Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky marketingových akcí

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje: 

telefon +420 225 977 111 

e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Martina Růžičková

telefon +420 225 977 717

e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ  a účel zpracování

Pořádáme soutěže, ankety a jiné akce pro podporu našich produktů a služeb (dále jen „Akce“). Komunikací s námi způsobem stanovým v pravidlech konkrétní Akce (dále jen „Pravidla“) se příslušné Akce účastníte. 

Za účelem realizace Akce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souladu s Pravidly. Zpravidla se jedná o Vaše identifikační a kontaktní údaje, o Vaše odpovědi nebo o obsah, který jste nám v rámci Akce poskytli, o době Vaší komunikace s námi v rámci Akce a dále o ostatní Vaší komunikaci s námi, pokud je potřebná pro realizaci Akce, její vyhodnocení a doložení našeho postupu při realizaci Akce (hovory s call centrem, korespondence apod.). Přesný popis údajů, které nám budete v rámci jednotlivých Akcí poskytovat, najdete v Pravidlech. Pokud získáte výhru v souladu s Pravidly, budeme dále zpracovávat údaje o druhu výhry, o způsobu a době jejího předání Vám včetně Vašeho případného potvrzení převzetí výhry a údaje potřebné pro předání výhry Vám (např. místo pro doručení, bankovní účet pro platbu peněžní výhry). Pokud jste při Vaší účasti na Akci poskytli údaje, které nejsou s ohledem na Pravidla potřebné, odstraníme je po skončení Akce, pokud je možné je oddělit od ostatních údajů Vámi poskytnutých v souladu s Pravidly. Pokud jste nám v rámci Akce poskytli obsah (typicky fotografie) budeme ho dále zpracovávat za účelem jeho uveřejnění v souladu s Pravidly Akce.  

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji jejich produktů a služeb včetně využití marketingových Akcí pro jejich podporu a dále zájem na řádné realizaci každé Akce v souladu s Pravidly. 

Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo ani údaj o Akci, které jste se zúčastnili, nebudeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s Akcí nebo s podobnými Akcemi. 

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje požadované v souladu s Pravidly, nebudeme Vám moci umožnit účast na Akci. 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověřeni konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. 

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie. 

V případě, že Pravidla předpokládají komunikaci v listinné formě, budou Vaše osobní údaje uchovávány také v odpovídajícím rozsahu v listinné formě, a to v našem sídle nebo v námi určeném skladovacím zařízení.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro realizaci Akce budeme zpracovávat po dobu trvání Akce a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 4 let od skončení Akce. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících z Akce. 

Vámi vložený obsah určený Pravidly k publikaci budeme zpracovávat bez časového omezení. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.