PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLACENÉHO OBSAHU SPOLEČNOSTÍ CZECH NEWS CENTER A.S.

Archiv podmínek od 1. 2. 2019

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument upravuje podmínky, za kterých společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346926, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Poskytovatel), poskytuje obsah (dále jen Digitální obsah) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen Koncová zařízení) zpřístupňovaný prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem (dále jen Internetové stránky) nebo prostřednictvím aplikací provozovaných Poskytovatelem (dále jen Aplikace), pokud v konkrétním případě zvláštní podmínky vztahující se k příslušnému Digitálnímu obsahu nebo službě (dále jen Podmínky služby) nestanoví jinak. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním souvisejí. 
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při poskytování Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy, zejm. smlouvy dle § 2389a a násl. občanského zákoníku (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem příslušného Koncového zařízení (dále jen Uživatel) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na Internetové stránce nebo v Aplikaci provozované Poskytovatelem (dále jen Rozhraní).
 3. Pro nákup a poskytování/zpřístupnění Digitálního obsahu je nezbytné provést registraci a přihlášení v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti vydanými Poskytovatelem. Uživatel si je vědom, že pro zobrazení Digitálního obsahu je nezbytné, aby disponoval internetovým připojením a dalším vhodným technickým a programovým vybavením obvyklým pro obdobné služby, které se mohou s ohledem na technický vývoj měnit. Jejich konkrétní aktuální podobu může Poskytovatel detailněji uvést v rámci Rozhraní (zejm. sekce Často kladené dotazy). Uživatel je povinen udržovat technické a programové vybavení v souladu s pokyny Poskytovatele.

II. Uzavření Smlouvy, její obsah a doba trvání

 1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu na Internetových stránkách a v Aplikacích provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu a Poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Rozhraní obsahuje informace o Digitálním obsahu a jeho ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Poskytovatel je oprávněn změnit cenu Služby. Tato změna nabývá pro zájemce o Službu účinností jejím zobrazením v Rozhraní. Stávajícím Uživatelům je Poskytovatel změnu ceny povinen publikovat v Rozhraní nejméně 30 dnů před účinností změny. Uživatel je pro případ podstatného zvýšení ceny oprávněn v rámci této lhůty od Smlouvy odstoupit způsobem určeným v předmětném oznámení navýšení ceny. Účinnost změny ceny nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení uvedeno pozdější datum účinnosti. Pokud Poskytovatel Uživateli ponechá pro jeho aktuálně uhrazené období cenu nezměněnou, odstupuje Uživatel od Smlouvy až vůči nejbližšímu následnému období, v němž by se změna ceny vůči Uživateli uplatnila. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření, resp. cena následně změněna výše uvedeným způsobem.
 3. Pro objednání Digitálního obsahu vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen Objednávka) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Digitální obsah. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Uživatele. 
 4. Před zasláním Objednávky Poskytovateli může Uživatel zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 
 5. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby placenou Uživatelem poskytovateli příslušné komunikační služby.
 6. Cenu Digitálního obsahu může Uživatel Poskytovateli uhradit způsoby uvedenými v Rozhraní Služby, zejm.:
  • prostřednictvím platebního systému provozovaného licencovanou platební institucí identifikovanou v rozhraní Služby,
  • prostřednictvím platební SMS zprávy (pro stávající Uživatele, pro nové objednávky Služby již Poskytovatel v Rozhraní nenabízí).
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ho v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.
 8. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu     po připsání celé ceny uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele, v případě bezúplatného plnění bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Poskytovatel vydá Uživateli potvrzení o uzavřené Smlouvě a to před zahájením poskytování Digitálního obsahu. 
 9. Pokud Uživatel zvolil automatickou obnovu poskytování Digitálního obsahu, může takovou automatickou obnovu ukončit ve svém uživatelském profilu; k ukončení Služby dojde posledním dnem aktuálně uhrazeného období.
 10. Poskytovatel uvádí a Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá v úmyslu v rámci Smlouvy poskytovat ujednané aktualizace dle § 2389d občanského zákoníku, ledaže se strany v rámci Objednávky v Rozhraní dohodnou výslovně jinak. Nezbytné aktualizace Poskytovatel poskytuje jen po dobu trvání Smlouvy a/nebo provozování předmětné služby. Uživatel bude o takové nezbytné aktualizaci notifikován předem na Internetové stránce a Aplikaci (je-li v rámci Služby provozována). Uživatel bere na vědomí, že neprovedení či nesprávné provedení aktualizace na jeho straně může zapříčinit nefunkčnost, omezení funkčnosti či nesprávné fungování Služby. Za taktovéto vady v důsledku neprovedení či nesprávného provedení aktualizace na straně Uživatele nenese Poskytovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389d odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.
 11. Digitální obsah v rámci Služby (rozsah a jednotlivé položky) se pravidelně aktualizují. Poskytovatel si vyhrazuje právo určovat rozsah a povahu aktuálně zpřístupňovaného obsahu, včetně určení způsobu jeho zobrazení, designu a podoby uživatelského rozhraní. Uživatel bere na vědomí, že takovéto úpravy a aktualizace (společně se změnou technologie, která nevyžaduje smlouvu s Uživatelem a má na Uživatele nevýznamný dopad) nejsou změnou digitálního obsahu ve smyslu § 2389q občanského zákoníku. 
 12. Poskytovatel je nad rámec změn nezbytných pro zachování digitálního obsahu bez vad oprávněn měnit Službu a Digitální obsah, zejm. měnit, upravovat nebo odebírat funkce či vlastnosti Služby či jejich jednotlivých součástí. Takovou změnu je Poskytovatel oprávněn provést kdykoliv, a to na základě následujících spravedlivých důvodů:
 • dodržování/aktualizace aplikovatelných právních předpisů či v důsledku dodržování dobrých mravů,
 • dodržování/aktualizace závazků a omezení plynoucích ze smluv s třetími stranami (zejm. dodavatelé software, poskytovatelé licencí atp.),
 • změna algoritmů, technického a technologického řešení či jejich testování (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 11 tohoto článku),
 • přijetí/aktualizace standardů v příslušném odvětví,
 • vývoj v oblasti technologií a zabezpečení,
 • zájem Poskytovatele na vývoji či rozvoji Služby,
 • aktualizace, úprava rozsahu či jakýkoliv jiná změna Služby/Digitálního obsahu (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 11 tohoto článku).

Poskytovatel takovou změnu Uživateli oznámí prostřednictvím Internetové stránky a Aplikace (je-li pro danou Službu provozována) před jejím provedením, pokud tato změna zhoršuje přístup Uživatele k Digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoliv jen nevýznamně. Uživatel má v takovém případě právo Smlouvu bez postihu vypovědět, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna oznámena nebo od okamžiku, kdy byl digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Poskytovatel v takovém případě vrátí Uživateli poměrnou část ceny za Službu podle doby, po kterou byla Služba v aktuálním období poskytována (uplatní se pouze v případě, kdy Poskytovatel neumožnil Uživateli ponechat si digitální obsah v původní podobě bez dodatečných nákladů). Peněžní prostředky přijaté od Uživatele budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení výpovědi. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

 1. Smluvní strany si sjednávají, že následující vady považují za nevýznamné, které nejsou podstatným porušením smlouvy a nezakládají Uživateli právo od Smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu dle § 2389m občanského zákoníku:
 • nedostupnost/nefunkčnost funkcionality či vlastnosti Služby, která nebrání konzumaci/zpřístupnění digitálního obsahu,
 • nedostupnost celé Služby nebo části Služby, která brání v konzumaci/zpřístupnění digitálního obsahu, která nepřesáhne dvě hodiny v rámci dne, 
 • obvyklá údržba a/nebo odstraňování mimořádných poruch, které nepřesáhne souhrnně dva dny v měsíci,
 • jakékoliv další vady mající povahu nevýznamné vady

III. Odstoupení od Smlouvy

 1. Uživatel bere na vědomí, že 
  • podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud bylo započato s plněním s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a plnění bylo započato s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • podle ustanovení §1837 písm. i) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání. 
 1. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 1  tohoto článku nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupit od Smlouvy může Uživatel jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným Poskytovateli na emailovou adresu podpora@cncenter.cz (z důvodu verifikace, že odstoupení činí oprávněná osoba, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který bylo předmětné plnění zakoupeno) nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele, v takových případech musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od Smlouvy, číslo objednávky (bylo-li Poskytovatelem přiděleno) či e-mail, na který bylo předmětné plnění zakoupeno (pro identifikace Smlouvy, od které odstupujete). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který doporučujeme využít, naleznete v příloze těchto Podmínek.     
 2. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 2 tohoto článku Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování Služby Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah. 
 3. V případě řádného odstoupení od Smlouvy v souladu s těmito Podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení odstoupení. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

IV. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu může Uživatel uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky (či Smlouvu jinak dostatečně identifikoval). 
 3. Uživatel může vytknout vadu, která se u Digitální obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku (případně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Uživatel při dostatečné péči zjistit. Jde-li o jednorázové plnění, může Uživatel vytknout vadu, která se na Digitálním obsahu projeví v době dvou let od jeho zpřístupnění.
 4. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou u jeho uživatelského účtu. 
 5. Za vadu se mimo jiné zákonem či těmito Podmínkami stanovené případy nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo služby spojené s Digitálním obsahem v souladu s Podmínkami služby, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z Podmínek služby. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo služba spojená s Digitálním obsahem nemohou být zobrazeny/zpřístupněny (ať už zcela nebo částečně) nebo jinak použity na Koncovém zařízení z důvodu nevyhovujícího technického nebo programového vybavení nebo síťového připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu, včetně jejich nekompatibility s Koncovým     zařízením (digitální prostředí Uživatele) nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.  
 6. Uživatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost Poskytovateli potřebnou pro určení, zda se předmětná vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v případě, kdy takovou součinnost neposkytne či ji poskytne v nedostatečné míře, nenese Provozovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389e odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.

V. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel neodpovídá za

 • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu.
 • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek z důvodu vyšší moci, např. způsobený funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet či kybernetickými útoky atd.
 • jakékoli neposkytnutí Služby z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů Uživatele.
 • jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru.

Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby.

Pokud bude v rámci Služby publikována informace obsahující názor, prognózu nebo úvahu redakce, konkrétní fyzické osoby (včetně, nikoli však výlučně poradců zaměřených na konkrétní obor), právnické osoby nebo jakékoli jiné osoby, nepředstavuje tato publikace pokyn, doporučení nebo radu Uživateli a Uživatelé nejsou žádným způsobem vyzýváni k jejich respektování, ani nepředstavuje nabídku na poskytnutí jakékoli služby nebo na realizaci jakéhokoli obchodu. Takto publikované informace jsou adresovány široké veřejnosti a neberou v potaz osobní situaci, záměry a očekávání konkrétních Uživatelů a nemohou samy o sobě, ani ve spojení s jinými informacemi publikovanými v rámci Služby být podkladem pro kvalifikované rozhodnutí Uživatele nebo jakékoli jiné osoby a nemohou nahradit vlastní úvahu nebo konzultaci s odborníkem v dané oblasti. Takto publikované informace se zpravidla vztahují k situaci v místě a čase, kdy byly publikovány a Provozovatel není povinen je aktualizovat nebo měnit v souvislosti se změnou okolností ani z jakéhokoli jiného důvodu. Provozovatel neodpovídá za škodu ani za jakoukoli jinou ztrátu způsobenou jednáním Uživatele nebo jakékoli jiné osoby na základě publikované informace. 

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu s Podmínkami služby.
 2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Osobní údaje a ukládání cookies

 1. Při poskytování Digitálního obsahu zpracovává Poskytovatel osobní údaje Uživatele za podmínek uvedených v Informaci o ochraně osobních údajů, případně za podmínek uvedených v Podmínkách služby.
 2. Uživatel bere na vědomí, že pro poskytnutí Digitálního obsahu může být nezbytné uložení tzv. cookies či obdobných síťových identifikátorů do jeho Koncového zařízení. 
 3. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné.

VIII. Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, neplacené zkušební verze/období nebo jiné benefity a výhody) Uživateli v případě uzavření Smlouvy a zaplacení celé ceny (je-li vyžadována), v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové Uživatele příslušné Služby (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím poskytovaným Službám.
 2. Pravidla Marketingové akce jsou dostupná buď na příslušné Internetové stránce či v Aplikaci, které se Marketingová akce týká, nebo budou uvedena (a to i formou odkazu) v obchodním sdělení zaslaném konkrétnímu Uživateli nebo jiné osobě (v případě, že Poskytovatel je oprávněn ji takové obchodní sdělení poslat). Pravidla Marketingové akce musí určit mimo jiné podmínku, kterou je třeba splnit pro získání plnění, termín pro její splnění, poskytované plnění a případné vymezení okruhu osob, kterých se marketingová akce týká.   
 3. V rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu je jeden Uživatel v rámci jednoho svého účtu oprávněn objednat maximálně 1 x Digitální obsah téhož titulu. Uživatel nemůže využít akce Dárek k Digitálnímu obsahu, pokud již je Uživatelem Digitálního obsahu titulu, k němuž se daná akce váže (není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak), nebo během předcházejících tří měsíců byla ukončena Smlouva Uživatele z téhož účtu Uživatele. V takovém případě je Digitální obsah řádně objednán, avšak podmínky v rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu příslušného titulu se na něj nevztahují. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nového Uživatele splňující nárok na poskytnutí Dárku k Digitálnímu obsahu, či nikoliv. Smlouvu uzavřenou, rozšířenou nebo prodlouženou v rámci akce Dárku k Digitálnímu obsahu nelze ukončit ze strany Uživatele před uplynutím doby, na kterou je uzavřena resp. prodloužena.
 4. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel neposkytuje plnění v rámci Marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.  
 5. Povinnost Poskytovatele poskytnout plnění v rámci Marketingové akce zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro jeho poskytnutí v rámci konkrétní Marketingové akce     nebo porušil, případně nesplňuje, podmínky stanovené právními předpisy (např. věkové omezení pro alkohol). Uživatel nemá právo na žádné náhradní plnění.
 6. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda došlo k řádnému splnění podmínek pro získání plnění v rámci Marketingové akce.
 7. Pokud je plněním v rámci Marketingové věc, je odesílána na adresu Uživatele (tj. na adresu Uživatele, kterou Poskytovatel oprávněně eviduje nebo kterou Poskytovateli Uživatel sdělil pro poskytnutí plnění). Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Poskytovatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od splnění podmínky pro jeho získání. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Poskytovateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Uživatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Uživatel.
 8. V případě, že v rámci konkrétní Marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel právo poskytnout Uživateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.
 9. Plnění v rámci Marketingové akce není prodávaným zbožím, a proto není Poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na toto plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Poskytovatelem uvedena. Při případné reklamaci plnění Poskytovatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele plnění. Uživatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli plnění (pokud je dodavatelem třetí strana odlišná od Poskytovatele).

IX. Ostatní ujednání

 1. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.
 2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek. 
 4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.
 5. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikaci (pokud jsou pro danou Službu provozovány) nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny. Takovou změnu Podmínek je Uživatel oprávněn odmítnout a vypovědět ve výše uvedené lhůtě způsobem uvedeným v oznámení. Účinnost změny Podmínek nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení změny uvedeno pozdější datum účinnosti.
 6. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět a poskytování Služby ukončit. Výpovědní doba činí alespoň 14 kalendářních dnů. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele o vypovězení Smlouvy a zavazuje se k refundaci poměrné části ceny uhrazených, ale nevyčerpaných Služeb. Uživateli bude poměrná část ceny vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.
 7. V případě skončení poskytování Služby z jakéhokoliv zákonem či Podmínkami předpokládaného důvodu ztrácí Uživatel přístup k veškerému obsahu, který mu byl v rámci Služby zpřístupněn, a to k příslušnému dni ukončení Smlouvy.
 8. Smlouva a práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí: 

Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 1. Kontaktní telefonní číslo +420 225 977 111, kontaktní e-mailová adresa podpora@cncenter.cz
 2. Toto znění Podmínek je účinné od 1. 5. 2023 (nejpozději však 30 dní po oznámení těchto Podmínek Uživateli v souladu s čl. IX odst. 5 těchto Podmínek).

Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(tento formulář vyplňte a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, pro potřebnou verifikaci vyplněný formulář, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který bylo předmětné premium zakoupeno)

Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel: CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1684/42, 170 00 Praha 7,  e-mail: podpora@cncenter.cz 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování placeného obsahu: ………………………….(doplňte typ placeného obsahu, Premium a určení příslušného titulu nebo Premium+, které je napříč tituly)

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:....................................................

E-mail:............................................................(doplňte e-mail, na který je veden uživatelský účet, ze kterého bylo předmětné Premium, od kterého odstupujete zakoupeno)

Kontaktní e-mail: ………………………………….. (pokud nemůžete pro komunikaci užít e-mail uvedený výše

……………….(doplňte datum)

 

……………………………….(podpis, pokud zasíláte v listinné podobě)

 

 ---------------------------------------Archiv podmínek--------------------------------------------------

 

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLACENÉHO OBSAHU SPOLEČNOSTÍ CZECH NEWS CENTER A.S.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument upravuje podmínky, za kterých společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346926, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Poskytovatel), poskytuje obsah (dále jen Digitální obsah) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen Koncová zařízení) zpřístupňovaný prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem (dále jen Internetové stránky) nebo prostřednictvím aplikací provozovaných Poskytovatelem (dále jen Aplikace), pokud v konkrétním případě zvláštní podmínky vztahující se k příslušnému Digitálnímu obsahu nebo službě (dále jen Podmínky služby) nestanoví jinak. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním souvisejí. 
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při koupi Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem příslušného Koncového zařízení (dále jen Uživatel) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na Internetové stránce nebo v Aplikaci provozované Poskytovatelem (dále jen Rozhraní).
 3. Pro nákup Digitálního obsahu je nezbytné provést registraci v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti vydanými Poskytovatelem.

II. Uzavření Smlouvy

 1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu na Internetových stránkách a v Aplikacích provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu a Poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Rozhraní obsahuje informace o Digitálním obsahu a jeho ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele změnit cenu Digitálního obsahu s účinností od zobrazení nové ceny v Rozhraní. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření.
 3. Pro objednání Digitálního obsahu vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen Objednávka) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Digitální obsah. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Uživatele. 
 4. Před zasláním objednávky Poskytovateli může Uživatel zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 
 5. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby placenou Uživatelem poskytovateli příslušné komunikační služby.
 6. Cenu Digitálního obsahu může Uživatel Poskytovateli uhradit následujícími způsoby:
  • prostřednictvím platebního systému společnosti GoPay s.r.o.
  • prostřednictvím platební SMS zprávy.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ho v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.
 8. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bezprostředně po připsání celé ceny uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele. 

III. Odstoupení od Smlouvy

 1. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Digitální obsah bude takto zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení Uživatele od Smlouvy v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. 
 2. Uživatel bere na vědomí, že 
  • podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o poskytování služby spojené s Digitálním obsahem, pokud služba byla poskytnuta s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodání Digitálního obsahu, pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 2 tohoto článku nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od Smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od dodání Digitálního obsahu nebo poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel odstoupit od Smlouvy zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele, v takových případech musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od Smlouvy a číslo objednávky.  
 4. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 3 tohoto článku Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování služby spojené s Digitálním obsahem Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah. 
 5. V případě řádného odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele prostřednictvím platební brány GoPay do čtrnácti dnů od doručení odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele přijal. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

IV. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu může Uživatel uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky. 
 3. Reklamaci lze uplatnit v případě, že se vada projeví v době dvaceti čtyř měsíců od dodání Digitálního obsahu nebo poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem (v případě pochybnosti je rozhodující datum zahájení poskytování služby).
 4. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou u jeho uživatelského účtu. 
 5. Za vadu se nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo služby spojené s Digitálním obsahem v souladu s Podmínkami služby, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z Podmínek služby. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo služba spojená s Digitálním obsahem nemohou být zobrazeny nebo jinak použity na Koncovém zařízení z důvodu jejich nekompatibility s programovým vybavením Koncového zařízení nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.  

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu s Podmínkami služby.
 2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

VI. Osobní údaje a ukládání cookies

 1. Při poskytování Digitálního obsahu zpracovává Poskytovatel osobní údaje Uživatele za podmínek uvedených v Informaci o ochraně osobních údajů, případně za podmínek uvedených v Podmínkách služby.
 2. Uživatel bere na vědomí, že pro poskytnutí Digitálního obsahu může být nezbytné uložení tzv. cookies do jeho Koncového zařízení. 
 3. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné.

VII. Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity) Uživateli v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se sestávají z:
  • zvláštního plnění poskytovaného pouze novým Uživatelům (nikoliv již existujícím Uživatelům) při uzavření Smlouvy na poskytnutí Digitálního obsahu příslušného titulu minimálně na dobu 1 (jednoho) roku a při zaplacení celkové ceny za Digitální obsah, není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak (dále jen „Dárek k Digitálnímu obsahu“),
  • jiného zvýhodněného plnění poskytovaného všem Uživatelům, není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak (dále jen „Výhody“).

Společně jsou Dárky k Digitálnímu obsahu a Výhody označeny jako Marketingové akce.

 1. Pravidla Marketingové akce jsou dostupná buď na příslušné Internetové stránce či v Aplikaci, které se Marketingová akce týká, nebo budou uvedena (a to i formou odkazu) v obchodním sdělení zaslaném konkrétnímu Uživateli nebo jiné osobě (v případě, že Poskytovatel je oprávněn ji takové obchodní sdělení poslat). Pravidla Marketingové akce musí určit mimo jiné podmínku, kterou je třeba splnit pro získání plnění, termín pro její splnění, poskytované plnění a případné vymezení okruhu osob, kterých se marketingová akce týká.   
 2. V rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu je jeden Uživatel v rámci jednoho svého účtu oprávněn objednat maximálně 1 x Digitální obsah téhož titulu. Uživatel nemůže využít akce Dárek k Digitálnímu obsahu, pokud již je Uživatelem Digitálního obsahu titulu, k němuž se daná akce váže (není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak), nebo během předcházejících tří měsíců byla ukončena Smlouva Uživatele z téhož účtu Uživatele. V takovém případě je Digitální obsah řádně objednán, avšak podmínky v rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu příslušného titulu se na něj nevztahují. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nového Uživatele splňující nárok na poskytnutí Dárku k Digitálnímu obsahu, či nikoliv. Smlouvu uzavřenou, rozšířenou nebo prodlouženou v rámci akce Dárku k Digitálnímu obsahu nelze ukončit ze strany Uživatele před uplynutím doby, na kterou je uzavřena resp. prodloužena.
 3. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel neposkytuje plnění v rámci Marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.  
 4. Povinnost Poskytovatele poskytnout plnění v rámci Marketingové akce zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro jeho poskytnutí v rámci konkrétní Marketingové akce.
 5. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda došlo k řádnému splnění podmínek pro získání plnění v rámci Marketingové akce.
 6. Pokud je plněním v rámci Marketingové věc, je odesílána na adresu Uživatele (tj. na adresu Uživatele, kterou Poskytovatel oprávněně eviduje nebo kterou Poskytovateli Uživatel sdělil pro poskytnutí plnění). Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Poskytovatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od splnění podmínky pro jeho získání. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Poskytovateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Uživatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Uživatel.
 7. V případě, že v rámci konkrétní Marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel právo poskytnout Uživateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.
 8. Plnění v rámci Marketingové akce není prodávaným zbožím, a proto není Poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na toto plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Poskytovatelem uvedena. Při případné reklamaci plnění Poskytovatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele plnění. Uživatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli plnění.

VIII. Ostatní ujednání

 1. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.
 2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky. 
 3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek. 
 4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.
 5. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikacích nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.
 6. Smlouva a práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí: 
  • Podmínky služby
  • tyto Podmínky
  • Podmínky pro užívání služby informační společnosti
  • platné právní předpisy.

Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 1. Kontaktní telefonní číslo +420 225 977 111, kontaktní e-mailová adresa podpora@cncenter.cz

Toto znění Podmínek je účinné od 1. 2. 2019.