Informace o zpracování osobních údajů pro dodávku periodického a neperiodického tisku prostřednictvím služby iKiosek

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
telefon +420 225 977 111
e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Martina Růžičková
telefon +420 225 977 717
e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ  a účel zpracování

Objednávkou předplatného periodického tisku nebo objednávkou výtisku konkrétního vydání periodického nebo neperiodického titulu prostřednictvím služby iKiosek s námi uzavíráte smlouvu, jejímž předmětem je dodávka příslušného tisku Vám nebo Vámi určené osobě a úhrada ceny (dále jen „dodávka tisku“). Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem dodávky tisku budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefon, e-mail), objednaný titul a počet výtisků, údaj o Vašich platbách za dodávku tisku a vrácených částkách a době a způsobu platby (v případě předplatného včetně čísla účtu, případně osobního spojovacího čísla SIPO), v případě předplatného dále budeme zpracovávat údaje o počátku a konci poskytování předplatného a o období, na které je předplatné automaticky obnovováno.   

Pokud je tisk dodáván jiné osobě, než která ho objednala, budeme zpracovávat spolu s doručovací adresou pro dodávku tisku také jméno a příjmení této osoby. Této osobě rovněž můžeme sdělit, kdo pro ni tisk objednal. Pokud uplatníte reklamaci doručení tisku, budeme zpracovávat údaje o této reklamaci (čas a důvod reklamace, titul, způsob vyřízení reklamace). Pokud jste získali nárok na získání dárku k předplatnému, budeme zpracovávat údaje o tom, jaký dárek jste získali a o době a způsobu jeho předání včetně případného potvrzení o jeho předání. 

Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaj o objednaném tisku budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s nabídkou tisku podobného zaměření jako objednaný tisk. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji vydavatelské činnosti. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje vyžadované v objednávce, nebudeme Vám moci poskytnout tisk a neuzavřeme s Vámi odpovídající smlouvu.

 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat s výjimkou předávání údajů poskytovateli doručovacích služeb za účelem doručení Předplatného.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (do jeho splnění) a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Vaše osobní údaje vztahující se k reklamacím budeme zpracovávat po dobu 4 let od uplatnění příslušné reklamace. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaj o objednaném tisku budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s nabídkou tisku po dobu plnění této objednávky a dále po dobu 2 let od jeho poskytnutí. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.