VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ CZECH NEWS CENTER A.S.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese:

II. Registrace

 1. Uživatel Internetových stránek (dále jen „ Uživatel “) získá registrací na Internetových stránkách přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci Internetových stránek může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u Placeného obsahu).

 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Internetové stránky stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Internetové stránky měnit.

 3. Registrace se vztahuje na všechny Internetové stránky současně, tj. registrací získá Uživatel přístup ke všem Internetovým stránkám v rozsahu, ve kterém jsou podmíněny registrací, s výjimkou těch částí, ke kterým je pro získání přístupu nutné splnit další podmínku stanovenou Provozovatelem.

 4. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na Internetové stránky na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetových stránek ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, aukce, online hry nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného, ani na náhradu škody.

III. Placený obsah

 1. Internetové stránky obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným uživatelům Stránek po splnění podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku (dále jen „ Placený obsah “).

 2. Placený obsah je tvořen obsahem, který je jako Placený obsah na Internetových stránkách označen a publikován. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.

 3. Placený obsah bude registrovaným Uživatelům Internetových stránek zpřístupněn po splnění některé z níže uvedených podmínek:

  1. po úhradě platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena)

  2. po splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem a uvedené na příslušné Internetové stránce

 4. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.

 5. Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po:

  1. evidenci platby za zpřístupnění placeného obsahu v systému Provozovatele určeného pro příjem plateb

  2. evidenci splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem v souladu s pravidly uvedenými pro tento účel na příslušné Internetové stránce.

 6. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

IV. Účast na diskusích

 1. V případě, že Provozovatel Internetových stránek umožní vedení diskuse Uživatelů v rámci Internetových stránek, berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na Internetových stránkách bez časového omezení.

 2. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovatjakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

 3. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

 4. Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

 5. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

 7. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

V. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací a zpřístupněním obsahu či poskytováním jiné služby na Internetových stránkách

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetových stránkách. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k Uživateli s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.

 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

 3. Uživatelé jsou povinni užívat Internetové stránky takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Internetových stránek, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Internetových stránek či poskytování služeb Provozovatelem.

 4. V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem.

 5. Provozovatel je oprávněn podmínit registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v rozsahu potřebném pro registraci Uživatele, zpřístupnění obsahu či poskytování příslušné jiné služby na Internetových stránkách.

 6. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Internetové stránky stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

 7. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a narušovat provoz Internetových stránek zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky.

VI. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravila charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb (Autorský zákon).

 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.

 3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.

 4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s čl. V, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na Internetových stránkách a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

VII. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.

 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.

 3. Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

 4. V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

CZECH NEWS CENTER a.s.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.10.2015.