Jednotné kontaktní místo dle Nařízení o digitálních službách (DSA) pro uživatele

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 (Nařízení o digitálních službách) je jednotný právní rámec pro poskytovatele digitálních služeb v Evropské unii.  

Některé služby provozované naší společností CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826 mohou naplňovat definici zprostředkovatelských služeb dle čl. 3 písm. g) a i) Nařízení o digitálních službách. Pro tyto dotčené zprostředkovatelské služby zřizuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s. v souladu s výše uvedeným nařízením následující kontaktní místo:

Podle čl. 12 Nařízení o digitálních službách

Kontaktní místo pro příjemce dotčených zprostředkovatelských služeb:

Pokud je v rámci dotčených zprostředkovatelských služeb naší společnosti obsah, o kterém si myslíte, že může být podle zákonů EU nezákonný, můžete ho nahlásit pomocí našich funkcí hlášení v příslušné službě nebo pomocí následujícího formuláře:

dsa-support.cncenter.cz

Na kontaktní místo se lze obrátit v českém (preferovaná možnost) a/nebo anglickém jazyce.

 

Single point of contact according to the Digital Services Act

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council (Digital Services Act) is a uniform legal framework for digital service providers in the European Union.

Some services provided by our company CZECH NEWS CENTER a.s., ID: 02346826 may fulfill the definition of intermediary services according to the Article 3 letter g) and i) of the Digital Services Act. CZECH NEWS CENTER a.s. designates for the respective intermediary services in accordance with the aforementioned regulation, the following point of contact:

According to Article 12 of the Digital Services Act

The point of contact for the recipients of the respektive intermediary services:

In case there is a content within the respective intermediary services of our company, which you believe may be illegal according to the EU law ort he law of any member state of the EU, you can report it using our in-service reporting features or using the following form:

dsa-support.cncenter.cz

The points of contact can be contacted in Czech (preferred option) and/or in English.