Jednotné kontaktní místo/Single Point of Contact

Jednotné kontaktní místo

Zde se nachází jednotné kontaktní místo společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. určené k přijímání elektronických příkazů k odstranění teroristického obsahu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 o potírání šíření teroristického obsahu online. 

Na kontaktní místo je možné obrátit se v českém a/nebo anglickém jazyce.

Příslušné orgány České republiky zašlou příkaz k odstranění do datové schránky specifikované níže:
ID datové schránky: 9fv5 sgt

Příslušné orgány ostatních členských států EU zašlou příkaz k odstranění prostřednictvím níže uvedeného formuláře:
https://spoc.cncenter.cz/

Tento formulář slouží výhradně pro doručení příkazů k odstranění ze strany příslušných orgánů. K jiným doručeným zprávám nebude společnost CZECH NEWS CENTER a.s. přihlížet.

 

Single Point of Contact

This is the Single Point of Contact of CZECH NEWS CENTER a.s. designated for receiving electronic removal orders for removing terrorist content within the meaning of Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council on addressing the dissemination of terrorist content online.

The contact point can be contacted in Czech and/or English language.

The competent authorities of the Czech Republic shall send the removal order to the data box specified below:
Data box ID: 9fv5 sgt

The competent authorities of the other EU Member State shall send the removal order through the form below:
https://spoc.cncenter.cz/

The form provided herein is for the sole purpose of receiving removal orders from the competent authorities. CZECH NEWS CENTER a.s. will not take into account any other messages received.