Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu s vedením v databázi uchazečů o zaměstnání

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
telefon +420 225 977 111
e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Martina Růžičková
telefon +420 225 977 717
e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Dáváte nám možnost, abychom Vás vedli v databázi kandidátů na zaměstnání ve společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Za tímto účelem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci uděleného souhlasu (včetně případného poskytnutého životopisu, případně též včetně průvodního dopisu k životopisu, pokud se Váš souhlas vztahuje i na ně) a to včetně všech jejich aktualizací provedených z Vaší strany. Tento souhlas je právním základem pro zpracování osobních údajů. Vámi udělený souhlas budeme archivovat po dobu zpracování osobních údajů v databázi kandidátů na zaměstnání a dále čtyři roky po jeho ukončení, a za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v databázi kandidátů na zaměstnání lze kdykoli ukončit žádostí odeslanou na e-mailovou adresu osobní.udaje@cncenter.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v databázi kandidátů na zaměstnání není povinný, v případě, že nám ho nedáte, nebudeme Vás moci oslovit, až budeme obsazovat pracovní pozici, která by Vám mohla vyhovovat.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. 

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie. Originál tohoto písemného souhlasu bude uchováván také v odpovídajícím rozsahu v listinné formě, a to v našem sídle nebo v námi určeném skladovacím zařízení na území České republiky.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro vedení v databázi kandidátů na zaměstnání po dobu tří let, pokud nám souhlas na naší žádost neprodloužíte, případně do odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.