PODMÍNKY AKCE BLESK TLAPKY 2024

(dále jen „Obchodní podmínky“)

  1. Úvodní ustanovení

CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 19490, IČ: 02346826 (dále jen „Pořadatel“), je pořadatelem akce BLESK TLAPKY, která se uskuteční 8. 6. 2024 („Akce“). Obchodní podmínky upravují smluvní vztah

mezi Pořadatelem a Vystavovatelem na Akci (dále jen „Vystavovatel“).

Akce se koná ve vyhrazeném místě určeném Pořadatelem na Louce Na Vypichu, Praha 6. Akce se koná dne 8. 6. 2024 ve vymezeném časovém úseku 11:00-18:00.

Přílohy Obchodních podmínek:

Příloha č. 1 - PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI BLESK TLAPKY 2024,

Příloha č. 2 - PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVOVATELE NA AKCI BLESK TLAPKY 2024.

  1. Registrace

Vystavovatel se pro možnost nabízet své zboží a/nebo služby na Akci (dále též „vystavovat“) musí registrovat přes registrační webový formulář na stránkách https://www.blesk.cz/tlapky, a to do 1. 5. 2024, včetně („registrační formulář“).

  1. Platební a storno podmínky

Pořadatel za poskytnuté místo k prodeji („Prodejní místo“), vybavení a další položky, požaduje po Vystavovateli nájemné. Nájemné je složeno z částky za Prodejní místo a vybavení a Nepovinných položek uvedených v registračním formuláři. Nájemné bude Vystavovateli sděleno v registračním formuláři a v rámci potvrzovacího emailu, a to po vyplnění registračního formuláře. Uzavření smlouvy nastává při doručení potvrzovacího emailu od Pořadatele Vystavovateli.

Nájemné musí být uhrazeno na účet Pořadatele 1441000/2700 nejpozději do 1. 5. 2024. Při pozdější úhradě je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

V případě, že Vystavovatel chce zrušit svoji účast, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Pořadateli na email eventy@cncenter.cz.

V případě, že Vystavovatel zruší svoji účast na Akci od 1. 5. 2024 včetně, do 20. 5. 2024 včetně, vzniká nárok Pořadatele na stornopoplatek ve výši 50 % z uhrazené částky Vystavovatelem za nájemné ve prospěch Pořadatele.

V případě, že Vystavovatel zruší svou účast na akci po 21. 5. 2024 včetně, vzniká nárok Pořadatele na stornopoplatek ve výši 100 % z uhrazené částky Vystavovatelem za nájemné ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout o nekonání Akce, předčasně ji ukončit, přerušit nebo omezit její rozsah. V takovém případě, stejně jako pokud Akce nebude moci být konána z jiného důvodu, bude Vystavovateli vrácena poměrná část nájemného odpovídající době, o kterou se zkrátilo užívání Prodejního místa Vystavovatelem. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou Vystavovateli v důsledku nekonání nebo předčasného ukončení Akce v souladu s tímto odstavcem.

Pořadatel v souladu s předchozím odstavcem uvádí, že v případě zrušení Akce v důsledku vládního opatření souvisejícího s pandemií Covid, bude Vystavovateli vráceno nájemné v plné výši.

  1. Plnění Pořadatele

Pořadatel se zavazuje v den konání Akce určit a poskytnout Vystavovateli Prodejní místo a další plnění v rozsahu objednaného dle registračního formuláře.

Pořadatel poskytne dle případných požadavků Vystavovatele, vyplněných v registračním formuláři, elektřinu přímo k místu pronájmu. Zapojena bude v době od 10:30 do 18:00 hodin.

Pořadatel poskytne Vystavovatelům možnost využít cisternu s pitnou vodou nebo 2l sáčky s vodou nacházející se ve speciální přepravce, její umístění je vyznačeno na mapě, která bude k dispozici na místě Akce. 

  1. Plnění Vystavovatelů

Vystavovatel se zavazuje plnit podmínky stanovené v Registračním formuláři, PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI BLESK TLAPKY 2024, PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVOVATELE NA AKCI BLESK TLAPKY 2024 a v těchto Obchodních podmínkách.

Pořadatel má právo Vystavovatelům dávat v rámci zdárného průběhu Akce a bezpečí účastníků pokyny, těmito pokyny je Vystavovatel vázán. Vystavovatel se zavazuje poskytnout Pořadateli maximální součinnost.

Vystavovatel je povinen dorazit na místo konání Akce v určenou hodinu dle pokynů zaslaných Pořadatelem. Vystavovatel má 30 minut na vjezd na určené místo, vyložení vybavení a prodejních artiklů. Prodejní místo Vystavovatele musí být kompletně připraveno nejpozději v 10:30.

Vystavovatel je povinen dodržovat etiku prodeje. Veškeré prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou. Vystavovatel odpovídá za dodržování všech speciálních předpisů pro prodej svého zboží či služeb a zaručuje, že má patřičná povolení. 

Které dokumenty je nutné vzít sebou: 

  1. Živnostenský list, oprávnění prodávat dané zboží a služby (pokud ho právní řád vyžaduje), hygienické a veterinární osvědčení (§ 78 zákona č. 166/1999 Sb.). Na pokyn kontrolních orgánů města, Pořadatele a kontrolních orgánů státní správy je Vystavovatel povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, předložit dokumenty uvedené v tomto odstavci případně předložit jiné dokumenty, které po něm mohou být v souladu s právními předpisy vyžadovány.
  2. PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI BLESK TLAPKY 2024. Po příjezdu do místa pořádání Akce Vystavovatel Pořadateli předá podepsané prohlášení o likvidaci odpadu (příloha č.1).
  3. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVOVATELE NA AKCI BLESK TLAPKY 2024. Po příjezdu do místa pořádání Akce Vystavovatel Pořadateli předá podepsané prohlášení o odpovědnosti Vystavovatele (příloha č.2).

Vystavovatel je povinen udržovat své Prodejní místo, mj. nevyhazovat a nevylévat žádný odpad mimo Pořadatelem k tomu určené místo. Všechen odpad Vystavovatel zanese řádně zmačkaný do kontejnerů přistavených u místa konání akce.  Po skončení Akce je Vystavovatel povinen uklidit své Prodejní místo.

Pokud měl Vystavovatel zapůjčené vybavení od Pořadatele (stany, stoly, židle, ubrusy, atd.), ponechá je na svém místě a počká na předání pověřené osobě Pořadatele, která si od něj Prodejní místo převezme. 

Do areálu nebudou vpuštěna žádná vozidla před 18. hodinou. Pro bezpečnost a plynulost provozu musí Vystavovatel dodržet časový harmonogram příjezdů a odjezdů poskytnutý Pořadatelem, setrvat na Akci po celou dobu jejího trvání a po ukončení Akce neprodleně uvést Prodejní místo, které mu bylo vyhrazeno k prodeji jeho zboží a služeb do původního stavu.

  1. Ochrana osobních údajů

Registrací Vystavovatele bude Pořadatel zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Nakládání s osobními údaji Vystavovatele se bude řídit Informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými na https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-obchodni-partneri.

  1. Závěrečné ustanovení

Vystavovatel vyplnil pravdivě veškeré údaje v registračním formuláři a bude se řídit dle všech ustanovení těchto Obchodních podmínek, registračního formuláře, PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA BLESK TLAPKY 2024, PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVOVATELE NA AKCI BLESK TLAPKY 2024, a dle pokynů Pořadatele. V případě, že tak neučiní, může Pořadatel požadovat uhrazení smluvní pokuty Vystavovatelem ve výši 5.000,- Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Pořadatele Akce na náhradu škody.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2024.