplná verze pravidel. 

10.6. Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. 

 V Praze dne 13. února 2023