PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU SPOLEČNOSTÍ CZECH NEWS CENTER A.S.

Archiv podmínek od 1. 2. 2019

I. Úvodní ustanovení

1. Tento dokument upravuje podmínky, za kterých společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346926, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Poskytovatel), poskytuje obsah (dále jen Digitální obsah) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen Koncová zařízení) zpřístupňovaný prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem (dále jen Internetové stránky) nebo prostřednictvím aplikací provozovaných Poskytovatelem (dále jen Aplikace). Pokud není v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním úzce souvisejí (dále společně jen Služba). 

2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při poskytování Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy, zejm. smlouvy dle § 2389a a násl. občanského zákoníku (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem příslušného Koncového zařízení (dále jen Uživatel) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na Internetové stránce nebo v Aplikaci provozované Poskytovatelem (dále jen Rozhraní).

3. Poskytování/zpřístupnění některého Digitálního obsahu může být Poskytovatelem podmíněno provedením registrace a přihlášení Uživatele v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti vydanými Poskytovatelem. Nezbytnost provedení registrace či přihlášení je určena a uvedena vždy v příslušném Rozhraní, zpravidla je vyžadována u placených Služeb. Uživatel si je vědom, že pro zobrazení Digitálního obsahu je nezbytné, aby disponoval internetovým připojením a dalším vhodným technickým a programovým vybavením obvyklým pro obdobné služby, které se mohou s ohledem na technický vývoj měnit. Jejich konkrétní aktuální podobu může Poskytovatel detailněji uvést v rámci Rozhraní (zejm. sekce Často kladené dotazy). Uživatel je povinen udržovat technické a programové vybavení v souladu s pokyny Poskytovatele.

II. Služba poskytování Digitální obsahu

  1. Digitální obsah může být dle určení v příslušném Rozhraní při uzavírání Smlouvy s Uživatelem poskytován:

 • za finanční úhradu (dále jen Placená Služba či Placený Digitální obsah),
 • zdarma, kdy namísto odměny Uživatel poskytuje nebo se zavazuje poskytnout Poskytovateli své osobní údaje, a to za jinými dalšími účely než jen pro poskytnutí Digitálního obsahu nebo pouze ke splnění zákonných povinností (dále jen Neplacená Služba či Neplacený Digitální obsah).

2. Placená Služba obsahuje přístup do části Internetových stránek či Aplikace dle určení v příslušném Rozhraní při uzavírání smlouvy s Uživatelem. Může se jednat o:

   a) přístup do placené zóny zahrnující prémiový Digitální obsah (tj. články a videa) 

 • jednotlivého titulu, pořadu či podcastu (dále jen „titul“). Obvykle označeno obchodním názvem „Premium“ s doplněním názvu příslušného titulu,
 • vícero titulů, tj. balíčku titulů, určených Poskytovatelem. Obvykle označeno obchodním názvem „Premium+“.

Volbu výše uvedeného jednotlivého titulu či konkrétního balíčku titulů provádí Uživatel v Rozhraní pro objednání Služby. 

   b) přístup na Internetové stránky a k jejich obsahu, s výjimkou prémiového obsahu uvedeného pod písm. a) v tomto odstavci. Obvykle označeno obchodním názvem „Web bez reklam“ či „Bez reklam“. Tato služba umožňuje Uživateli přistoupit na Internetové stránky bez udělení souhlasu s cookies, zejm. pro výdej, cílení a měření reklamy a dalšími trackovacími cookies, pro něž je souhlas vyžadován (blíže k tomuto tématu v Zásady použití souborů cookies v sekci Systém na správu cookies, kde popisujeme tzv. systém na správu cookies s alternativou, kterým je právě placený přístup). Uživatel tak může v rámci této Služby přistoupit na Internetové stránky dle určení Rozhraní pro objednání Služby, a to bez zmíněných cookies a nebude mu Poskytovatelem zobrazována žádná reklama, s výjimkou reklamy zobrazované v rámci obsahu Internetové stránky, jako jsou komerční sdělení, native či PR články.

3. Neplacená Služba obsahuje přístup na Internetové stránky a k jejich obsahu, s výjimkou prémiového obsahu uvedeného v odst. 2 písm. a) tohoto článku. Tato Služba umožňuje Uživateli přistoupit na Internetové stránky dle určení v příslušném Rozhraní při objednání Služby na základě souhlasu s cookies minimálně pro účely potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy (blíže k tomuto tématu v Zásady použití souborů cookies v sekci Systém na správu cookies, kde popisujeme tzv. systém na správu cookies s alternativou, umožňující volbu mezi placeným přístupem na Internetové stránky nebo přístupem na základě souhlasu s cookies minimálně pro účely potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy).

4. Poskytovatel pro úplnost ve vztahu k Placené Službě dle odst. 2 písm. b) a k Neplacené Službě dle odst. 3 tohoto článku uvádí, že tyto Služby jsou nabízeny v rámci tzv. systému na správu cookies s alternativou (dále jen CMP s alternativou), který je nasazený na některých Internetových stránkách dle určení Poskytovatele. Na Internetových stránkách s CMP s alternativou je tak přístup na Internetovou stránku závislý na povinně provedené volbě. Uživatel může zvolit mezi placeným přístupem (Placená Službě dle odst. 2 písm. b) tohoto článku) nebo přístupem na základě souhlasu s cookies minimálně pro účely potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy (Neplacená Služba dle odst. 3 tohoto článku). Důvodem zavádění tohoto nového CMP s alternativou je, že nové předpisy týkající se souborů cookie nám již neumožňují spoléhat se pouze na dosavadní model cílení reklamy pomocí reklamních souborů cookie. V důsledku toho, abychom byli schopni zachovat financování a poskytování nabízených služeb a zároveň Vám nabídnout stejnou kvalitu redakčního obsahu, Vám nabízíme na některých stránkách možnost vybrat si v CMP mezi zmíněnými dvěma alternativami pro přístup na stránky. Bez učinění volby jedné z těchto možnosti není přístup na příslušné Internetové stránky poskytnut.

U ostatních Internetových stránek, na kterých není CMP s alternativou nasazen, není přístup na stránky limitován a tyto Podmínky se neuplatní. Použití cookies a Vašich osobních údajů se na těchto Internetových stránkách či Aplikacích řídí klasickým systémem na správu cookies, na který jste už několik let zvyklí a který umožňuje pouze volby souhlasu/nesouhlasu s definovanými účely (blíže k tomuto tématu v Zásady použití souborů cookies), nikoliv placenou alternativu.

5. Přístup do Služby je vyhrazen výlučně pro Uživatele Služby. Uživatel Služby uskutečňuje přístup do Služby primárně prostřednictvím webového prohlížeče na příslušné Internetové stránce v souladu s odst. 2 a/nebo 3 tohoto článku, případně dále prostřednictvím mobilních zařízení (tablet/smartphone) v Aplikaci předmětného titulu a/nebo titulů, pokud Poskytovatel takovou Aplikaci pro daný titul provozuje. Poskytovatel podporuje následující webové prohlížeče: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Seznam prohlížeč, a to pro jejich poslední verzi. Aplikaci lze získat pro mobilní zařízení vybavené systémy iOS nebo Android, Poskytovatel podporuje jejich dvě poslední verze. Poskytovatel upozorňuje, že při vydání nové verze provozovateli prohlížečů a operačních systémů, může na aktualizaci reagovat až po jejich vydání příslušným provozovatelem a zajistit jejich kompatibilitu až po přechodném implementačním období, jehož délka nepřesáhne 30 dní. Poskytovatel vyvíjí snahu i o podporu dalších prohlížečů, operačních systémů a jejich starších verzí, tyto však nejsou Uživateli garantovány. Poskytovatel rovněž upozorňuje a Uživatel bere na vědomí, že užití jakéhokoliv doplňkového software, kódu, externího rozšíření, plug-in prohlížeče či jiné obdobné změny a zásahy do defaultního nastavení prohlížeče (např. AdBlock, vypnutí Javascript atp.) je způsobilé negativně zasáhnout  Internetové stránky a Aplikace Poskytovatele, jejich načtení a zobrazení a z toho důvodu není povoleno. Případná nedostupnost či nefunkčnost Služby v důsledku takového zásahu/změny či nastavení ze strany Uživatele není vadou Služby a Poskytovatel za ni nenese odpovědnost.

6. Placená Služba je zpravidla poskytována na bázi předplatného, lze ji tedy objednat na určité období. Konkrétní aktuálně poskytované délky období (včetně případného jednorázového poskytnutí), na které lze Placenou Službu objednat, je vždy uvedeno Poskytovatelem v Rozhraní pro objednání Placené Služby. Zpravidla se jedná o dobu:

 • 30 dnů (označováno jako měsíční předplatné) a/nebo
 • 365 dní (označováno jako roční předplatné)

7. Uživatel není oprávněn převést své právo na přístup ke Službě na jinou osobu. Uživatel nebude užívat jakékoli prostředky pro změnu parametrů Služby, které jsou stanoveny jejím Poskytovatelem. Přístup ke Službě jako celku není geograficky omezen, tím není dotčeno omezení nebo vyloučení přístupu ke Službě podle čl. VI těchto Podmínek. Poskytovatel si však vyhrazuje právo geograficky omezit přístup ke konkrétnímu Digitálnímu obsahu zejména s ohledem na práva a licenční podmínky takového obsahu.

8. Dle rozhodnutí Poskytovatele může být Uživateli (zejm. Placené) Služby nabídnuto a/nebo poskytnuto i další zvláštní plnění, např. přístupy k dalšímu obsahu a/nebo k jiné formě obsahu než je uvedena v předchozích odstavcích tohoto článku (zejm. elektronické verze periodik, archiv elektronických verzí periodik atp.), dárky, slevy, neplacené zkušební verze/období nebo jiné benefity a výhody (dále jen Benefity). Uživatel bere na vědomí, že benefity nejsou součástí obsahu Služby, tzn. jsou případně poskytovány nad rámec Služby a o jejich zahájení či ukončení poskytování rozhoduje výlučně Poskytovatel. Takové rozhodnutí Poskytovatele nemá vliv na práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy a při ukončení poskytování Benefitů nemá Uživatel právo na žádné náhradní plnění. V ostatním se na Benefity přiměřeně použije čl. IX těchto Podmínek.

9. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit obchodní názvy uvedené v odst. 2 tohoto článku, přičemž taková změna nevyžaduje změnu těchto Podmínek, příp. oznámení takové změny v Podmínkách Uživateli. 

III. Uzavření Smlouvy, její obsah a doba trvání                                                                               

1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu a Služby na Internetových stránkách a v Aplikacích provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu a Poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Rozhraní pro objednávku obsahuje informace o Digitálním obsahu, Službě a v případě Placené Služby i o její ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní, přičemž ceny mohou být v Rozhraní přizpůsobeny zájemcům o Placenou Službu. Maximální výše jedné platby odpovídá aktuální ceně Placené Služby pro daného Uživatele na určené období, za kterou byla Placená Služba Uživatelem objednána nebo prodloužena. Poskytovatel je oprávněn změnit cenu Placené Služby. Tato změna nabývá pro zájemce o Placenou Službu účinností jejím zobrazením v Rozhraní. Stávajícím Uživatelům je Poskytovatel povinen zaslat informaci o změně ceny na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při objednání Placené Služby, a to nejméně 30 dnů před účinností změny. Uživatel je pro případ podstatného zvýšení ceny oprávněn v rámci této lhůty od Smlouvy odstoupit způsobem určeným v předmětném oznámení navýšení ceny. Účinnost změny ceny nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení uvedeno pozdější datum účinnosti. Pokud Poskytovatel Uživateli ponechá pro jeho aktuálně uhrazené období cenu nezměněnou, odstupuje Uživatel od Smlouvy až vůči nejbližšímu následnému období, v němž by se změna ceny vůči Uživateli uplatnila. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření, resp. cena následně změněna výše uvedeným způsobem.

3. Pro objednání Placené Služby vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen Objednávka) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávané Placené Službě, tj. o Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Službu. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Uživatele. 

4. Před zasláním Objednávky Placené Služby Poskytovateli může Uživatel zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 

5. K uzavření Smlouvy na Neplacenou Službu dochází prostřednictvím systému na správu cookies, udělením příslušného souhlasu a poskytnutím osobních údajů či závazkem poskytnout osobní údaje v souladu s čl. II odst. 1 písm. b) a čl. II odst. 3 těchto Podmínek. Smlouva je uzavřena na dobu trvání tohoto souhlasu, Uživatel ji může ukončit změnou své volby či odvoláním souhlasu. Detailní informaci o možné změně své volby a souhlasu naleznete v Zásady použití souborů cookies v sekci Úprava a nastavení cookies.

6. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby placené Uživatelem poskytovateli příslušné komunikační služby.

7. Cenu Placené Služby může Uživatel Poskytovateli uhradit způsoby aktuálně uvedenými v Rozhraní pro objednání Placené Služby, zpravidla:

  a) prostřednictvím platebního systému provozovaného licencovanou platební institucí identifikovanou v Rozhraní Služby,

  b) prostřednictvím platební SMS zprávy (pro stávající Uživatele, pro nové objednávky Služby již Poskytovatel v Rozhraní nenabízí).

8. Poskytovatel může dle svého rozhodnutí u Placených Služeb umožnit v rámci příslušného Rozhraní zakoupení této Služby ve prospěch třetího, zejm. prostřednictvím voucheru. V takovém případě kupující může být odlišnou osobou od osoby Uživatele. Voucher je po zakoupení zasílán v takovém případě kupujícímu a ten je oprávněn jej poskytnout třetí osobě – Uživateli k jeho uplatnění. Digitální obsah je Uživateli zpřístupněn bez zbytečného odkladu po uplatnění voucheru, tj. nejčastěji (nikoliv však výhradně) zadáním unikátního kódu uvedeného ve voucheru do příslušného Rozhraní. Od tohoto okamžiku začíná plynout i doba poskytování Služby, na jakou byl voucher zakoupen. Kupující i Uživatel berou na vědomí, že takový unikátní kód (či obdobný prostředek identifikace voucheru) mají dostatečně chránit, Poskytovatel není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo zneužití voucheru. Unikátní kód lze uplatnit pouze v celé jeho hodnotě, a to pouze jednou. Poskytovatel v dobré víře považuje za oprávněného Uživatele voucheru, resp. kódu toho, kdo takový kód uplatní jako první. Kupující i Uživatel rovněž berou na vědomí, že voucher má omezenou platnost, a to maximálně 1 rok od jeho zakoupení, pokud není v rámci příslušného Rozhraní a/nebo v rámci voucheru či doprovodné informace uvedeno jinak.

9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ho v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.

10. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo Služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu po připsání celé ceny Služby uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele, v případě bezúplatného plnění bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Poskytovatel vydá Uživateli Placené Služby potvrzení o uzavřené Smlouvě a to před zahájením poskytování Digitálního obsahu. V případě Neplacené Služby Poskytovatel nedisponuje kontaktními údaji Uživatele, na které lze Smlouvu doručit. Uživatel Neplacené Služby bere na vědomí tuto nemožnost doručení Smlouvy ze strany Poskytovatele a skutečnost, že Smlouvu nalezne dostupnou vždy v Rozhraní příslušné Služby či opětovným zobrazením systému na správu cookies. Návod k takovému znovu vyvolání systému nalezne Uživatel v Zásady použití souborů cookies v úvodu dokumentu či v sekci Systém na správu cookies.      

11. Prodej Placené Služby může být rovněž zajišťován jiným subjektem, odlišným od Poskytovatele (dále jen Prodejce), např. (nikoliv však výhradně) na základě komisního prodeje. V takovém případě nese Prodejce, jenž je označen v příslušném rozhraní, odpovědnost za prodej Služby a platbu za Službu vybírá svým jménem a plní povinnosti spojené s prodejem dané Služby (např. zaslání dokladu potvrzující platbu Uživateli, potvrzení o uzavřené Smlouvě atp.). Identifikace Prodejce je rovněž uvedena na příslušných dokladech potvrzujících platbu či v podmínkách Prodejce. Ke zpřístupnění Digitálního obsahu Poskytovatelem Uživateli dojde bez zbytečného odkladu po připsání celé ceny Služby Uživatelem na účet Prodejce.

12. Platba za Placenou Službu je zpravidla prováděna opakovaně, pokud není v Rozhraní při Objednávce uvedeno jinak. Pokud Uživatel zvolil automatickou obnovu poskytování Digitálního obsahu, dochází po uplynutí období, na které je Placená Služba uhrazena, k automatickému prodloužení Placené Služby vždy o stejnou dobu (na kterou byla Placená Služba uhrazena), a to i opakovaně. Uživatel může takovou automatickou obnovu kdykoliv zakázat ve svém uživatelském profilu. V takovém případě je poskytování Placené Služby ukončeno uplynutím aktuálního období, na které je Placená Služba uhrazena,  Uživatel bere na vědomí, že automatická opakovaná platba může být s ohledem na technické řešení Poskytovatele inkasována až tři kalendářní dny před posledním dnem období, na které byla Placená Služba předplacená. To může nastat zejména v případě, kdy tento poslední den připadá na víkend, státní svátek nebo den, který není pracovním dnem ve smyslu platných právních předpisů. Pokud však Uživatel následně prodloužení Placené Služby zakáže (včas před její obnovou), bude Uživateli platba vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

13. Poskytovatel uvádí a Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá v úmyslu v rámci Smlouvy poskytovat ujednané aktualizace dle § 2389d občanského zákoníku, ledaže se strany v rámci Objednávky v Rozhraní dohodnou výslovně jinak. Nezbytné aktualizace Poskytovatel poskytuje jen po dobu trvání Smlouvy a/nebo provozování předmětné Služby. Uživatel bude o takové nezbytné aktualizaci notifikován předem v Aplikaci (je-li v rámci Služby provozována). U Internetových stránek, s ohledem na specifika Služby a vázanost provozu Internetových stránek na aktualizaci prohlížečů prováděnou bez předchozích notifikací ze strany třetích stran, jejich provozovatelů, Poskytovatel notifikuje Uživatele těmito Podmínkami, že k aktualizacím dochází průběžně dle čl. II odst. 5 těchto Podmínek. Uživatel bere na vědomí, že neprovedení či nesprávné provedení aktualizace (včetně užití jiných než podporovaných verzí prohlížečů, operačních systémů) či nesprávné nastavení Koncového zařízení na jeho straně (viz blíže čl. II odst. 5 těchto Podmínek) může zapříčinit nefunkčnost, omezení funkčnosti či nesprávné fungování Služby. Za takovéto vady v důsledku neprovedení či nesprávného provedení aktualizace na straně Uživatele nenese Poskytovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389d odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.

14. Digitální obsah v rámci Služby (rozsah a jednotlivé položky) se pravidelně aktualizuje, některý Digitální obsah může být Uživateli zobrazován na základě  přizpůsobení obsahu tomuto konkrétnímu Uživateli. Poskytovatel si vyhrazuje právo určovat rozsah a povahu aktuálně zpřístupňovaného obsahu, včetně určení způsobu jeho zobrazení, designu a podoby uživatelského rozhraní. Uživatel bere na vědomí, že takovéto úpravy a aktualizace (společně se změnou technologie, která nevyžaduje smlouvu s Uživatelem a má na Uživatele nevýznamný dopad) nejsou změnou Digitálního obsahu ve smyslu § 2389q občanského zákoníku. 

15. Poskytovatel je nad rámec změn nezbytných pro zachování Digitálního obsahu bez vad oprávněn měnit Službu a/nebo Digitální obsah, zejm. měnit, upravovat nebo odebírat funkce či vlastnosti Služby či jejich jednotlivých součástí. Takovou změnu je Poskytovatel oprávněn provést kdykoliv, a to na základě následujících spravedlivých důvodů:

- dodržování/aktualizace aplikovatelných právních předpisů (včetně judikatury a výkladových stanovisek) či v důsledku dodržování dobrých mravů,

- dodržování/aktualizace závazků a omezení plynoucích ze smluv s třetími stranami (zejm. dodavatelé software, poskytovatelé licencí atp.),

- změna algoritmů, technického a technologického řešení či jejich testování (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 12 tohoto článku),

- přijetí/aktualizace standardů v příslušném odvětví,

- vývoj v oblasti technologií a zabezpečení,

- zájem Poskytovatele na vývoji či rozvoji Služby,

- aktualizace, úprava rozsahu či jakýkoliv jiná změna Služby/Digitálního obsahu (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 12 tohoto článku).

Poskytovatel takovou změnu Uživateli oznámí jedním z následujících způsobů (dle svého rozhodnutí), prostřednictvím příslušných Internetových stránek, kde soustřeďuje informace o předmětném poskytovaném Digitálním obsahu či Službě, a Aplikace (je-li pro danou Službu provozována) nebo ji Uživateli zašle na e-mailovou adresu uvedenou při objednání Služby před jejím provedením, pokud tato změna zhoršuje přístup Uživatele k Digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoliv jen nevýznamně. Uživatel má v takovém případě právo Smlouvu bez postihu vypovědět, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna oznámena nebo od okamžiku, kdy byl Digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Poskytovatel v takovém případě vrátí Uživateli poměrnou část ceny za Placenou Službu podle doby, po kterou byla Placená Služba v aktuálním období poskytována (uplatní se pouze v případě, kdy Poskytovatel neumožnil Uživateli ponechat si poskytovanou Placenou Službu v původní podobě bez dodatečných nákladů). Peněžní prostředky přijaté od Uživatele budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení výpovědi. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně. Uživatel Neplacené Služby není oprávněn dle § 2389g odst. 2 občanského zákoníku požadovat přiměřenou slevu.

16. Smluvní strany si sjednávají, že následující vady považují za nevýznamné, které nejsou podstatným porušením smlouvy a nezakládají Uživateli právo od Smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu dle § 2389m občanského zákoníku:

- nedostupnost/nefunkčnost funkcionality či vlastnosti Služby, která nebrání konzumaci/zpřístupnění Digitálního obsahu,

- nedostupnost celé Služby nebo části Služby, která brání v konzumaci/zpřístupnění Digitálního obsahu, která nepřesáhne dvě hodiny v rámci dne, 

- obvyklá údržba a/nebo odstraňování mimořádných poruch, které nepřesáhne souhrnně dva dny v měsíci,

- jakékoliv další vady mající povahu nevýznamné vady.

Uživatelé Neplacené služby však nemají v souladu s § 2389g odst. 2 občanského zákoníku právo na přiměřenou slevu a/nebo právo odstoupit u nevýznamné vady.

17. Smluvní strany dále sjednávají, že poskytované plnění v rámci Služby nemá povahu plnění, které je nezbytné plnit v určeném čase. 

IV. Odstoupení od Smlouvy

1. Uživatel bere na vědomí, že 

 a) podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud bylo započato s plněním s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 b) podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a plnění bylo započato s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 c) podle ustanovení §1837 písm. i) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání. 

 d) podle ustanovení § 2389g odst. 2 občanského zákoníku nemůže Uživatel Neplacené Služby odstoupit od Smlouvy v případě nepodstatné vady.

2. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 1  tohoto článku nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupit od Smlouvy může Uživatel jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným Poskytovateli na emailovou adresu podpora@cncenter.cz (z důvodu verifikace, že odstoupení činí oprávněná osoba, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který byla předmětná Služba objednána/zakoupena) nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele, v takových případech musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od Smlouvy, číslo objednávky (bylo-li Poskytovatelem přiděleno) či e-mail, na který byla předmětná Služba objednána/zakoupena (pro identifikace Smlouvy, od které odstupujete). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který doporučujeme využít, naleznete v příloze těchto Podmínek. V případě Neplacené Služby z důvodu nemožnosti či velmi složité možnosti přímé identifikace Uživatele této Neplacené Služby a z důvodu povahy této Služby, kdy je Uživatel oprávněn ukončit Neplacenou Službu okamžitě (tzn. rychleji než v případě odstoupení), odkazujeme Uživatele Neplacené Služby i pro tyto případy na ukončení Neplacené Služby způsobem uvedeným v čl. III odst. 5 těchto Podmínek.

3. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 2 tohoto článku Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování Služby Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah. 

4. V případě řádného odstoupení od Smlouvy v souladu s těmito Podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele Placené Služby prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení odstoupení. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu může Uživatel uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky (či Smlouvu a sebe jako Uživatele Služby jinak dostatečně identifikoval). 

3. Uživatel může vytknout vadu, která se u Digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku (případně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Uživatel při dostatečné péči zjistit). Jde-li o jednorázové plnění, může Uživatel vytknout vadu, která se na Digitálním obsahu projeví v době dvou let od jeho zpřístupnění.

4. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou při objednání Služby či při reklamaci. 

5. Za vadu se mimo jiné zákonem či těmito Podmínkami stanovené případy nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo Služby v souladu s těmito Podmínkami, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z Podmínek. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo Služba  nemohou být zobrazeny/zpřístupněny (ať už zcela nebo částečně) nebo jinak použity na Koncovém zařízení z důvodu nevyhovujícího technického nebo programového vybavení nebo síťového připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu, včetně jejich nekompatibility s Koncovým      zařízením (digitální prostředí Uživatele) nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.  Za vadu se rovněž nepovažuje: a) nedostupnost/nefunkčnost Služby v době, kdy ji Uživatel Placené Služby nevyužívá/nepřistupuje do Služby z důvodů jiných než je předmětná nedostupnost/nefunkčnost Placené Služby, b) nedostupnost/nefunkčnost Služby v době, kdy ji daný Uživatel Neplacené Služby nevyužívá/nepřistupuje do Neplacené Služby (důvodem je specifická povaha Smlouvy o Neplacené Službě, kdy tato je poskytována Poskytovatelem výměnou za poskytnutí osobních údajů Uživatele Neplacené Služby). V případě nedostupnosti/nefunkčnosti Služby, tak není poskytováno plnění ani ze strany Uživatele Neplacené Služby.

6. Uživatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost Poskytovateli potřebnou pro určení, zda se předmětná vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v případě, kdy takovou součinnost neposkytne či ji poskytne v nedostatečné míře, nenese Poskytovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389e odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.

VI. Omezení odpovědnosti Poskytovatele

Poskytovatel neodpovídá za:

- jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu

- jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek z důvodu hackerského útoky či vyšší moci, např. způsobený funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet či kybernetickými útoky atd.

- jakékoli neposkytnutí Služby z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů Uživatele

- jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru

Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby.

Pokud bude v rámci Služby publikována informace obsahující názor, prognózu nebo úvahu redakce, konkrétní fyzické osoby (včetně, nikoli však výlučně poradců zaměřených na konkrétní obor), právnické osoby nebo jakékoli jiné osoby, nepředstavuje tato publikace pokyn, doporučení nebo radu Uživateli a Uživatelé nejsou žádným způsobem vyzýváni k jejich respektování, ani nepředstavuje nabídku na poskytnutí jakékoli služby nebo na realizaci jakéhokoli obchodu. Takto publikované informace jsou adresovány široké veřejnosti a neberou v potaz osobní situaci, záměry a očekávání konkrétních Uživatelů a nemohou samy o sobě, ani ve spojení s jinými informacemi publikovanými v rámci Služby být podkladem pro kvalifikované rozhodnutí Uživatele nebo jakékoli jiné osoby a nemohou nahradit vlastní úvahu nebo konzultaci s odborníkem v dané oblasti. Takto publikované informace se zpravidla vztahují k situaci v místě a čase, kdy byly publikovány a Poskytovatel není povinen je aktualizovat nebo měnit v souvislosti se změnou okolností ani z jakéhokoli jiného důvodu. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani za jakoukoli jinou ztrátu způsobenou jednáním Uživatele nebo jakékoli jiné osoby na základě publikované informace. 

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti.

2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Osobní údaje a ukládání cookies

1. Při poskytování Digitálního obsahu zpracovává Poskytovatel osobní údaje Uživatele za podmínek uvedených v Informaci o ochraně osobních údajů, případně za podmínek uvedených doplňkově v těchto Podmínkách. V případě Uživatelů Neplacené Služby za podmínek uvedených v Zásady použití souborů cookies.

2. Uživatel bere na vědomí, že pro poskytnutí Digitálního obsahu může být nezbytné uložení tzv. cookies či obdobných síťových identifikátorů do jeho Koncového zařízení. 

3. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné.

IX. Marketingové akce

1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, neplacené zkušební verze/období nebo jiné benefity a výhody) Uživateli v případě uzavření Smlouvy a zaplacení celé ceny (je-li vyžadována), v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové Uživatele příslušné Služby (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím poskytovaným Službám.                

2. Pravidla Marketingové akce jsou dostupná buď na příslušné Internetové stránce či v Aplikaci, které se Marketingová akce týká, nebo budou uvedena (a to i formou odkazu) v obchodním sdělení zaslaném konkrétnímu Uživateli nebo jiné osobě (v případě, že Poskytovatel je oprávněn ji takové obchodní sdělení poslat). Pravidla Marketingové akce musí určit mimo jiné podmínku, kterou je třeba splnit pro získání plnění, termín pro její splnění, poskytované plnění a případné vymezení okruhu osob, kterých se marketingová akce týká.   

3. V rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu je jeden Uživatel v rámci jednoho svého účtu oprávněn objednat maximálně 1 x Digitální obsah téhož titulu. Uživatel nemůže využít akce Dárek k Digitálnímu obsahu, pokud již je Uživatelem Digitálního obsahu titulu, k němuž se daná akce váže (není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak), nebo během předcházejících tří měsíců byla ukončena Smlouva Uživatele z téhož účtu Uživatele. V takovém případě je Digitální obsah řádně objednán, avšak podmínky v rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu příslušného titulu se na něj nevztahují. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nového Uživatele splňující nárok na poskytnutí Dárku k Digitálnímu obsahu, či nikoliv. Smlouvu uzavřenou, rozšířenou nebo prodlouženou v rámci akce Dárku k Digitálnímu obsahu nelze ukončit ze strany Uživatele před uplynutím doby, na kterou je uzavřena resp. prodloužena.

4. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel neposkytuje plnění v rámci Marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.  

5. Povinnost Poskytovatele poskytnout plnění v rámci Marketingové akce zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro jeho poskytnutí v rámci konkrétní Marketingové akce nebo porušil, případně nesplňuje, podmínky stanovené právními předpisy (např. věkové omezení pro alkohol). Uživatel nemá právo na žádné náhradní plnění.

6. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda došlo k řádnému splnění podmínek pro získání plnění v rámci Marketingové akce.

7. Pokud je plněním v rámci Marketingové věc, je odesílána na adresu Uživatele (tj. na adresu Uživatele, kterou Poskytovatel oprávněně eviduje nebo kterou Poskytovateli Uživatel sdělil pro poskytnutí plnění). Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Poskytovatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od splnění podmínky pro jeho získání. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Poskytovateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Uživatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Uživatel.

8. V případě, že v rámci konkrétní Marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel právo poskytnout Uživateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.

9. Plnění v rámci Marketingové akce není prodávaným zbožím, a proto není Poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na toto plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Poskytovatelem uvedena. Při případné reklamaci plnění Poskytovatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele plnění. Uživatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli plnění (pokud je dodavatelem třetí strana odlišná od Poskytovatele).

X. Ostatní ujednání

1. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu (disponuje-li Poskytovatel takovým údajem Uživatele).

2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek. 

4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.

5. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude Poskytovatel dle svého rozhodnutí publikovat na příslušných Internetových stránek, kde soustřeďuje informace o předmětném poskytovaném Digitálním obsahu či Službě, a v Aplikaci (pokud je pro danou Službu provozována) nebo ji Uživateli zašle na e-mailovou adresu uvedenou při objednání Služby nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny. Takovou změnu Podmínek je Uživatel oprávněn odmítnout a vypovědět ve výše uvedené lhůtě způsobem uvedeným v oznámení. Účinnost změny Podmínek nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení změny uvedeno pozdější datum účinnosti.     

6. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět a poskytování Služby jako celku či jejich jednotlivých částí ukončit. Výpovědní doba činí u Placené Služby alespoň 14 kalendářních dnů. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele Placené Služby o vypovězení Smlouvy a zavazuje se k refundaci poměrné části ceny uhrazených, ale nevyčerpaných Služeb. Uživateli bude poměrná část ceny vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně. V případě Neplacené Služby z důvodu povahy této Služby je Poskytovatel oprávněn tuto Službu ukončit okamžitě (bez výpovědní doby) a s ohledem na nemožnost Poskytovatele informovat přímo Uživatele se neuplatní ani povinnost notifikovat Uživatele Neplacené Služby.

7. V případě skončení poskytování Služby z jakéhokoliv zákonem či Podmínkami předpokládaného důvodu ztrácí Uživatel přístup k veškerému obsahu, který mu byl v rámci Služby zpřístupněn, a to k příslušnému dni ukončení Smlouvy.

8. Smlouva a práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí následujícími dokumenty: 

  a) tyto Podmínky

  b) Podmínky pro užívání služby informační společnosti

  c) platné právní předpisy.

Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jejich rozporu má přednost ten dokument, který je uveden jako dřívější v pořadí.

Kontaktní telefonní číslo +420 225 977 111, kontaktní e-mailová adresa podpora@cncenter.cz

Toto znění Podmínek je účinné od 27. 2. 2024 pro stávající Uživatele. Pro nové Uživatele nabývají tyto Podmínky účinnosti jejich publikací a uveřejněním v příslušném rozhraní.     

 

Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(tento formulář vyplňte a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, pro potřebnou verifikaci vyplněný formulář, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který bylo předmětné premium zakoupeno)

Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel: CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1684/42, 170 00 Praha 7,  e-mail: podpora@cncenter.cz 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování placeného obsahu: ………………………….(doplňte typ placeného obsahu, Premium a určení příslušného titulu nebo Premium+, které je napříč tituly)

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:....................................................

E-mail:............................................................(doplňte e-mail, na který je veden uživatelský účet, ze kterého bylo předmětné Premium, od kterého odstupujete zakoupeno)

Kontaktní e-mail: ………………………………….. (pokud nemůžete pro komunikaci užít e-mail uvedený výše

 

……………….(doplňte datum)……………………………….(podpis, pokud zasíláte v listinné podobě)

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------Archiv podmínek-------------------------------------------------

od 28. 12. 2023

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument upravuje podmínky, za kterých společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346926, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Poskytovatel), poskytuje obsah (dále jen Digitální obsah) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen Koncová zařízení) zpřístupňovaný prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem (dále jen Internetové stránky) nebo prostřednictvím aplikací provozovaných Poskytovatelem (dále jen Aplikace). Pokud není v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním úzce souvisejí (dále společně jen Služba). 
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při poskytování Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy, zejm. smlouvy dle § 2389a a násl. občanského zákoníku (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem příslušného Koncového zařízení (dále jen Uživatel) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na Internetové stránce nebo v Aplikaci provozované Poskytovatelem (dále jen Rozhraní).
 3. Poskytování/zpřístupnění některého Digitálního obsahu může být Poskytovatelem podmíněno provedením registrace a přihlášení Uživatele v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti vydanými Poskytovatelem. Nezbytnost provedení registrace či přihlášení je určena a uvedena vždy v příslušném Rozhraní, zpravidla je vyžadována u placených Služeb. Uživatel si je vědom, že pro zobrazení Digitálního obsahu je nezbytné, aby disponoval internetovým připojením a dalším vhodným technickým a programovým vybavením obvyklým pro obdobné služby, které se mohou s ohledem na technický vývoj měnit. Jejich konkrétní aktuální podobu může Poskytovatel detailněji uvést v rámci Rozhraní (zejm. sekce Často kladené dotazy). Uživatel je povinen udržovat technické a programové vybavení v souladu s pokyny Poskytovatele.

II.  Služba poskytování Digitální obsahu

 1. Digitální obsah může být dle určení v příslušném Rozhraní při uzavírání Smlouvy s Uživatelem poskytován:

                  a) za finanční úhradu (dále jen Placená Služba či Placený Digitální obsah),

                  b) zdarma, kdy namísto odměny Uživatel poskytuje nebo se zavazuje poskytnout Poskytovateli své osobní údaje, a to za jinými dalšími účely než jen pro poskytnutí Digitálního obsahu nebo pouze ke splnění zákonných povinností (dále jen Neplacená Služba či Neplacený Digitální obsah).

      2. Placená Služba obsahuje přístup do části Internetových stránek či Aplikace dle určení v příslušném Rozhraní při uzavírání smlouvy s Uživatelem. Může se jednat o:

      a) přístup do placené zóny zahrnující prémiový Digitální obsah (tj. články a videa) 

  • jednotlivého titulu. Obvykle označeno obchodním názvem „Premium“ s doplněním názvu příslušného titulu,
  • vícero titulů, tj. balíčku titulů, určených Poskytovatelem. Obvykle označeno obchodním názvem „Premium+“.

Volbu výše uvedeného jednotlivého titulu či konkrétního balíčku titulů provádí Uživatel v Rozhraní pro objednání Služby. 

      b) přístup na Internetové stránky a k jejich obsahu, s výjimkou prémiového obsahu uvedeného pod písm. a) v tomto odstavci. Obvykle označeno obchodním názvem „Web bez reklam“ či „Bez reklam“. Tato služba umožňuje Uživateli přistoupit na Internetové stránky bez udělení souhlasu s cookies, zejm. pro výdej, cílení a měření reklamy a dalšími trackovacími cookies, pro něž je souhlas vyžadován (blíže k tomuto tématu v Zásady použití souborů cookies v sekci Systém na správu cookies, kde popisujeme tzv. systém na správu cookies s alternativou, kterým je právě placený přístup). Uživatel tak může v rámci této Služby přistoupit na Internetové stránky dle určení Rozhraní pro objednání Služby, a to bez zmíněných cookies a nebude mu Poskytovatelem zobrazována žádná reklama, s výjimkou reklamy zobrazované v rámci obsahu Internetové stránky, jako jsou komerční sdělení, native či PR články.

       3. Neplacená Služba obsahuje přístup na Internetové stránky a k jejich obsahu, s výjimkou prémiového obsahu uvedeného v odst. 2 písm. a) tohoto článku. Tato Služba umožňuje Uživateli přistoupit na Internetové stránky dle určení v příslušném Rozhraní při objednání Služby na základě souhlasu s cookies minimálně pro účely potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy (blíže k tomuto tématu v Zásady použití souborů cookies v sekci Systém na správu cookies, kde popisujeme tzv. systém na správu cookies s alternativou, umožňující volbu mezi placeným přístupem na Internetové stránky nebo přístupem na základě souhlasu s cookies minimálně pro účely potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy).

       4. Poskytovatel pro úplnost ve vztahu k Placené Službě dle odst. 2 písm. b) a k Neplacené Službě dle odst. 3 tohoto článku uvádí, že tyto Služby jsou nabízeny v rámci tzv. systému na správu cookies s alternativou (dále jen CMP s alternativou), který je nasazený na některých Internetových stránkách dle určení Poskytovatele. Na Internetových stránkách s CMP s alternativou je tak přístup na Internetovou stránku závislý na povinně provedené volbě. Uživatel může zvolit mezi placeným přístupem (Placená Službě dle odst. 2 písm. b) tohoto článku) nebo přístupem na základě souhlasu s cookies minimálně pro účely potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy (Neplacená Služba dle odst. 3 tohoto článku). Důvodem zavádění tohoto nového CMP s alternativou je, že nové předpisy týkající se souborů cookie nám již neumožňují spoléhat se pouze na dosavadní model cílení reklamy pomocí reklamních souborů cookie. V důsledku toho, abychom byli schopni zachovat financování a poskytování nabízených služeb a zároveň Vám nabídnout stejnou kvalitu redakčního obsahu, Vám nabízíme na některých stránkách možnost vybrat si v CMP mezi zmíněnými dvěma alternativami pro přístup na stránky. Bez učinění volby jedné z těchto možnosti není přístup na příslušné Internetové stránky poskytnut.

U ostatních Internetových stránek, na kterých není CMP s alternativou nasazen, není přístup na stránky limitován a tyto Podmínky se neuplatní. Použití cookies a Vašich osobních údajů se na těchto Internetových stránkách či Aplikacích řídí klasickým systémem na správu cookies, na který jste už několik let zvyklí a který umožňuje pouze volby souhlasu/nesouhlasu s definovanými účely (blíže k tomuto tématu v Zásady použití souborů cookies), nikoliv placenou alternativu.

       5. Přístup do Služby je vyhrazen výlučně pro Uživatele Služby. Uživatel Služby uskutečňuje přístup do Služby primárně prostřednictvím webového prohlížeče na příslušné Internetové stránce v souladu s odst. 2 a/nebo 3 tohoto článku, případně dále prostřednictvím mobilních zařízení (tablet/smartphone) v Aplikaci předmětného titulu a/nebo titulů, pokud Poskytovatel takovou Aplikaci pro daný titul provozuje. Poskytovatel podporuje následující webové prohlížeče: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Seznam prohlížeč, a to pro jejich poslední verzi. Aplikaci lze získat pro mobilní zařízení vybavené systémy iOS nebo Android, Poskytovatel podporuje jejich dvě poslední verze. Poskytovatel upozorňuje, že při vydání nové verze provozovateli prohlížečů a operačních systémů, může na aktualizaci reagovat až po jejich vydání příslušným provozovatelem a zajistit jejich kompatibilitu až po přechodném implementačním období, jehož délka nepřesáhne 30 dní. Poskytovatel vyvíjí snahu i o podporu dalších prohlížečů, operačních systémů a jejich starších verzí, tyto však nejsou Uživateli garantovány. Poskytovatel rovněž upozorňuje a Uživatel bere na vědomí, že užití jakéhokoliv doplňkového software, kódu, externího rozšíření, plug-in prohlížeče či jiné obdobné změny a zásahy do defaultního nastavení prohlížeče (např. AdBlock, vypnutí Javascript atp.) je způsobilé negativně zasáhnout  Internetové stránky a Aplikace Poskytovatele, jejich načtení a zobrazení a z toho důvodu není povoleno. Případná nedostupnost či nefunkčnost Služby v důsledku takového zásahu/změny či nastavení ze strany Uživatele není vadou Služby a Poskytovatel za ni nenese odpovědnost.

       6. Placená Služba je zpravidla poskytována na bázi předplatného, lze ji tedy objednat na určité období. Konkrétní aktuálně poskytované délky období (včetně případného jednorázového poskytnutí), na které lze Placenou Službu objednat, je vždy uvedeno Poskytovatelem v Rozhraní pro objednání Placené Služby. Zpravidla se jedná o dobu:

 • 30 dnů (označováno jako měsíční předplatné) a/nebo
 • 365 dní (označováno jako roční předplatné)

        7. Uživatel není oprávněn převést své právo na přístup ke Službě na jinou osobu. Uživatel nebude užívat jakékoli prostředky pro změnu parametrů Služby, které jsou stanoveny jejím Poskytovatelem. Přístup ke Službě jako celku není geograficky omezen, tím není dotčeno omezení nebo vyloučení přístupu ke Službě podle čl. VI těchto Podmínek. Poskytovatel si však vyhrazuje právo geograficky omezit přístup ke konkrétnímu Digitálnímu obsahu zejména s ohledem na práva a licenční podmínky takového obsahu.

         8. Dle rozhodnutí Poskytovatele může být Uživateli (zejm. Placené) Služby nabídnuto a/nebo poskytnuto i další zvláštní plnění, např. přístupy k dalšímu obsahu a/nebo k jiné formě obsahu než je uvedena v předchozích odstavcích tohoto článku (zejm. elektronické verze periodik, archiv elektronických verzí periodik atp.), dárky, slevy, neplacené zkušební verze/období nebo jiné benefity a výhody (dále jen Benefity). Uživatel bere na vědomí, že benefity nejsou součástí obsahu Služby, tzn. jsou případně poskytovány nad rámec Služby a o jejich zahájení či ukončení poskytování rozhoduje výlučně Poskytovatel. Takové rozhodnutí Poskytovatele nemá vliv na práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy a při ukončení poskytování Benefitů nemá Uživatel právo na žádné náhradní plnění. V ostatním se na Benefity přiměřeně použije čl. IX těchto Podmínek.

        9. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit obchodní názvy uvedené v odst. 2 tohoto článku, přičemž taková změna nevyžaduje změnu těchto Podmínek, příp. oznámení takové změny v Podmínkách Uživateli. 

III. Uzavření Smlouvy, její obsah a doba trvání                                                                               

 1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu a Služby na Internetových stránkách a v Aplikacích provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu a Poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Rozhraní pro objednávku obsahuje informace o Digitálním obsahu, Službě a v případě Placené Služby i o její ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní, přičemž ceny mohou být v Rozhraní přizpůsobeny zájemcům o Placenou Službu. Maximální výše jedné platby odpovídá aktuální ceně Placené Služby pro daného Uživatele na určené období, za kterou byla Placená Služba Uživatelem objednána nebo prodloužena. Poskytovatel je oprávněn změnit cenu Placené Služby. Tato změna nabývá pro zájemce o Placenou Službu účinností jejím zobrazením v Rozhraní. Stávajícím Uživatelům je Poskytovatel povinen zaslat informaci o změně ceny na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při objednání Placené Služby, a to nejméně 30 dnů před účinností změny. Uživatel je pro případ podstatného zvýšení ceny oprávněn v rámci této lhůty od Smlouvy odstoupit způsobem určeným v předmětném oznámení navýšení ceny. Účinnost změny ceny nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení uvedeno pozdější datum účinnosti. Pokud Poskytovatel Uživateli ponechá pro jeho aktuálně uhrazené období cenu nezměněnou, odstupuje Uživatel od Smlouvy až vůči nejbližšímu následnému období, v němž by se změna ceny vůči Uživateli uplatnila. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření, resp. cena následně změněna výše uvedeným způsobem.
 3. Pro objednání Placené Služby vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen Objednávka) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávané Placené Službě, tj. o Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Službu. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Uživatele. 
 4. Před zasláním Objednávky Placené Služby Poskytovateli může Uživatel zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 
 5. K uzavření Smlouvy na Neplacenou Službu dochází prostřednictvím systému na správu cookies, udělením příslušného souhlasu a poskytnutím osobních údajů či závazkem poskytnout osobní údaje v souladu s čl. II odst. 1 písm. b) a čl. II odst. 3 těchto Podmínek. Smlouva je uzavřena na dobu trvání tohoto souhlasu, Uživatel ji může ukončit změnou své volby či odvoláním souhlasu. Detailní informaci o možné změně své volby a souhlasu naleznete v Zásady použití souborů cookies v sekci Úprava a nastavení cookies.
 6. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby placené Uživatelem poskytovateli příslušné komunikační služby.
 7. Cenu Placené Služby může Uživatel Poskytovateli uhradit způsoby aktuálně uvedenými v Rozhraní pro objednání Placené Služby, zpravidla:
  • a) prostřednictvím platebního systému provozovaného licencovanou platební institucí identifikovanou v Rozhraní Služby,
  • b) prostřednictvím platební SMS zprávy (pro stávající Uživatele, pro nové objednávky Služby již Poskytovatel v Rozhraní nenabízí).
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ho v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.
 9. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo Služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu po připsání celé ceny uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele, v případě bezúplatného plnění bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Poskytovatel vydá Uživateli Placené Služby potvrzení o uzavřené Smlouvě a to před zahájením poskytování Digitálního obsahu. V případě Neplacené Služby Poskytovatel nedisponuje kontaktními údaji Uživatele, na které lze Smlouvu doručit. Uživatel Neplacené Služby bere na vědomí tuto nemožnost doručení Smlouvy ze strany Poskytovatele a skutečnost, že Smlouvu nalezne dostupnou vždy v Rozhraní příslušné Služby či opětovným zobrazením systému na správu cookies. Návod k takovému znovu vyvolání systému nalezne Uživatel v Zásady použití souborů cookies v úvodu dokumentu či v sekci Systém na správu cookies.      
 10. Platba za Placenou Službu je zpravidla prováděna opakovaně, pokud není v Rozhraní při Objednávce uvedeno jinak. Pokud Uživatel zvolil automatickou obnovu poskytování Digitálního obsahu, dochází po uplynutí období, na které je Placená Služba uhrazena, k automatickému prodloužení Placené Služby vždy o stejnou dobu (na kterou byla Placená Služba uhrazena), a to i opakovaně. Uživatel může takovou automatickou obnovu kdykoliv zakázat ve svém uživatelském profilu. V takovém případě je poskytování Placené Služby ukončeno uplynutím aktuálního období, na které je Placená Služba uhrazena,  Uživatel bere na vědomí, že automatická opakovaná platba může být s ohledem na technické řešení Poskytovatele inkasována až tři kalendářní dny před posledním dnem období, na které byla Placená Služba předplacená. To může nastat zejména v případě, kdy tento poslední den připadá na víkend, státní svátek nebo den, který není pracovním dnem ve smyslu platných právních předpisů. Pokud však Uživatel následně prodloužení Placené Služby zakáže (včas před její obnovou), bude Uživateli platba vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.
 11. Poskytovatel uvádí a Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá v úmyslu v rámci Smlouvy poskytovat ujednané aktualizace dle § 2389d občanského zákoníku, ledaže se strany v rámci Objednávky v Rozhraní dohodnou výslovně jinak. Nezbytné aktualizace Poskytovatel poskytuje jen po dobu trvání Smlouvy a/nebo provozování předmětné Služby. Uživatel bude o takové nezbytné aktualizaci notifikován předem v Aplikaci (je-li v rámci Služby provozována). U Internetových stránek, s ohledem na specifika Služby a vázanost provozu Internetových stránek na aktualizaci prohlížečů prováděnou bez předchozích notifikací ze strany třetích stran, jejich provozovatelů, Poskytovatel notifikuje Uživatele těmito Podmínkami, že k aktualizacím dochází průběžně dle čl. II odst. 5 těchto Podmínek. Uživatel bere na vědomí, že neprovedení či nesprávné provedení aktualizace (včetně užití jiných než podporovaných verzí prohlížečů, operačních systémů) či nesprávné nastavení Koncového zařízení na jeho straně (viz blíže čl. II odst. 5 těchto Podmínek) může zapříčinit nefunkčnost, omezení funkčnosti či nesprávné fungování Služby. Za takovéto vady v důsledku neprovedení či nesprávného provedení aktualizace na straně Uživatele nenese Poskytovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389d odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.
 12. Digitální obsah v rámci Služby (rozsah a jednotlivé položky) se pravidelně aktualizuje, některý Digitální obsah může být Uživateli zobrazován na základě  přizpůsobení obsahu tomuto konkrétnímu Uživateli. Poskytovatel si vyhrazuje právo určovat rozsah a povahu aktuálně zpřístupňovaného obsahu, včetně určení způsobu jeho zobrazení, designu a podoby uživatelského rozhraní. Uživatel bere na vědomí, že takovéto úpravy a aktualizace (společně se změnou technologie, která nevyžaduje smlouvu s Uživatelem a má na Uživatele nevýznamný dopad) nejsou změnou Digitálního obsahu ve smyslu § 2389q občanského zákoníku. 
 13. Poskytovatel je nad rámec změn nezbytných pro zachování Digitálního obsahu bez vad oprávněn měnit Službu a/nebo Digitální obsah, zejm. měnit, upravovat nebo odebírat funkce či vlastnosti Služby či jejich jednotlivých součástí. Takovou změnu je Poskytovatel oprávněn provést kdykoliv, a to na základě následujících spravedlivých důvodů:
  • dodržování/aktualizace aplikovatelných právních předpisů (včetně judikatury a výkladových stanovisek) či v důsledku dodržování dobrých mravů,
  • dodržování/aktualizace závazků a omezení plynoucích ze smluv s třetími stranami (zejm. dodavatelé software, poskytovatelé licencí atp.),
  • změna algoritmů, technického a technologického řešení či jejich testování (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 12 tohoto článku),
  • přijetí/aktualizace standardů v příslušném odvětví,
  • vývoj v oblasti technologií a zabezpečení,
  • zájem Poskytovatele na vývoji či rozvoji Služby,
  • aktualizace, úprava rozsahu či jakýkoliv jiná změna Služby/Digitálního obsahu (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 12 tohoto článku).

Poskytovatel takovou změnu Uživateli oznámí jedním z následujících způsobů (dle svého rozhodnutí), prostřednictvím příslušných Internetových stránek, kde soustřeďuje informace o předmětném poskytovaném Digitálním obsahu či Službě, a Aplikace (je-li pro danou Službu provozována) nebo ji Uživateli zašle na e-mailovou adresu uvedenou při objednání Služby před jejím provedením, pokud tato změna zhoršuje přístup Uživatele k Digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoliv jen nevýznamně. Uživatel má v takovém případě právo Smlouvu bez postihu vypovědět, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna oznámena nebo od okamžiku, kdy byl Digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Poskytovatel v takovém případě vrátí Uživateli poměrnou část ceny za Placenou Službu podle doby, po kterou byla Placená Služba v aktuálním období poskytována (uplatní se pouze v případě, kdy Poskytovatel neumožnil Uživateli ponechat si poskytovanou Placenou Službu v původní podobě bez dodatečných nákladů). Peněžní prostředky přijaté od Uživatele budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení výpovědi. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně. Uživatel Neplacené Služby není oprávněn dle § 2389g odst. 2 občanského zákoníku požadovat přiměřenou slevu.

 1. Smluvní strany si sjednávají, že následující vady považují za nevýznamné, které nejsou podstatným porušením smlouvy a nezakládají Uživateli právo od Smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu dle § 2389m občanského zákoníku:
  • nedostupnost/nefunkčnost funkcionality či vlastnosti Služby, která nebrání konzumaci/zpřístupnění Digitálního obsahu,
  • nedostupnost celé Služby nebo části Služby, která brání v konzumaci/zpřístupnění Digitálního obsahu, která nepřesáhne dvě hodiny v rámci dne,
  • obvyklá údržba a/nebo odstraňování mimořádných poruch, které nepřesáhne souhrnně dva dny v měsíci,
  • jakékoliv další vady mající povahu nevýznamné vady.

Uživatelé Neplacené služby však nemají v souladu s § 2389g odst. 2 občanského zákoníku právo na přiměřenou slevu a/nebo právo odstoupit u nevýznamné vady.

 1. Smluvní strany dále sjednávají, že poskytované plnění v rámci Služby nemá povahu plnění, které je nezbytné plnit v určeném čase. 

IV. Odstoupení od Smlouvy

1. Uživatel bere na vědomí, že 

a) podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud bylo započato s plněním s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a plnění bylo započato s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

c) podle ustanovení §1837 písm. i) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání. 

d) podle ustanovení § 2389g odst. 2 občanského zákoníku nemůže Uživatel Neplacené Služby odstoupit od Smlouvy v případě nepodstatné vady.

2. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 1  tohoto článku nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupit od Smlouvy může Uživatel jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným Poskytovateli na emailovou adresu podpora@cncenter.cz (z důvodu verifikace, že odstoupení činí oprávněná osoba, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který byla předmětná Služba objednána/zakoupena) nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele, v takových případech musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od Smlouvy, číslo objednávky (bylo-li Poskytovatelem přiděleno) či e-mail, na který byla předmětná Služba objednána/zakoupena (pro identifikace Smlouvy, od které odstupujete). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který doporučujeme využít, naleznete v příloze těchto Podmínek. V případě Neplacené Služby z důvodu nemožnosti či velmi složité možnosti přímé identifikace Uživatele této Neplacené Služby a z důvodu povahy této Služby, kdy je Uživatel oprávněn ukončit Neplacenou Službu okamžitě (tzn. rychleji než v případě odstoupení), odkazujeme Uživatele Neplacené Služby i pro tyto případy na ukončení Neplacené Služby způsobem uvedeným v čl. III odst. 5 těchto Podmínek.

3. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 2 tohoto článku Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování Služby Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah. 

4. V případě řádného odstoupení od Smlouvy v souladu s těmito Podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele Placené Služby prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení odstoupení. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu může Uživatel uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky (či Smlouvu a sebe jako Uživatele Služby jinak dostatečně identifikoval). 

3. Uživatel může vytknout vadu, která se u Digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku (případně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Uživatel při dostatečné péči zjistit). Jde-li o jednorázové plnění, může Uživatel vytknout vadu, která se na Digitálním obsahu projeví v době dvou let od jeho zpřístupnění.

4. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou při objednání Služby či při reklamaci. 

5. Za vadu se mimo jiné zákonem či těmito Podmínkami stanovené případy nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo Služby v souladu s těmito Podmínkami, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z Podmínek. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo Služba  nemohou být zobrazeny/zpřístupněny (ať už zcela nebo částečně) nebo jinak použity na Koncovém zařízení z důvodu nevyhovujícího technického nebo programového vybavení nebo síťového připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu, včetně jejich nekompatibility s Koncovým      zařízením (digitální prostředí Uživatele) nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.  Za vadu se rovněž nepovažuje: a) nedostupnost/nefunkčnost Služby v době, kdy ji Uživatel Placené Služby nevyužívá/nepřistupuje do Služby z důvodů jiných než je předmětná nedostupnost/nefunkčnost Placené Služby, b) nedostupnost/nefunkčnost Služby v době, kdy ji daný Uživatel Neplacené Služby nevyužívá/nepřistupuje do Neplacené Služby (důvodem je specifická povaha Smlouvy o Neplacené Službě, kdy tato je poskytována Poskytovatelem výměnou za poskytnutí osobních údajů Uživatele Neplacené Služby). V případě nedostupnosti/nefunkčnosti Služby, tak není poskytováno plnění ani ze strany Uživatele Neplacené Služby.

6. Uživatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost Poskytovateli potřebnou pro určení, zda se předmětná vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v případě, kdy takovou součinnost neposkytne či ji poskytne v nedostatečné míře, nenese Poskytovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389e odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.

VI. Omezení odpovědnosti Poskytovatele

Poskytovatel neodpovídá za:

- jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu

- jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek z důvodu hackerského útoky či vyšší moci, např. způsobený funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet či kybernetickými útoky atd.

- jakékoli neposkytnutí Služby z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů Uživatele

- jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru

Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby.

Pokud bude v rámci Služby publikována informace obsahující názor, prognózu nebo úvahu redakce, konkrétní fyzické osoby (včetně, nikoli však výlučně poradců zaměřených na konkrétní obor), právnické osoby nebo jakékoli jiné osoby, nepředstavuje tato publikace pokyn, doporučení nebo radu Uživateli a Uživatelé nejsou žádným způsobem vyzýváni k jejich respektování, ani nepředstavuje nabídku na poskytnutí jakékoli služby nebo na realizaci jakéhokoli obchodu. Takto publikované informace jsou adresovány široké veřejnosti a neberou v potaz osobní situaci, záměry a očekávání konkrétních Uživatelů a nemohou samy o sobě, ani ve spojení s jinými informacemi publikovanými v rámci Služby být podkladem pro kvalifikované rozhodnutí Uživatele nebo jakékoli jiné osoby a nemohou nahradit vlastní úvahu nebo konzultaci s odborníkem v dané oblasti. Takto publikované informace se zpravidla vztahují k situaci v místě a čase, kdy byly publikovány a Poskytovatel není povinen je aktualizovat nebo měnit v souvislosti se změnou okolností ani z jakéhokoli jiného důvodu. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani za jakoukoli jinou ztrátu způsobenou jednáním Uživatele nebo jakékoli jiné osoby na základě publikované informace. 

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti.
 2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Osobní údaje a ukládání cookies
 4. Při poskytování Digitálního obsahu zpracovává Poskytovatel osobní údaje Uživatele za podmínek uvedených v Informaci o ochraně osobních údajů, případně za podmínek uvedených doplňkově v těchto Podmínkách. V případě Uživatelů Neplacené Služby za podmínek uvedených v Zásady použití souborů cookies.
 5. Uživatel bere na vědomí, že pro poskytnutí Digitálního obsahu může být nezbytné uložení tzv. cookies či obdobných síťových identifikátorů do jeho Koncového zařízení. 
 6. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné.

IX. Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, neplacené zkušební verze/období nebo jiné benefity a výhody) Uživateli v případě uzavření Smlouvy a zaplacení celé ceny (je-li vyžadována), v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové Uživatele příslušné Služby (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím poskytovaným Službám.                
 2. Pravidla Marketingové akce jsou dostupná buď na příslušné Internetové stránce či v Aplikaci, které se Marketingová akce týká, nebo budou uvedena (a to i formou odkazu) v obchodním sdělení zaslaném konkrétnímu Uživateli nebo jiné osobě (v případě, že Poskytovatel je oprávněn ji takové obchodní sdělení poslat). Pravidla Marketingové akce musí určit mimo jiné podmínku, kterou je třeba splnit pro získání plnění, termín pro její splnění, poskytované plnění a případné vymezení okruhu osob, kterých se marketingová akce týká.   
 3. V rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu je jeden Uživatel v rámci jednoho svého účtu oprávněn objednat maximálně 1 x Digitální obsah téhož titulu. Uživatel nemůže využít akce Dárek k Digitálnímu obsahu, pokud již je Uživatelem Digitálního obsahu titulu, k němuž se daná akce váže (není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak), nebo během předcházejících tří měsíců byla ukončena Smlouva Uživatele z téhož účtu Uživatele. V takovém případě je Digitální obsah řádně objednán, avšak podmínky v rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu příslušného titulu se na něj nevztahují. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nového Uživatele splňující nárok na poskytnutí Dárku k Digitálnímu obsahu, či nikoliv. Smlouvu uzavřenou, rozšířenou nebo prodlouženou v rámci akce Dárku k Digitálnímu obsahu nelze ukončit ze strany Uživatele před uplynutím doby, na kterou je uzavřena resp. prodloužena.
 4. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel neposkytuje plnění v rámci Marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.  
 5. Povinnost Poskytovatele poskytnout plnění v rámci Marketingové akce zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro jeho poskytnutí v rámci konkrétní Marketingové akce      nebo porušil, případně nesplňuje, podmínky stanovené právními předpisy (např. věkové omezení pro alkohol). Uživatel nemá právo na žádné náhradní plnění.
 6. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda došlo k řádnému splnění podmínek pro získání plnění v rámci Marketingové akce.
 7. Pokud je plněním v rámci Marketingové věc, je odesílána na adresu Uživatele (tj. na adresu Uživatele, kterou Poskytovatel oprávněně eviduje nebo kterou Poskytovateli Uživatel sdělil pro poskytnutí plnění). Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Poskytovatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od splnění podmínky pro jeho získání. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Poskytovateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Uživatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Uživatel.
 8. V případě, že v rámci konkrétní Marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel právo poskytnout Uživateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.
 9. Plnění v rámci Marketingové akce není prodávaným zbožím, a proto není Poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na toto plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Poskytovatelem uvedena. Při případné reklamaci plnění Poskytovatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele plnění. Uživatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli plnění (pokud je dodavatelem třetí strana odlišná od Poskytovatele).

X. Ostatní ujednání

 1. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu (disponuje-li Poskytovatel takovým údajem Uživatele).
 2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek. 
 4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.
 5. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude Poskytovatel dle svého rozhodnutí publikovat na příslušných Internetových stránek, kde soustřeďuje informace o předmětném poskytovaném Digitálním obsahu či Službě, a v Aplikaci (pokud je pro danou Službu provozována) nebo ji Uživateli zašle na e-mailovou adresu uvedenou při objednání Služby nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny. Takovou změnu Podmínek je Uživatel oprávněn odmítnout a vypovědět ve výše uvedené lhůtě způsobem uvedeným v oznámení. Účinnost změny Podmínek nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení změny uvedeno pozdější datum účinnosti.     
 6. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět a poskytování Služby jako celku či jejich jednotlivých částí ukončit. Výpovědní doba činí u Placené Služby alespoň 14 kalendářních dnů. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele Placené Služby o vypovězení Smlouvy a zavazuje se k refundaci poměrné části ceny uhrazených, ale nevyčerpaných Služeb. Uživateli bude poměrná část ceny vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně. V případě Neplacené Služby z důvodu povahy této Služby je Poskytovatel oprávněn tuto Službu ukončit okamžitě (bez výpovědní doby) a s ohledem na nemožnost Poskytovatele informovat přímo Uživatele se neuplatní ani povinnost notifikovat Uživatele Neplacené Služby.
 7. V případě skončení poskytování Služby z jakéhokoliv zákonem či Podmínkami předpokládaného důvodu ztrácí Uživatel přístup k veškerému obsahu, který mu byl v rámci Služby zpřístupněn, a to k příslušnému dni ukončení Smlouvy.
 8. Smlouva a práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí následujícími dokumenty: 

                     a) tyto Podmínky

                     b) Podmínky pro užívání služby informační společnosti

                     c) platné právní předpisy.

Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jejich rozporu má přednost ten dokument, který je uveden jako dřívější v pořadí.

 1. Kontaktní telefonní číslo +420 225 977 111, kontaktní e-mailová adresa podpora@cncenter.cz
 2. Toto znění Podmínek je účinné od 28. 12. 2023 pro stávající Uživatele. Pro nové Uživatele nabývají tyto Podmínky účinnosti jejich publikací a uveřejněním v příslušném rozhraní.     

 

Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(tento formulář vyplňte a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, pro potřebnou verifikaci vyplněný formulář, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který bylo předmětné premium zakoupeno)

 

Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel: CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1684/42, 170 00 Praha 7,  e-mail: podpora@cncenter.cz 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování placeného obsahu: ………………………….(doplňte typ placeného obsahu, Premium a určení příslušného titulu nebo Premium+, které je napříč tituly)

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:....................................................

E-mail:............................................................(doplňte e-mail, na který je veden uživatelský účet, ze kterého bylo předmětné Premium, od kterého odstupujete zakoupeno)

Kontaktní e-mail: ………………………………….. (pokud nemůžete pro komunikaci užít e-mail uvedený výše

 

……………….(doplňte datum)……………………………….(podpis, pokud zasíláte v listinné podobě)

 

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLACENÉHO OBSAHU SPOLEČNOSTÍ CZECH NEWS CENTER A.S.

 

1. 8. 2023

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument upravuje podmínky, za kterých společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346926, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Poskytovatel), poskytuje obsah (dále jen Digitální obsah) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen Koncová zařízení) zpřístupňovaný prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem (dále jen Internetové stránky) nebo prostřednictvím aplikací provozovaných Poskytovatelem (dále jen Aplikace). Pokud není v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním souvisejí, zejm. služba placeného obsahu (dále jen Služba). 
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při poskytování Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy, zejm. smlouvy dle § 2389a a násl. občanského zákoníku (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem příslušného Koncového zařízení (dále jen Uživatel) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na Internetové stránce nebo v Aplikaci provozované Poskytovatelem (dále jen Rozhraní).
 3. Pro nákup a poskytování/zpřístupnění Digitálního obsahu je nezbytné provést registraci a přihlášení v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti vydanými Poskytovatelem. Uživatel si je vědom, že pro zobrazení Digitálního obsahu je nezbytné, aby disponoval internetovým připojením a dalším vhodným technickým a programovým vybavením obvyklým pro obdobné služby, které se mohou s ohledem na technický vývoj měnit. Jejich konkrétní aktuální podobu může Poskytovatel detailněji uvést v rámci Rozhraní (zejm. sekce Často kladené dotazy). Uživatel je povinen udržovat technické a programové vybavení v souladu s pokyny Poskytovatele.

II. Služba placeného obsahu

1. Služba placeného obsahu obsahuje přístup do placené zóny zahrnující Digitální obsah (tj. články a videa) 

a) jednotlivého titulu (obvykle označeno obchodním názvem „Premium“ s doplněním názvu příslušného titulu)

b) vícero titulů, tj. balíčku titulů, určených Poskytovatelem (obvykle označeno obchodním názvem „Premium+“)

Volbu výše uvedeného jednotlivého titulu či konkrétního balíčku titulů provádí Uživatel v Rozhraní pro objednání Služby. 

2. Přístup do Služby je vyhrazen výlučně pro Uživatele Služby. Uživatel Služby uskutečňuje přístup do Služby primárně prostřednictvím webového prohlížeče na Internetové stránce předmětného titulu a/nebo titulů v souladu s odst. 1 tohoto článku, případně dále prostřednictvím mobilních zařízení (tablet/smartphone) v Aplikaci předmětného titulu a/nebo titulů, pokud Poskytovatel takovou Aplikaci pro daný titul provozuje. Aplikaci lze získat pro mobilní zařízení vybavené systémy iOS nebo Android.

3. Služba je poskytována na bázi předplatného, lze ji objednat na určité období. Konkrétní aktuálně poskytované délky období (včetně případného jednorázového poskytnutí), na které lze Službu objednat, je vždy uvedeno Poskytovatelem v Rozhraní pro objednání Služby. Zpravidla se jedná o dobu:

 • 30 dnů (označováno jako měsíční předplatné) a/nebo
 • 365 dní (označováno jako roční předplatné)

4. Uživatel není oprávněn převést své právo na přístup ke Službě na jinou osobu. Uživatel nebude užívat jakékoli prostředky pro změnu parametrů Služby, které jsou stanoveny jejím Poskytovatelem. Přístup ke Službě jako celku není geograficky omezen, tím není dotčeno omezení nebo vyloučení přístupu ke Službě podle čl. VI těchto Podmínek. Poskytovatel si však vyhrazuje právo geograficky omezit přístup ke konkrétnímu Digitálnímu obsahu zejména s ohledem na práva a licenční podmínky takového obsahu.

5. Dle rozhodnutí Poskytovatele může být Uživateli Služby nabídnuto a/nebo poskytnuto i další zvláštní plnění, např. přístupy k dalšímu obsahu a/nebo k jiné formě obsahu než je uvedena v předchozích odstavcích tohoto článku (zejm. elektronické verze periodik, archiv elektronických verzí periodik atp.), dárky, slevy, neplacené zkušební verze/období nebo jiné benefity a výhody (dále jen Benefity). Uživatel bere na vědomí, že benefity nejsou součástí obsahu Služby, tzn. jsou případně poskytovány nad rámec Služby a o jejich zahájení či ukončení poskytování rozhoduje výlučně Poskytovatel. Takové rozhodnutí Poskytovatele nemá vliv na práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy a při ukončení poskytování Benefitů nemá Uživatel právo na žádné náhradní plnění. V ostatním se na Benefity přiměřeně použije čl. IX těchto Podmínek.

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit obchodní názvy uvedené v odst. 1 tohoto článku, přičemž taková změna nevyžaduje změnu těchto Podmínek. 

III. Uzavření Smlouvy, její obsah a doba trvání

1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu a Služby na Internetových stránkách a v Aplikacích provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu a Poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Rozhraní pro objednávku obsahuje informace o Digitálním obsahu, Službě a její ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní, přičemž ceny mohou být v Rozhraní přizpůsobeny zájemcům o Službu. Maximální výše jedné platby odpovídá aktuální ceně Služby pro daného Uživatele na určené období, za kterou byla Služba Uživatelem objednána nebo prodloužena. Poskytovatel je oprávněn změnit cenu Služby. Tato změna nabývá pro zájemce o Službu účinností jejím zobrazením v Rozhraní. Stávajícím Uživatelům je Poskytovatel povinen zaslat informaci o změně ceny na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při objednání Služby, a to nejméně 30 dnů před účinností změny. Uživatel je pro případ podstatného zvýšení ceny oprávněn v rámci této lhůty od Smlouvy odstoupit způsobem určeným v předmětném oznámení navýšení ceny. Účinnost změny ceny nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení uvedeno pozdější datum účinnosti. Pokud Poskytovatel Uživateli ponechá pro jeho aktuálně uhrazené období cenu nezměněnou, odstupuje Uživatel od Smlouvy až vůči nejbližšímu následnému období, v němž by se změna ceny vůči Uživateli uplatnila. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření, resp. cena následně změněna výše uvedeným způsobem.

3. Pro objednání Služby vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen Objednávka) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávané Službě, tj. o Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Službu. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Uživatele. 

4. Před zasláním Objednávky Poskytovateli může Uživatel zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 

5. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby placené Uživatelem poskytovateli příslušné komunikační služby.

Cenu Služby může Uživatel Poskytovateli uhradit způsoby aktuálně uvedenými v Rozhraní pro objednání Služby, zpravidla

a) prostřednictvím platebního systému provozovaného licencovanou platební institucí identifikovanou v Rozhraní Služby,

b) prostřednictvím platební SMS zprávy (pro stávající Uživatele, pro nové objednávky Služby již Poskytovatel v Rozhraní nenabízí).

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ho v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.

8. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo Služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu popřipsání celé ceny uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele, v případě bezúplatného plnění bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Poskytovatel vydá Uživateli potvrzení o uzavřené Smlouvě a to před zahájením poskytování Digitálního obsahu. 

9. Platba za Službu je zpravidla prováděna opakovaně, pokud není v Rozhraní při Objednávce uvedeno jinak. Pokud Uživatel zvolil automatickou obnovu poskytování Digitálního obsahu, dochází po uplynutí období, na které je Služba uhrazena, k automatickému prodloužení Služby vždy o stejnou dobu (na kterou byla Služba uhrazena), a to i opakovaně. Uživatel může takovou automatickou obnovu kdykoliv zakázat ve svém uživatelském profilu. V takovém případě je poskytování Služby ukončeno uplynutím aktuálního období, na které je Služba uhrazena  Uživatel bere na vědomí, že automatická opakovaná platba může být s ohledem na technické řešení Poskytovatele inkasována až tři kalendářní dny před posledním dnem období, na které byla Služba předplacená. To může nastat zejména v případě, kdy tento poslední den připadá na víkend, státní svátek nebo den, který není pracovním dnem ve smyslu platných právních předpisů. Pokud však Uživatel následně prodloužení Služby zakáže (včas před její obnovou), bude Uživateli platba vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

10. Poskytovatel uvádí a Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá v úmyslu v rámci Smlouvy poskytovat ujednané aktualizace dle § 2389d občanského zákoníku, ledaže se strany v rámci Objednávky v Rozhraní dohodnou výslovně jinak. Nezbytné aktualizace Poskytovatel poskytuje jen po dobu trvání Smlouvy a/nebo provozování předmětné služby. Uživatel bude o takové nezbytné aktualizaci notifikován předem na Internetové stránce a Aplikaci (je-li v rámci Služby provozována). Uživatel bere na vědomí, že neprovedení či nesprávné provedení aktualizace na jeho straně může zapříčinit nefunkčnost, omezení funkčnosti či nesprávné fungování Služby. Za taktovéto vady v důsledku neprovedení či nesprávného provedení aktualizace na straně Uživatele nenese Poskytovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389d odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.

11. Digitální obsah v rámci Služby (rozsah a jednotlivé položky) se pravidelně aktualizují. Poskytovatel si vyhrazuje právo určovat rozsah a povahu aktuálně zpřístupňovaného obsahu, včetně určení způsobu jeho zobrazení, designu a podoby uživatelského rozhraní. Uživatel bere na vědomí, že takovéto úpravy a aktualizace (společně se změnou technologie, která nevyžaduje smlouvu s Uživatelem a má na Uživatele nevýznamný dopad) nejsou změnou Digitálního obsahu ve smyslu § 2389q občanského zákoníku. 

12. Poskytovatel je nad rámec změn nezbytných pro zachování Digitálního obsahu bez vad oprávněn měnit Službu a/nebo Digitální obsah, zejm. měnit, upravovat nebo odebírat funkce či vlastnosti Služby či jejich jednotlivých součástí. Takovou změnu je Poskytovatel oprávněn provést kdykoliv, a to na základě následujících spravedlivých důvodů:

 • dodržování/aktualizace aplikovatelných právních předpisů či v důsledku dodržování dobrých mravů,
 • dodržování/aktualizace závazků a omezení plynoucích ze smluv s třetími stranami (zejm. dodavatelé software, poskytovatelé licencí atp.),
 • změna algoritmů, technického a technologického řešení či jejich testování (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 11 tohoto článku),
 • přijetí/aktualizace standardů v příslušném odvětví,
 • vývoj v oblasti technologií a zabezpečení,
 • zájem Poskytovatele na vývoji či rozvoji Služby,
 • aktualizace, úprava rozsahu či jakýkoliv jiná změna Služby/Digitálního obsahu (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 11 tohoto článku).

Poskytovatel takovou změnu Uživateli oznámí jedním z následujících způsobů (dle svého rozhodnutí), prostřednictvím příslušných Internetových stránek, kde soustřeďuje informace o předmětném poskytovaném Digitálním obsahu či Službě, a Aplikace (je-li pro danou Službu provozována) nebo ji Uživateli zašle na e-mailovou adresu uvedenou při objednání Služby před jejím provedením, pokud tato změna zhoršuje přístup Uživatele k Digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoliv jen nevýznamně. Uživatel má v takovém případě právo Smlouvu bez postihu vypovědět, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna oznámena nebo od okamžiku, kdy byl Digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Poskytovatel v takovém případě vrátí Uživateli poměrnou část ceny za Službu podle doby, po kterou byla Služba v aktuálním období poskytována (uplatní se pouze v případě, kdy Poskytovatel neumožnil Uživateli ponechat si poskytovanou Službu v původní podobě bez dodatečných nákladů). Peněžní prostředky přijaté od Uživatele budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení výpovědi. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

14. Smluvní strany si sjednávají, že následující vady považují za nevýznamné, které nejsou podstatným porušením smlouvy a nezakládají Uživateli právo od Smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu dle § 2389m občanského zákoníku:

 • nedostupnost/nefunkčnost funkcionality či vlastnosti Služby, která nebrání konzumaci/zpřístupnění Digitálního obsahu,
 • nedostupnost celé Služby nebo části Služby, která brání v konzumaci/zpřístupnění Digitálního obsahu, která nepřesáhne dvě hodiny v rámci dne, 
 • obvyklá údržba a/nebo odstraňování mimořádných poruch, které nepřesáhne souhrnně dva dny v měsíci,
 • jakékoliv další vady mající povahu nevýznamné vady

IV. Odstoupení od Smlouvy

1. Uživatel bere na vědomí, že 

a) podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud bylo započato s plněním s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a plnění bylo započato s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

c) podle ustanovení §1837 písm. i) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání. 

2. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 1  tohoto článku nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupit od Smlouvy může Uživatel jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným Poskytovateli na emailovou adresu podpora@cncenter.cz (z důvodu verifikace, že odstoupení činí oprávněná osoba, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který byla předmětná Služba objednána/zakoupena) nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele, v takových případech musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od Smlouvy, číslo objednávky (bylo-li Poskytovatelem přiděleno) či e-mail, na který byla předmětná Služba objednána/zakoupena (pro identifikace Smlouvy, od které odstupujete). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který doporučujeme využít, naleznete v příloze těchto Podmínek.     

3. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 2 tohoto článku Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování Služby Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah. 

4. V případě řádného odstoupení od Smlouvy v souladu s těmito Podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to      do čtrnácti dnů od doručení odstoupení. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu může Uživatel uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky (či Smlouvu jinak dostatečně identifikoval). 

3. Uživatel může vytknout vadu, která se u Digitální obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku (případně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Uživatel při dostatečné péči zjistit). Jde-li o jednorázové plnění, může Uživatel vytknout vadu, která se na Digitálním obsahu projeví v době dvou let od jeho zpřístupnění.

4. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou při objednání Služby. 

5. Za vadu se mimo jiné zákonem či těmito Podmínkami stanovené případy nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo Služby v souladu s těmito Podmínkami, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z Podmínek. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo Služba  nemohou být zobrazeny/zpřístupněny (ať už zcela nebo částečně) nebo jinak použity na Koncovém zařízení z důvodu nevyhovujícího technického nebo programového vybavení nebo síťového připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu, včetně jejich nekompatibility s Koncovým     zařízením (digitální prostředí Uživatele) nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.  

6. Uživatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost Poskytovateli potřebnou pro určení, zda se předmětná vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v případě, kdy takovou součinnost neposkytne či ji poskytne v nedostatečné míře, nenese Poskytovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389e odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.

VI. Omezení odpovědnosti Poskytovatele

Poskytovatel neodpovídá za

 • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu
 • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek z důvodu vyšší moci, např. způsobený funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet či kybernetickými útoky atd.
 • jakékoli neposkytnutí Služby z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů Uživatele
 • jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru

Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby.

Pokud bude v rámci Služby publikována informace obsahující názor, prognózu nebo úvahu redakce, konkrétní fyzické osoby (včetně, nikoli však výlučně poradců zaměřených na konkrétní obor), právnické osoby nebo jakékoli jiné osoby, nepředstavuje tato publikace pokyn, doporučení nebo radu Uživateli a Uživatelé nejsou žádným způsobem vyzýváni k jejich respektování, ani nepředstavuje nabídku na poskytnutí jakékoli služby nebo na realizaci jakéhokoli obchodu. Takto publikované informace jsou adresovány široké veřejnosti a neberou v potaz osobní situaci, záměry a očekávání konkrétních Uživatelů a nemohou samy o sobě, ani ve spojení s jinými informacemi publikovanými v rámci Služby být podkladem pro kvalifikované rozhodnutí Uživatele nebo jakékoli jiné osoby a nemohou nahradit vlastní úvahu nebo konzultaci s odborníkem v dané oblasti. Takto publikované informace se zpravidla vztahují k situaci v místě a čase, kdy byly publikovány a Poskytovatel není povinen je aktualizovat nebo měnit v souvislosti se změnou okolností ani z jakéhokoli jiného důvodu. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani za jakoukoli jinou ztrátu způsobenou jednáním Uživatele nebo jakékoli jiné osoby na základě publikované informace. 

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu s Podmínkami služby.
 2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Osobní údaje a ukládání cookies

 1. Při poskytování Digitálního obsahu zpracovává Poskytovatel osobní údaje Uživatele za podmínek uvedených v Informaci o ochraně osobních údajů, případně za podmínek uvedených v Podmínkách služby.
 2. Uživatel bere na vědomí, že pro poskytnutí Digitálního obsahu může být nezbytné uložení tzv. cookies či obdobných síťových identifikátorů do jeho Koncového zařízení. 
 3. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné.

IX. Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, neplacené zkušební verze/období nebo jiné benefity a výhody) Uživateli v případě uzavření Smlouvy a zaplacení celé ceny (je-li vyžadována), v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové Uživatele příslušné Služby (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím poskytovaným Službám.
 2. Pravidla Marketingové akce jsou dostupná buď na příslušné Internetové stránce či v Aplikaci, které se Marketingová akce týká, nebo budou uvedena (a to i formou odkazu) v obchodním sdělení zaslaném konkrétnímu Uživateli nebo jiné osobě (v případě, že Poskytovatel je oprávněn ji takové obchodní sdělení poslat). Pravidla Marketingové akce musí určit mimo jiné podmínku, kterou je třeba splnit pro získání plnění, termín pro její splnění, poskytované plnění a případné vymezení okruhu osob, kterých se marketingová akce týká.   
 3. V rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu je jeden Uživatel v rámci jednoho svého účtu oprávněn objednat maximálně 1 x Digitální obsah téhož titulu. Uživatel nemůže využít akce Dárek k Digitálnímu obsahu, pokud již je Uživatelem Digitálního obsahu titulu, k němuž se daná akce váže (není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak), nebo během předcházejících tří měsíců byla ukončena Smlouva Uživatele z téhož účtu Uživatele. V takovém případě je Digitální obsah řádně objednán, avšak podmínky v rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu příslušného titulu se na něj nevztahují. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nového Uživatele splňující nárok na poskytnutí Dárku k Digitálnímu obsahu, či nikoliv. Smlouvu uzavřenou, rozšířenou nebo prodlouženou v rámci akce Dárku k Digitálnímu obsahu nelze ukončit ze strany Uživatele před uplynutím doby, na kterou je uzavřena resp. prodloužena.
 4. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel neposkytuje plnění v rámci Marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.  
 5. Povinnost Poskytovatele poskytnout plnění v rámci Marketingové akce zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro jeho poskytnutí v rámci konkrétní Marketingové akce     nebo porušil, případně nesplňuje, podmínky stanovené právními předpisy (např. věkové omezení pro alkohol). Uživatel nemá právo na žádné náhradní plnění.
 6. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda došlo k řádnému splnění podmínek pro získání plnění v rámci Marketingové akce.
 7. Pokud je plněním v rámci Marketingové věc, je odesílána na adresu Uživatele (tj. na adresu Uživatele, kterou Poskytovatel oprávněně eviduje nebo kterou Poskytovateli Uživatel sdělil pro poskytnutí plnění). Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Poskytovatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od splnění podmínky pro jeho získání. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Poskytovateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Uživatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Uživatel.
 8. V případě, že v rámci konkrétní Marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel právo poskytnout Uživateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.
 9. Plnění v rámci Marketingové akce není prodávaným zbožím, a proto není Poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na toto plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Poskytovatelem uvedena. Při případné reklamaci plnění Poskytovatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele plnění. Uživatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli plnění (pokud je dodavatelem třetí strana odlišná od Poskytovatele).

X. Ostatní ujednání

 1. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.
 2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek. 
 4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.
 5. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude Posktovatel dle svého rozhodnutí publikovat na příslušných Internetových stránek, kde soustřeďuje informace o předmětném poskytovaném Digitálním obsahu či Službě, a v Aplikaci (pokud je pro danou Službu provozována) nebo ji Uživateli zašle na e-mailovou adresu uvedenou při objednání Služby nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny. Takovou změnu Podmínek je Uživatel oprávněn odmítnout a vypovědět ve výše uvedené lhůtě způsobem uvedeným v oznámení. Účinnost změny Podmínek nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení změny uvedeno pozdější datum účinnosti.
 6. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět a poskytování Služby jako celku či jejich jednotlivých částí ukončit. Výpovědní doba činí alespoň 14 kalendářních dnů. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele o vypovězení Smlouvy a zavazuje se k refundaci poměrné části ceny uhrazených, ale nevyčerpaných Služeb. Uživateli bude poměrná část ceny vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.
 7. V případě skončení poskytování Služby z jakéhokoliv zákonem či Podmínkami předpokládaného důvodu ztrácí Uživatel přístup k veškerému obsahu, který mu byl v rámci Služby zpřístupněn, a to k příslušnému dni ukončení Smlouvy.
 8.  Smlouva a práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí následujícími dokumenty: 

a) tyto Podmínky

b) Podmínky pro užívání služby informační společnosti

c) platné právní předpisy.

Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jejich rozporu má přednost ten dokument, který je uveden jako dřívější v pořadí.

 1. Kontaktní telefonní číslo +420 225 977 111, kontaktní e-mailová adresa podpora@cncenter.cz
 2. Toto znění Podmínek je účinné od 1. 8. 2023 pro stávající Uživatele. Pro nové Uživatele nabývají tyto Podmínky účinnosti již od 1. 7. 2023.

Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(tento formulář vyplňte a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, pro potřebnou verifikaci vyplněný formulář, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který bylo předmětné premium zakoupeno)

Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel: CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1684/42, 170 00 Praha 7,  e-mail: podpora@cncenter.cz 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování placeného obsahu: ………………………….(doplňte typ placeného obsahu, Premium a určení příslušného titulu nebo Premium+, které je napříč tituly)

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:....................................................

E-mail:............................................................(doplňte e-mail, na který je veden uživatelský účet, ze kterého bylo předmětné Premium, od kterého odstupujete zakoupeno)

Kontaktní e-mail: ………………………………….. (pokud nemůžete pro komunikaci užít e-mail uvedený výše

 

……………….(doplňte datum)……………………………….(podpis, pokud zasíláte v listinné podobě) 

 

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLACENÉHO OBSAHU SPOLEČNOSTÍ CZECH NEWS CENTER A.S.

 

1. 5. 2023

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument upravuje podmínky, za kterých společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346926, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Poskytovatel), poskytuje obsah (dále jen Digitální obsah) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen Koncová zařízení) zpřístupňovaný prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem (dále jen Internetové stránky) nebo prostřednictvím aplikací provozovaných Poskytovatelem (dále jen Aplikace), pokud v konkrétním případě zvláštní podmínky vztahující se k příslušnému Digitálnímu obsahu nebo službě (dále jen Podmínky služby) nestanoví jinak. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním souvisejí. 
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při poskytování Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy, zejm. smlouvy dle § 2389a a násl. občanského zákoníku (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem příslušného Koncového zařízení (dále jen Uživatel) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na Internetové stránce nebo v Aplikaci provozované Poskytovatelem (dále jen Rozhraní).
 3. Pro nákup a poskytování/zpřístupnění Digitálního obsahu je nezbytné provést registraci a přihlášení v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti vydanými Poskytovatelem. Uživatel si je vědom, že pro zobrazení Digitálního obsahu je nezbytné, aby disponoval internetovým připojením a dalším vhodným technickým a programovým vybavením obvyklým pro obdobné služby, které se mohou s ohledem na technický vývoj měnit. Jejich konkrétní aktuální podobu může Poskytovatel detailněji uvést v rámci Rozhraní (zejm. sekce Často kladené dotazy). Uživatel je povinen udržovat technické a programové vybavení v souladu s pokyny Poskytovatele.

II. Uzavření Smlouvy, její obsah a doba trvání

 1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu na Internetových stránkách a v Aplikacích provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu a Poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Rozhraní obsahuje informace o Digitálním obsahu a jeho ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Poskytovatel je oprávněn změnit cenu Služby. Tato změna nabývá pro zájemce o Službu účinností jejím zobrazením v Rozhraní. Stávajícím Uživatelům je Poskytovatel změnu ceny povinen publikovat v Rozhraní nejméně 30 dnů před účinností změny. Uživatel je pro případ podstatného zvýšení ceny oprávněn v rámci této lhůty od Smlouvy odstoupit způsobem určeným v předmětném oznámení navýšení ceny. Účinnost změny ceny nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení uvedeno pozdější datum účinnosti. Pokud Poskytovatel Uživateli ponechá pro jeho aktuálně uhrazené období cenu nezměněnou, odstupuje Uživatel od Smlouvy až vůči nejbližšímu následnému období, v němž by se změna ceny vůči Uživateli uplatnila. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření, resp. cena následně změněna výše uvedeným způsobem.
 3. Pro objednání Digitálního obsahu vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen Objednávka) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Digitální obsah. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Uživatele. 
 4. Před zasláním Objednávky Poskytovateli může Uživatel zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 
 5. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby placenou Uživatelem poskytovateli příslušné komunikační služby.
 6. Cenu Digitálního obsahu může Uživatel Poskytovateli uhradit způsoby uvedenými v Rozhraní Služby, zejm.:
  • prostřednictvím platebního systému provozovaného licencovanou platební institucí identifikovanou v rozhraní Služby,
  • prostřednictvím platební SMS zprávy (pro stávající Uživatele, pro nové objednávky Služby již Poskytovatel v Rozhraní nenabízí).
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ho v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.
 8. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu     po připsání celé ceny uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele, v případě bezúplatného plnění bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Poskytovatel vydá Uživateli potvrzení o uzavřené Smlouvě a to před zahájením poskytování Digitálního obsahu. 
 9. Pokud Uživatel zvolil automatickou obnovu poskytování Digitálního obsahu, může takovou automatickou obnovu ukončit ve svém uživatelském profilu; k ukončení Služby dojde posledním dnem aktuálně uhrazeného období.
 10. Poskytovatel uvádí a Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá v úmyslu v rámci Smlouvy poskytovat ujednané aktualizace dle § 2389d občanského zákoníku, ledaže se strany v rámci Objednávky v Rozhraní dohodnou výslovně jinak. Nezbytné aktualizace Poskytovatel poskytuje jen po dobu trvání Smlouvy a/nebo provozování předmětné služby. Uživatel bude o takové nezbytné aktualizaci notifikován předem na Internetové stránce a Aplikaci (je-li v rámci Služby provozována). Uživatel bere na vědomí, že neprovedení či nesprávné provedení aktualizace na jeho straně může zapříčinit nefunkčnost, omezení funkčnosti či nesprávné fungování Služby. Za taktovéto vady v důsledku neprovedení či nesprávného provedení aktualizace na straně Uživatele nenese Poskytovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389d odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.
 11. Digitální obsah v rámci Služby (rozsah a jednotlivé položky) se pravidelně aktualizují. Poskytovatel si vyhrazuje právo určovat rozsah a povahu aktuálně zpřístupňovaného obsahu, včetně určení způsobu jeho zobrazení, designu a podoby uživatelského rozhraní. Uživatel bere na vědomí, že takovéto úpravy a aktualizace (společně se změnou technologie, která nevyžaduje smlouvu s Uživatelem a má na Uživatele nevýznamný dopad) nejsou změnou digitálního obsahu ve smyslu § 2389q občanského zákoníku. 
 12. Poskytovatel je nad rámec změn nezbytných pro zachování digitálního obsahu bez vad oprávněn měnit Službu a Digitální obsah, zejm. měnit, upravovat nebo odebírat funkce či vlastnosti Služby či jejich jednotlivých součástí. Takovou změnu je Poskytovatel oprávněn provést kdykoliv, a to na základě následujících spravedlivých důvodů:
 • dodržování/aktualizace aplikovatelných právních předpisů či v důsledku dodržování dobrých mravů,
 • dodržování/aktualizace závazků a omezení plynoucích ze smluv s třetími stranami (zejm. dodavatelé software, poskytovatelé licencí atp.),
 • změna algoritmů, technického a technologického řešení či jejich testování (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 11 tohoto článku),
 • přijetí/aktualizace standardů v příslušném odvětví,
 • vývoj v oblasti technologií a zabezpečení,
 • zájem Poskytovatele na vývoji či rozvoji Služby,
 • aktualizace, úprava rozsahu či jakýkoliv jiná změna Služby/Digitálního obsahu (pokud se na ni neuplatní ustanovení odst. 11 tohoto článku).

Poskytovatel takovou změnu Uživateli oznámí prostřednictvím Internetové stránky a Aplikace (je-li pro danou Službu provozována) před jejím provedením, pokud tato změna zhoršuje přístup Uživatele k Digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoliv jen nevýznamně. Uživatel má v takovém případě právo Smlouvu bez postihu vypovědět, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna oznámena nebo od okamžiku, kdy byl digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Poskytovatel v takovém případě vrátí Uživateli poměrnou část ceny za Službu podle doby, po kterou byla Služba v aktuálním období poskytována (uplatní se pouze v případě, kdy Poskytovatel neumožnil Uživateli ponechat si digitální obsah v původní podobě bez dodatečných nákladů). Peněžní prostředky přijaté od Uživatele budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení výpovědi. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

 1. Smluvní strany si sjednávají, že následující vady považují za nevýznamné, které nejsou podstatným porušením smlouvy a nezakládají Uživateli právo od Smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu dle § 2389m občanského zákoníku:
 • nedostupnost/nefunkčnost funkcionality či vlastnosti Služby, která nebrání konzumaci/zpřístupnění digitálního obsahu,
 • nedostupnost celé Služby nebo části Služby, která brání v konzumaci/zpřístupnění digitálního obsahu, která nepřesáhne dvě hodiny v rámci dne, 
 • obvyklá údržba a/nebo odstraňování mimořádných poruch, které nepřesáhne souhrnně dva dny v měsíci,
 • jakékoliv další vady mající povahu nevýznamné vady

III. Odstoupení od Smlouvy

 1. Uživatel bere na vědomí, že 
  • podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud bylo započato s plněním s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy (v případě plnění za úplatu), pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a plnění bylo započato s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • podle ustanovení §1837 písm. i) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání. 
 1. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 1  tohoto článku nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupit od Smlouvy může Uživatel jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným Poskytovateli na emailovou adresu podpora@cncenter.cz (z důvodu verifikace, že odstoupení činí oprávněná osoba, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který bylo předmětné plnění zakoupeno) nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele, v takových případech musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od Smlouvy, číslo objednávky (bylo-li Poskytovatelem přiděleno) či e-mail, na který bylo předmětné plnění zakoupeno (pro identifikace Smlouvy, od které odstupujete). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který doporučujeme využít, naleznete v příloze těchto Podmínek.     
 2. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 2 tohoto článku Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování Služby Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah. 
 3. V případě řádného odstoupení od Smlouvy v souladu s těmito Podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce, a to do čtrnácti dnů od doručení odstoupení. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

IV. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu může Uživatel uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky (či Smlouvu jinak dostatečně identifikoval). 
 3. Uživatel může vytknout vadu, která se u Digitální obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku (případně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Uživatel při dostatečné péči zjistit. Jde-li o jednorázové plnění, může Uživatel vytknout vadu, která se na Digitálním obsahu projeví v době dvou let od jeho zpřístupnění.
 4. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou u jeho uživatelského účtu. 
 5. Za vadu se mimo jiné zákonem či těmito Podmínkami stanovené případy nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo služby spojené s Digitálním obsahem v souladu s Podmínkami služby, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z Podmínek služby. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo služba spojená s Digitálním obsahem nemohou být zobrazeny/zpřístupněny (ať už zcela nebo částečně) nebo jinak použity na Koncovém zařízení z důvodu nevyhovujícího technického nebo programového vybavení nebo síťového připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu, včetně jejich nekompatibility s Koncovým     zařízením (digitální prostředí Uživatele) nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.  
 6. Uživatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost Poskytovateli potřebnou pro určení, zda se předmětná vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v případě, kdy takovou součinnost neposkytne či ji poskytne v nedostatečné míře, nenese Provozovatel odpovědnost a Uživatel nemá dle § 2389e odst. 3 občanského zákoníku práva z vadného plnění.

V. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel neodpovídá za

 • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu.
 • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek z důvodu vyšší moci, např. způsobený funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet či kybernetickými útoky atd.
 • jakékoli neposkytnutí Služby z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů Uživatele.
 • jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru.

Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby.

Pokud bude v rámci Služby publikována informace obsahující názor, prognózu nebo úvahu redakce, konkrétní fyzické osoby (včetně, nikoli však výlučně poradců zaměřených na konkrétní obor), právnické osoby nebo jakékoli jiné osoby, nepředstavuje tato publikace pokyn, doporučení nebo radu Uživateli a Uživatelé nejsou žádným způsobem vyzýváni k jejich respektování, ani nepředstavuje nabídku na poskytnutí jakékoli služby nebo na realizaci jakéhokoli obchodu. Takto publikované informace jsou adresovány široké veřejnosti a neberou v potaz osobní situaci, záměry a očekávání konkrétních Uživatelů a nemohou samy o sobě, ani ve spojení s jinými informacemi publikovanými v rámci Služby být podkladem pro kvalifikované rozhodnutí Uživatele nebo jakékoli jiné osoby a nemohou nahradit vlastní úvahu nebo konzultaci s odborníkem v dané oblasti. Takto publikované informace se zpravidla vztahují k situaci v místě a čase, kdy byly publikovány a Provozovatel není povinen je aktualizovat nebo měnit v souvislosti se změnou okolností ani z jakéhokoli jiného důvodu. Provozovatel neodpovídá za škodu ani za jakoukoli jinou ztrátu způsobenou jednáním Uživatele nebo jakékoli jiné osoby na základě publikované informace. 

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu s Podmínkami služby.
 2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Osobní údaje a ukládání cookies

 1. Při poskytování Digitálního obsahu zpracovává Poskytovatel osobní údaje Uživatele za podmínek uvedených v Informaci o ochraně osobních údajů, případně za podmínek uvedených v Podmínkách služby.
 2. Uživatel bere na vědomí, že pro poskytnutí Digitálního obsahu může být nezbytné uložení tzv. cookies či obdobných síťových identifikátorů do jeho Koncového zařízení. 
 3. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné.

VIII. Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, neplacené zkušební verze/období nebo jiné benefity a výhody) Uživateli v případě uzavření Smlouvy a zaplacení celé ceny (je-li vyžadována), v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové Uživatele příslušné Služby (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím poskytovaným Službám.
 2. Pravidla Marketingové akce jsou dostupná buď na příslušné Internetové stránce či v Aplikaci, které se Marketingová akce týká, nebo budou uvedena (a to i formou odkazu) v obchodním sdělení zaslaném konkrétnímu Uživateli nebo jiné osobě (v případě, že Poskytovatel je oprávněn ji takové obchodní sdělení poslat). Pravidla Marketingové akce musí určit mimo jiné podmínku, kterou je třeba splnit pro získání plnění, termín pro její splnění, poskytované plnění a případné vymezení okruhu osob, kterých se marketingová akce týká.   
 3. V rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu je jeden Uživatel v rámci jednoho svého účtu oprávněn objednat maximálně 1 x Digitální obsah téhož titulu. Uživatel nemůže využít akce Dárek k Digitálnímu obsahu, pokud již je Uživatelem Digitálního obsahu titulu, k němuž se daná akce váže (není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak), nebo během předcházejících tří měsíců byla ukončena Smlouva Uživatele z téhož účtu Uživatele. V takovém případě je Digitální obsah řádně objednán, avšak podmínky v rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu příslušného titulu se na něj nevztahují. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nového Uživatele splňující nárok na poskytnutí Dárku k Digitálnímu obsahu, či nikoliv. Smlouvu uzavřenou, rozšířenou nebo prodlouženou v rámci akce Dárku k Digitálnímu obsahu nelze ukončit ze strany Uživatele před uplynutím doby, na kterou je uzavřena resp. prodloužena.
 4. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel neposkytuje plnění v rámci Marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.  
 5. Povinnost Poskytovatele poskytnout plnění v rámci Marketingové akce zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro jeho poskytnutí v rámci konkrétní Marketingové akce     nebo porušil, případně nesplňuje, podmínky stanovené právními předpisy (např. věkové omezení pro alkohol). Uživatel nemá právo na žádné náhradní plnění.
 6. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda došlo k řádnému splnění podmínek pro získání plnění v rámci Marketingové akce.
 7. Pokud je plněním v rámci Marketingové věc, je odesílána na adresu Uživatele (tj. na adresu Uživatele, kterou Poskytovatel oprávněně eviduje nebo kterou Poskytovateli Uživatel sdělil pro poskytnutí plnění). Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Poskytovatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od splnění podmínky pro jeho získání. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Poskytovateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Uživatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Uživatel.
 8. V případě, že v rámci konkrétní Marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel právo poskytnout Uživateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.
 9. Plnění v rámci Marketingové akce není prodávaným zbožím, a proto není Poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na toto plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Poskytovatelem uvedena. Při případné reklamaci plnění Poskytovatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele plnění. Uživatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli plnění (pokud je dodavatelem třetí strana odlišná od Poskytovatele).

IX. Ostatní ujednání

 1. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.
 2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek. 
 4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.
 5. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikaci (pokud jsou pro danou Službu provozovány) nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny. Takovou změnu Podmínek je Uživatel oprávněn odmítnout a vypovědět ve výše uvedené lhůtě způsobem uvedeným v oznámení. Účinnost změny Podmínek nastane uplynutím výše uvedené lhůty, nebylo-li v oznámení změny uvedeno pozdější datum účinnosti.
 6. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět a poskytování Služby ukončit. Výpovědní doba činí alespoň 14 kalendářních dnů. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele o vypovězení Smlouvy a zavazuje se k refundaci poměrné části ceny uhrazených, ale nevyčerpaných Služeb. Uživateli bude poměrná část ceny vrácena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Uživatel využil pro provedení počáteční transakce. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.
 7. V případě skončení poskytování Služby z jakéhokoliv zákonem či Podmínkami předpokládaného důvodu ztrácí Uživatel přístup k veškerému obsahu, který mu byl v rámci Služby zpřístupněn, a to k příslušnému dni ukončení Smlouvy.
 8. Smlouva a práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí: 

Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 1. Kontaktní telefonní číslo +420 225 977 111, kontaktní e-mailová adresa podpora@cncenter.cz
 2. Toto znění Podmínek je účinné od 1. 5. 2023 (nejpozději však 30 dní po oznámení těchto Podmínek Uživateli v souladu s čl. IX odst. 5 těchto Podmínek).

Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(tento formulář vyplňte a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, pro potřebnou verifikaci vyplněný formulář, pokud možno, zasílejte ze stejného e-mailu, na který bylo předmětné premium zakoupeno)

Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel: CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1684/42, 170 00 Praha 7,  e-mail: podpora@cncenter.cz 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování placeného obsahu: ………………………….(doplňte typ placeného obsahu, Premium a určení příslušného titulu nebo Premium+, které je napříč tituly)

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:....................................................

E-mail:............................................................(doplňte e-mail, na který je veden uživatelský účet, ze kterého bylo předmětné Premium, od kterého odstupujete zakoupeno)

Kontaktní e-mail: ………………………………….. (pokud nemůžete pro komunikaci užít e-mail uvedený výše

……………….(doplňte datum)

 

……………………………….(podpis, pokud zasíláte v listinné podobě)

 

1. 2. 2019

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument upravuje podmínky, za kterých společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346926, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Poskytovatel), poskytuje obsah (dále jen Digitální obsah) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen Koncová zařízení) zpřístupňovaný prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem (dále jen Internetové stránky) nebo prostřednictvím aplikací provozovaných Poskytovatelem (dále jen Aplikace), pokud v konkrétním případě zvláštní podmínky vztahující se k příslušnému Digitálnímu obsahu nebo službě (dále jen Podmínky služby) nestanoví jinak. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním souvisejí. 
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při koupi Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem příslušného Koncového zařízení (dále jen Uživatel) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na Internetové stránce nebo v Aplikaci provozované Poskytovatelem (dále jen Rozhraní).
 3. Pro nákup Digitálního obsahu je nezbytné provést registraci v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti vydanými Poskytovatelem.

II. Uzavření Smlouvy

 1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu na Internetových stránkách a v Aplikacích provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu a Poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Rozhraní obsahuje informace o Digitálním obsahu a jeho ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele změnit cenu Digitálního obsahu s účinností od zobrazení nové ceny v Rozhraní. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření.
 3. Pro objednání Digitálního obsahu vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen Objednávka) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Digitální obsah. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Uživatele. 
 4. Před zasláním objednávky Poskytovateli může Uživatel zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 
 5. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby placenou Uživatelem poskytovateli příslušné komunikační služby.
 6. Cenu Digitálního obsahu může Uživatel Poskytovateli uhradit následujícími způsoby:
  • prostřednictvím platebního systému společnosti GoPay s.r.o.
  • prostřednictvím platební SMS zprávy.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ho v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.
 8. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bezprostředně po připsání celé ceny uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele. 

III. Odstoupení od Smlouvy

 1. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Digitální obsah bude takto zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení Uživatele od Smlouvy v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. 
 2. Uživatel bere na vědomí, že 
  • podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o poskytování služby spojené s Digitálním obsahem, pokud služba byla poskytnuta s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodání Digitálního obsahu, pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 2 tohoto článku nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od Smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od dodání Digitálního obsahu nebo poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel odstoupit od Smlouvy zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele, v takových případech musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od Smlouvy a číslo objednávky.  
 4. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 3 tohoto článku Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování služby spojené s Digitálním obsahem Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah. 
 5. V případě řádného odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele prostřednictvím platební brány GoPay do čtrnácti dnů od doručení odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele přijal. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

IV. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu může Uživatel uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu podpora@cncenter.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky. 
 3. Reklamaci lze uplatnit v případě, že se vada projeví v době dvaceti čtyř měsíců od dodání Digitálního obsahu nebo poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem (v případě pochybnosti je rozhodující datum zahájení poskytování služby).
 4. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou u jeho uživatelského účtu. 
 5. Za vadu se nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo služby spojené s Digitálním obsahem v souladu s Podmínkami služby, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z Podmínek služby. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo služba spojená s Digitálním obsahem nemohou být zobrazeny nebo jinak použity na Koncovém zařízení z důvodu jejich nekompatibility s programovým vybavením Koncového zařízení nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.  

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu s Podmínkami služby.
 2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

VI. Osobní údaje a ukládání cookies

 1. Při poskytování Digitálního obsahu zpracovává Poskytovatel osobní údaje Uživatele za podmínek uvedených v Informaci o ochraně osobních údajů, případně za podmínek uvedených v Podmínkách služby.
 2. Uživatel bere na vědomí, že pro poskytnutí Digitálního obsahu může být nezbytné uložení tzv. cookies do jeho Koncového zařízení. 
 3. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné.

VII. Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity) Uživateli v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se sestávají z:
  • zvláštního plnění poskytovaného pouze novým Uživatelům (nikoliv již existujícím Uživatelům) při uzavření Smlouvy na poskytnutí Digitálního obsahu příslušného titulu minimálně na dobu 1 (jednoho) roku a při zaplacení celkové ceny za Digitální obsah, není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak (dále jen „Dárek k Digitálnímu obsahu“),
  • jiného zvýhodněného plnění poskytovaného všem Uživatelům, není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak (dále jen „Výhody“).

Společně jsou Dárky k Digitálnímu obsahu a Výhody označeny jako Marketingové akce.

 1. Pravidla Marketingové akce jsou dostupná buď na příslušné Internetové stránce či v Aplikaci, které se Marketingová akce týká, nebo budou uvedena (a to i formou odkazu) v obchodním sdělení zaslaném konkrétnímu Uživateli nebo jiné osobě (v případě, že Poskytovatel je oprávněn ji takové obchodní sdělení poslat). Pravidla Marketingové akce musí určit mimo jiné podmínku, kterou je třeba splnit pro získání plnění, termín pro její splnění, poskytované plnění a případné vymezení okruhu osob, kterých se marketingová akce týká.   
 2. V rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu je jeden Uživatel v rámci jednoho svého účtu oprávněn objednat maximálně 1 x Digitální obsah téhož titulu. Uživatel nemůže využít akce Dárek k Digitálnímu obsahu, pokud již je Uživatelem Digitálního obsahu titulu, k němuž se daná akce váže (není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak), nebo během předcházejících tří měsíců byla ukončena Smlouva Uživatele z téhož účtu Uživatele. V takovém případě je Digitální obsah řádně objednán, avšak podmínky v rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu příslušného titulu se na něj nevztahují. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nového Uživatele splňující nárok na poskytnutí Dárku k Digitálnímu obsahu, či nikoliv. Smlouvu uzavřenou, rozšířenou nebo prodlouženou v rámci akce Dárku k Digitálnímu obsahu nelze ukončit ze strany Uživatele před uplynutím doby, na kterou je uzavřena resp. prodloužena.
 3. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel neposkytuje plnění v rámci Marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.  
 4. Povinnost Poskytovatele poskytnout plnění v rámci Marketingové akce zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro jeho poskytnutí v rámci konkrétní Marketingové akce.
 5. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda došlo k řádnému splnění podmínek pro získání plnění v rámci Marketingové akce.
 6. Pokud je plněním v rámci Marketingové věc, je odesílána na adresu Uživatele (tj. na adresu Uživatele, kterou Poskytovatel oprávněně eviduje nebo kterou Poskytovateli Uživatel sdělil pro poskytnutí plnění). Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Poskytovatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od splnění podmínky pro jeho získání. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Poskytovateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Uživatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Uživatel.
 7. V případě, že v rámci konkrétní Marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel právo poskytnout Uživateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.
 8. Plnění v rámci Marketingové akce není prodávaným zbožím, a proto není Poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na toto plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Poskytovatelem uvedena. Při případné reklamaci plnění Poskytovatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele plnění. Uživatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli plnění.

VIII. Ostatní ujednání

 1. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.
 2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky. 
 3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek. 
 4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.
 5. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikacích nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.
 6. Smlouva a práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí: 
  • Podmínky služby
  • tyto Podmínky
  • Podmínky pro užívání služby informační společnosti
  • platné právní předpisy.

Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 1. Kontaktní telefonní číslo +420 225 977 111, kontaktní e-mailová adresa podpora@cncenter.cz

Toto znění Podmínek je účinné od 1. 2. 2019.