PODMÍNKY PRO DODÁVKU PERIODICKÉHO A NEPERIODICKÉHO TISKU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY IKIOSEK

Čl. 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto Podmínky pro dodávku periodického a neperiodického tisku (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi objednatelem periodického a neperiodického tisku (dále jen Objednatel) a vydavatelem tisku, společností CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, IČ: 02346826, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490 (dále jen Vydavatel) prostřednictvím služby iKiosek umístěné na internetové stránce ikiosek.cz (dále jen Služba). Doručování tisku zajišťuje distributor stanovený Vydavatelem (dále jen Distributor).
 2. Vydavatel provozuje Službu a je oprávněn vydávat periodický a neperiodický tisk v souladu s právními předpisy platnými v České republice.
 3. Objednatel je registrovaný uživatel Služby, který s Vydavatelem uzavřel smlouvu o doručování předplacených periodik, o koupi jednotlivého výtisku periodika nebo o koupi jednotlivého výtisku neperiodického titulu (dále jen Smlouva o dodávce tisku).
 4. Distributor je Vydavatelem zmocněn k doručování objednaného tisku a k provádění správy předplatného a objednávek jednotlivých výtisků (přijímání a zpracování objednávek, reklamací, změn a ukončení), dále také k inkasu plateb na interní účet Distributora, upomínání pohledávek za neuhrazené předplatné, vystavování dokladů k úhradě a daňových dokladů jménem Vydavatele.
 5. Tisk je doručován výlučně v České republice.  

Čl. 2 Smlouva o dodávce tisku

 1. Smlouva o dodávce tisku vzniká dokončením objednávky Objednatelem prostřednictvím Služby a potvrzením této objednávky Vydavatelem prostřednictvím Služby.
 2. Objednatel je povinen včas oznámit jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Opomene-li Objednatel oznámit tyto změny nebo je oznámí opožděně, nese odpovědnost za škodu tím způsobenou (např. dodávka tisku na nesprávnou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou úhradu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost daňových dokladů kvůli chybným či neúplným údajům).
 3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že předplatné se automaticky prodlužuje na další předplacené období v délce odpovídající délce předchozího předplaceného období, pokud není v konkrétní nabídce předplatného stanoveno něco jiného.
 4. Předplatné končí, pokud Objednatel svým oznámením adresovaným Vydavateli oznámí, že ukončuje předplatné, a to nejpozději 15 dní před skončením příslušného období předplatného.
 5. Vznikne-li Objednateli nárok na vrácení části uhrazeného předplatného, bude mu příslušná částka Distributorem jménem Vydavatele vrácena (Objednatel, který si vyžádal doručování daňových dokladů, obdrží opravný daňový doklad) formou zápočtu s předplatným vyměřeným na další předplatitelské období. Nelze-li nárok Objednatele započítat (např. pro ukončení předplatného), bude částka poukázána peněžní poukázkou (typ B) nebo převodem na bankovní účet.  

Čl. 3 Úhrada ceny

 1. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou Objednateli dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik vydávaných Vydavatelem.
 2. Doklad k úhradě předplatného obdrží Objednatel nejpozději do 4 týdnů od zahájení doručování; v případě prodloužení předplatného, nejpozději 6 týdnů před začátkem dalšího předplatitelského období. Předplatné lze uhradit platební kartou, bankovním převodem nebo platbou složenky. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum úhrady předplatného (tj. datum připsání předplatného na příslušný účet) nebo datum dodání výtisků, podle toho, co nastane dříve. Objednatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, obdrží do 14 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad vystavený Distributorem jménem Vydavatele.
 3. Dojde-li k zahájení dodávek objednaného tisku, avšak Objednatel neuhradí předplatné, vzniká Vydavateli pohledávka za Objednatelem. Distributor je z pověření Vydavatele oprávněn k upomínání nezaplaceného předplatného. V případě neuhrazeného předplatného po lhůtě splatnosti, mohou být dodávky objednaného tisku okamžitě ukončeny a Smlouva o dodávce tisku zrušena. Zrušení Smlouvy o dodávce tisku neznamená zrušení závazku Objednatele uhradit dlužné předplatné Vydavateli.
 4. V případě, že předmětem Smlouvy o dodávce tisku je objednávka jednotlivého výtisku, bude tento výtisk dodán až po jeho úhradě. Jednotlivé výtisky lze uhradit platební kartou nebo platební SMS zprávou. Daňový doklad bude Objednateli zaslán elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registraci do Služby.  

Čl. 4 Dodávka objednaného tisku, změny a reklamace

 1. Vlastnické právo k výtiskům přechází na Objednatele resp. jím určeného odběratele okamžikem jejich doručení.
 2. Objednatel je oprávněn požádat Vydavatele o přerušení doručování předplaceného tisku na určenou dobu, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba přerušení v průběhu jednoho kalendářního roku překročila 6 měsíců. Vydavatel se zavazuje přerušit doručování v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti.
 3. Objednané výtisky jsou dodávány jejich vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím osobou pověřenou k tomu Objednatelem. Objednatel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem Objednatele a musí umožňovat volné vložení výtisků tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v předešlé větě.
 4. Předmětem reklamace dodávek objednaného tisku může být nedodání předplaceného/objednaného počtu výtisků, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, v případě předplatného dále pozdní dodání (v případě deníků do 7.30 v den vydání, v případě časopisů do 16:00 v den vydání). Reklamace je možné uplatnit u Distributora.
 5. Reklamace dodávek objednaného tisku musí být učiněna nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání. Opožděné reklamace nemusí být akceptovány.
 6. V případě oprávněné reklamace má Objednatel nárok na nové doručení reklamovaného výtisku.  

Čl. 5 Marketingové akce

 1. Pokud není u konkrétní Marketingové akce výslovně uvedeno jinak, vztahují se marketingové akce výlučně na předplatné. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity) Objednateli v případě uzavření smlouvy na předplatné a zaplacení celé částky předplatného, v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové Objednatele příslušného periodika (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím odběrům.
 2. Jeden Objednatel je oprávněn v rámci příslušné marketingové akce objednat maximálně 5 předplatných téhož titulu.
 3. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Vydavatel neposkytuje plnění v rámci marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.  
 4. Objednatel nemůže využít zvláštní nabídku v marketingové akci, pokud již je Objednatelem titulu, k němuž se marketingová akce váže, či trvá předplatné téhož titulu na téže adrese Objednatele (nebo odběratele), nebo během předcházejících tří měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese Objednatele (nebo odběratele). Z důvodu jistoty se uvádí, že pro posouzení téže adresy nemá vliv změna jména daného Objednatele či odběratele. Ve shora uvedených případech je předplatné řádně objednáno, avšak podmínky marketingové akce se na takový odběr nevztahují. V případě pochybností si Vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nový odběr předplatného splňující nárok na poskytnutí zvláštního plnění v rámci marketingové akce, či nikoliv.
 5. Povinnost Vydavatele poskytnout zvláštní plnění v rámci marketingové akce zaniká v případě, kdy Objednatel poruší podmínky stanovené pro jejich poskytnutí v rámci konkrétní marketingové akce, nebo porušil, případně nesplňuje, podmínky stanovené právními předpisy (např. věkové omezení pro alkohol). Objednatel nemá právo na žádné náhradní plnění.
 6. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze ukončit ze strany Objednatele před uplynutím doby, na kterou je zaplaceno, a nelze snížit počet takto uhrazených odebíraných výtisků.
 7. Plnění v rámci marketingové akce je vždy odesíláno na adresu Objednatele (plátce předplatného), a to i v případě, kdy odběratelem je odlišná osoba. Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou, resp. v případě plnění v elektronické formě na emailovou adresu Objednatele zadanou Objednatelem v příslušné objednávce předplatného. Vydavatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od zaplacení předplatného.
 8. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Vydavateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Objednatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Objednatel. V případě plnění v elektronické formě však Objednateli může být plnění opětovně doručeno pouze do doby jeho platnosti uvedené Vydavatelem u dané Marketingové akce.
 9. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Vydavatel právo zaslat Objednateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.
 10. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není Vydavatelem fakturováno. Vydavatel neposkytuje žádnou záruku na zvláštní plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně ´Vydavatelem uvedena. Při případné reklamaci zvláštního plnění Vydavatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Objednatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění.  

Čl. 6 Kontaktní adresa Objednatele

 1. Pro účely doručování korespondence Objednateli se kontaktní adresou rozumí jeho adresa uvedená v objednávce; pokud je v objednávce uvedena odlišná fakturační a korespondenční adresa, považuje se za kontaktní adresu korespondenční adresa. Pokud Objednatel neoznámí (prostřednictvím uvedených kontaktů) jinou adresu, bude korespondence považována za doručenou, uplynutím třetího dne ode dne jejího odeslání na kontaktní adresu, která byla uvedena při objednávce.
 2. Není-li výslovně sjednáno jinak, nemusí být korespondence určená Objednateli zasílána doporučeně. 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi Vydavatelem a Objednatelem ohledně doručování tisku a správy předplatného.
 2. Objednáním tisku Objednatel souhlasí s obsahem těchto Podmínek.
 3. Změna Podmínek se nevztahuje na aktuální období předplatného, které bylo zahájeno před nabytím její účinnosti.
 4. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Vydavatelem se řídí výlučně českými právními předpisy, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží či kolizních norem se vylučuje. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a Vydavatelem budou rozhodovány k tomu příslušným soudem v České republice.
 5. V případě, že dojde mezi Vydavatelem a Objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze  Smlouvy o dodávce tisku, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Objednatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Pokud je Objednatel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Kontaktní údaje Vydavatele: CZECH NEWS CENTER a.s., oddělení předplatného, Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7. e-mail: predplatne@cncenter.cz  

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 18. srpna 2021.