Jednotné kontaktní místo dle Nařízení o digitálních službách (DSA) pro orgány

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 (Nařízení o digitálních službách) je jednotný právní rámec pro poskytovatele digitálních služeb v Evropské unii.  

Některé služby provozované naší společností CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826 mohou naplňovat definici zprostředkovatelských služeb dle čl. 3 písm. g) a i) Nařízení o digitálních službách. Pro tyto dotčené zprostředkovatelské služby zřizuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s. v souladu s výše uvedeným nařízením následující kontaktní místo:

Podle čl. 11 Nařízení o digitálních službách

Kontaktním místem pro orgány členských států, Evropskou komisi a Evropský sbor pro digitální služby je:

Na kontaktní místo se lze obrátit v českém (preferovaná možnost) a/nebo anglickém jazyce.

 

Single point of contact according to the Digital Services Act

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council (Digital Services Act) is a uniform legal framework for digital service providers in the European Union.

Some services provided by our company CZECH NEWS CENTER a.s., ID: 02346826 may fulfill the definition of intermediary services according to the Article 3 letter g) and i) of the Digital Services Act. CZECH NEWS CENTER a.s. designates for the respective intermediary services in accordance with the aforementioned regulation, the following point of contact:

According to Article 11 of the Digital Services Act

The point of contact for Member State authorities, the European Commission and the European Digital Services Board is:

The points of contact can be contacted in Czech (preferred option) and/or in English.