Informace o zpracování osobních údajů uživatelů služby Chci noviny

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
telefon +420225977111
e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Martina Růžičková
telefon +420 225 977 717
e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Objednáním služby Chci noviny (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám při uzavření smlouvy nebo v souvislosti s ním sdělili (jméno, příjmení, e-mail), údaj o Vámi zvoleném elektronickém Titulu, o počátku a konci poskytování Služby a dále, pro ověření zda splňujete podmínku pro poskytnutí Služby, Vámi zadané PSČ. S ohledem na omezení přístupu ke Službě na dvě koncová zařízení budeme evidovat identifikační číslo Vašeho koncového zařízení.

Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o tom, že se skutečně nacházíte v obci, pro kterou Službu poskytujeme, můžeme si Vaši polohu ověřit prostřednictvím IP adresy Vašeho koncového zařízení, případně podle geolokace jeho polohy a uložit si záznam, že Vaše poloha byla ověřena. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na dodržování podmínek smlouvy.

Vaši e-mailovou adresu, budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s našimi produkty podobné povahy jako je Služba, a to po dobu jejího trvání a dále po dobu 2 let od jejího skončení. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Pokud jste nám dali výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budeme zpracovávat osobní údaje na jeho základě v souladu s Informací o zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu uživatele služby informační společnosti.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje, nebudeme Vám moci poskytnout Službu a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. do ukončení poskytování Služby) a dále s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Z Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu naší společnosti na dodržování podmínek smlouvy budeme po dobu poskytování Služby zpracovávat záznam o tom, že Vaše poloha byla ověřena, ostatní údaje budou vymazány ihned po ověření.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.