Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky neveřejných akcí

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:

telefon +420 225 977 111
e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Martina Růžičková
telefon +420 225 977 717
e-mail dpo@cncenter.cz

 Zpracovávané osobní údaje, právní základ  a účel zpracování

Pořádáme akce pro zvané hosty a akce, na kterých je možná účast po uhrazení předem stanovené úhrady (dále jen „Akce“). V případě, že se rozhodnete naší Akce zúčastnit, budeme za účelem realizace Akce zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli při Vaší registraci na Akci nebo při jiném způsobu potvrzení účasti na Akci. Zpravidla se jedná o Vaše identifikační a kontaktní údaje, subjekt, ve kterém pracujete, pracovní pozici, Akci, na které se účastníte, údaj o potvrzení Vaší účasti na Akci nebo o úhradě za účast na Akci, a dále o ostatní Vaší komunikaci s námi, pokud je potřebná pro realizaci Akce.

Právním základem pro toto zpracování je plnění povinnosti ze smlouvy, která mezi námi a Vámi při Vaší registraci na Akci nebo při jiném způsobu potvrzení účasti na Akci vzniká.

Vaše jméno, e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo a údaj o Akci, které jste se zúčastnili, budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s Akcí nebo s podobnými Akcemi. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji jejich produktů a služeb.

 

"Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje požadované v souladu s Pravidly, nebudeme Vám moci umožnit účast na Akci.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. 

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro realizaci Akce budeme zpracovávat po dobu trvání Akce a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 4 let od skončení Akce. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících z Akce.

Vaše jméno, e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo a údaj o Akci, které jste se zúčastnili, budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s Akcí nebo s podobnými Akcemi po dobu dvou let od skončení Akce. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.  

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.