Informace o zpracování osobních údajů účastníků závodů iSportlife

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Vymezení podílu společných správců na odpovědnosti za plnění povinností vůči Vám je uvedeno níže. Svá práva jste oprávněn vykonávat u každého ze správců či vůči každému z nich.

Kontaktní údaje:

telefon +420 225 977 111

e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Martina Růžičková

telefon +420 225 977 717

e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Registrací na závody iSportlife s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem poskytování plnění ze smlouvy budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, email, telefonní číslo) u osob mladších 18-ti let i jméno, příjmení Vašeho zákonného zástupce, údaje související s poskytovaným plněním či potřebné pro poskytování plnění (kategorie, klub, velikost trička, dosažený čas a umístění, startovní číslo, závod, jehož jste se zúčastnili) a údaje o uhrazení či neuhrazení ceny plnění (údaje o platební transakci, výše úhrady, čas úhrady).

Za účelem plnění povinností stanovených právními předpisy, které se na nás vztahují v souvislosti s Vaší smlouvou, budeme zpracovávat údaje o uhrazené/neuhrazené ceně plnění a smlouvu, a to pro splnění povinnosti vést řádné a transparentní účetnictví.

Vaše základní identifikační údaje spolu s kontaktními údaji a údaj o účasti v závodě budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s poskytovaným plněním. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji naší činnosti a plnění, které Vám bylo poskytnuto. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje potřebné pro poskytnutí plnění, nebudeme Vám moci takové plnění poskytnout a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jeho poskytnutí.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Výsledkový servis jednotlivých závodů je zveřejněn jak na místě konání závodů, tak pro všechny účastníky daného závodu na internetových stránkách www.sportsoft.cz po přihlášení do systému.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a případní pověření zpracovatelé.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností stanovených právními předpisy budeme zpracovávat po dobu 10 let po roce, kterého se záznam týká.

Výše uvedené údaje používané pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s poskytovaným plněním budeme zpracovávat po dobu poskytování plnění a dále po dobu 2 let po roce, kdy bylo poskytnuto poslední plnění. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.