Pravidla soutěže “Blesk Celebrity kviz”

Soutěž Blesk Celebrity kvíz, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 1. 2. 2024 do 31. 6. 2024 na internetových stránkách www.blesk.cz. Soutěž probíhá se soutěžícími vybranými na základě castingové přihlášky v natáčecím studiu provozovaném níže specifikovaným organizátorem soutěže. Soutěž je určena fyzickým osobám starším 18 let s korespondenční adresou na území ČR.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČO 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“). Kontaktní email: tomas.kubiznak@cncenter.cz

Podmínkou k přihlášení se do soutěže je registrace na webu www.blesk.cz, a vyplnění castingového formuláře - v něm zájemce o účast v soutěži uvede své jméno, příjmení, datum narození, zodpoví 3 otázky uvedené v castingovém formuláři a nahraje video v časovém rozsahu 0:30 - 1:30 minut.

Zájemce o účast v soutěži bere na vědomí a souhlasí, že jeho video nebude:

  • obsahovat jakékoliv vyjádření nebo zobrazení, která by byla v rozporu s dobrými mravy či způsobilá přivodit újmu jiným osobám, fyzickým či právnickým;
  • obsahovat jakákoliv explicitní pornografická zobrazení, jakož i pouze prvky či náznaky pornografie;
  • zobrazovat násilí a nebude jakkoliv snižovat lidskou důstojnost;
  • hanobit rasu, národ, etnický původ, pohlaví či sexuální orientaci;
  • obsahovat skrytou reklamu;
  • nabádat či podněcovat k trestné činnosti, či samo o sobě naplňovat znaky   jakékoliv skutkové podstaty trestného činu;
  • porušovat autorská či jiná práva ostatních subjektů, ať již fyzických nebo právnických osob;
  • v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Organizátor má výhradní právo posoudit, zda v konkrétním případě nedošlo k naplnění některého nebo více z výše uvedených znaků a je v takovém případě oprávněn zájemce o účast v soutěži bez náhrady a bez jakýchkoliv nároků z jeho strany vůči Organizátorovi vyloučit. Organizátor není povinen o takovém vyloučení dotčenou osobu informovat.

Zájemce o účast v soutěži potvrzuje, že v případě, že spolu s ním ve videozáznamu účinkuje další fyzická osoba, má s touto osobou, popř. s jejím zákonným zástupcem, vypořádá všechna práva, zejména, že disponuje jejím svolením k účasti ve videu a použití videa k účelům stanoveným v těchto pravidlech a zavazuje se organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti organizátorovi. 

Vyplněním formuláře a nahráním videozáznamu, resp. jejich odesláním, akceptuje zájemce o účast v soutěži tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. 

Zájemce o účast v soutěži, resp. vybraný účastník soutěže bere na vědomí, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat jako správce jeho osobní údaje zájemce o účast/účastníka soutěže a to v rozsahu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů dostupné na webové stránce https://www.cncenter.cz/privacy/informace-o-zpracovani-akce. Organizátor bude zpracovávat zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, číslo bankovního účtu (pro případ, že výherce zvolí zaslání výhry na svůj peněžní účet), komunikaci se zájemcem o účast v soutěži ve formě videonahrávky.   

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vybrat ze zájemců, kteří vyplnili formulář ty, kteří se soutěže zúčastní. Podmínkou k postupu do soutěže a k účasti v ní je vždy uzavření dohody o účasti na natáčení. V případě, že bude zájemce o účast v soutěži pořadatelem soutěže vybrán, budou mu pořadatelem  nabídnuty tří dostupné natáčecí termíny. Soutěžící je poté neprodleně požádán, aby si z nabízených termínů vybral a s produkcí dohodnul konkrétní čas své hry ve studiu. V případě, že soutěžící odmítne tuto dohodu s Provozovatelem uzavřít do 31. 3. 2024 a/nebo neposkytne součinnost při vybírání natáčecího termínu, je Provozovatel oprávněn ji z další účasti v soutěži vyloučit. V případě, že se soutěžící v dohodnutém dni a čase na natáčení nedostaví, organizátor soutěže je oprávněn nabídnout účast v soutěži jiné osobě a nepřítomného soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyřadit. 

Cestovní, jakož i případné veškeré další náklady vzniklé soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži nese soutěžící a organizátor není povinen k jejich, byť jen částečné, úhradě. 

Veškeré poskytnuté materiály v rámci castingového formuláře jsou neveřejné a budou použity výhradně organizátorem soutěže k výběru soutěžících. 

Zájemce o účast v soutěži, kteří nebyli organizátorem vybráni, není organizátor povinen o této skutečnosti informovat. 

Natáčení a průběh soutěže: 

Soutěž má vždy dva protihráče.  Časový limit pro jednu hru je celkem 10 minut. Soutěžící postupně střídavě vybírají libovolné pole označené konkrétní částkou, které ukrývá soutěžní otázku. Pokud soutěžící odpoví správně, částka se mu přičítá. Pokud odpoví špatně, možnost odpovědět získává protihráč. Pokud této možnosti protihráč využije, další otázku vybírá opět první hráč. Pokud se protihráč vzdá možnosti odpovědi na otázku vybranou a nezodpovězenou svým soupeřem, vybírá si vlastní otázku. Soutěž končí po uplynutí časového limitu. Ten hráč, který k tomuto okamžiku do svého banku nahraje vyšší částku, tuto částku získává. Částka bude nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů výherci poukázána na jeho peněžní účet, který za tímto účelem Organizátorovi sdělí, popř. bude výherci předána v hotovosti oproti potvrzení o převzetí výhry podepsanému výhercem. Volba způsobu výplaty výhry náleží výherci. V případě, že bude výhra zaslána na peněžní účet výherce, splní Organizátor soutěže tuto povinnost okamžikem odepsání předmětné částky z účtu Organizátora. 

Záznam soutěže bude umístěn na webu www.blesk.cz, přidružených platformách skupiny Czech News Center a sociálních sítích Blesku (instagram, youtube, facebook, tiktok).

Výhra ani účast v soutěži není soudně vymahatelná. Na výhru nevzniká účastí v soutěži právní nárok. 

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace nastalé v průběhu soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto pravidla soutěže, změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, zrušit nebo předčasně ukončit. 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Tato pravidla soutěže vstupují v platnost a účinnosti 1. 2. 2024 a jsou dostupné na internetových stránkách www.blesk.cz