Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele aplikace Liga Živě

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 225 977 111
E-mail: osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení: Martina Růžičková
Telefon: +420 225 977 717
E-mail: dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Registrací do služby Liga Živě provozované na našich internetových stránkách a v aplikaci (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

  • a) osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci do Služby (povinné nebo nepovinné, jejichž poskytnutí je registračním formulářem umožněno) a o čase Vaší registrace a jejím případném ukončení
  • b) osobní údaje, které Služba zaznamenává na základě jejího užívání (zejména údaje o Vašich sportovních a jiných aktivitách, při nichž dochází k užívání Služby. Konkrétní osobní údaje odpovídají veličinám uváděným resp. sledovaným příslušnou částí Služby a jejich případné akumulaci nebo stanovení průměrné hodnoty, pokud takové operace příslušná část Služby umožňuje); podrobná specifikace osobních údajů je uvedena v nastavení uživatelského profilu a/nebo v popisu příslušné části Služby.
  • c) osobní údaje, které do Služby vložíte v rámci Vlastního obsahu
  • d) údaje o Vašem nastavení Služby
  • e) údaje o komunikaci s námi při užívání Služby
  • f) údaje o Vámi užívané verzi Služby a typu Vašeho koncového zařízení, ve kterém máte aplikaci Služby nainstalovánu a o verzi jeho software
  • g) údaje o poruchách aplikace Liga Živě (doba a identifikace poruchy), v případě poruchy aplikace Liga Živě předáme údaje uvedené pod písmeny f) a g) spolu s Vaší e-mailovou adresou třetí straně – poskytovateli nástroje pro analýzu fungování aplikace. Účelem tohoto zpracování je analýza chyb ve zdrojovém kódu aplikace a jeho právním základem je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby v závislosti na nastavení Vašeho uživatelského rozhraní Služby budeme při poskytování Služby zpřístupňovat Vaše osobní údaje uvedené pod písm. b) a c) výše ostatním uživatelům Služby a/nebo zasílat Vám informace, které jsou součástí Služby nebo souvisí s jejím poskytováním včetně informací o novinkách týkajících se Služby (newsletter).

Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Službou, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Nastavením svého uživatelského profilu nám můžete dát souhlas se zasíláním obchodních sdělení, která nemusí souviset se Službou, a s užitím osobních údajů o Vašem užívání Služby pro cílení reklamy nebo pro vyhodnocování možnosti poskytnout Uživateli některé části Služby. Tento souhlas je právním základem pro zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto odstavce lze kdykoli odvolat ve Vašem uživatelském rozhraní Služby a dále způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení. V takovém případě ukončíme zpracování Vašich osobních údajů způsobem, pro který byl souhlas odvolán. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoli ve Vašem uživatelském rozhraní Služby obnovit. Účelem zpracování osobních údajů v souladu s tímto odstavcem je zasílání obchodních sdělení a jeho optimalizace. Vámi udělený souhlas budeme archivovat po dobu zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dále čtyři roky po jeho ukončení, a za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na doložení oprávněnosti zpracování osobních údajů.

Pokud si zakoupíte placenou součást Služby, uzavíráte tím s námi dodatek ke smlouvě o poskytnutí Služby, jehož předmětem je poskytnutí příslušné placené součásti Služby. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů. Za účelem poskytování placené součásti Služby budeme dále zpracovávat údaj o Vámi zvolené placené součásti Služby, o platbě za tuto součást, o počátku a konci jejího poskytování, a v případě pravidelně obnovované placené součásti Služby také údaj o období, na které je tato součást Služby obnovována. Pokud bude pro poskytování placené součásti Služby potřeba zpracovávat další Vaše osobní údaje nad rámec osobních údajů již zpracovávaných při poskytování Služby, bude údaj o takto zpracovávaných údajích uveden v informaci o příslušné placené součásti Služby.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje potřebné pro poskytování Služby, nebudeme Vám moci poskytnout Službu nebo její příslušnou část a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí, případně dodatek k ní.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat s výjimkou předávání údajů pro analýzu fungování aplikace Liga Živě (viz. výše).

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro zasílání obchodních sdělení bez časového omezení, a to do odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje pro analýzu fungování Aplikace budeme zpracovávat po dobu 3 let od zjištění poruchy aplikace.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.