PODMÍNKY PRO DODÁVKU PERIODICKÉHO TISKU FORMOU PŘEDPLATNÉHO

Čl. 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto Podmínky pro dodávku periodického tisku formou předplatného (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi předplatitelem periodického tisku (dále jen Předplatitel) a vydavatelem periodického tisku, společností CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, IČ: 02346826, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490 (dále jen Vydavatel). Doručování předplatného zajišťuje distributor stanovený Vydavatelem (dále jen Distributor).

 2. Vydavatel je oprávněn vydávat periodický tisk v souladu s právními předpisy platnými v České republice.

 3. Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která s Vydavatelem uzavřela smlouvu o doručování předplacených periodik.

 4. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného periodika Předplatiteli, na základě objednávky předplatného, nebo úhradou předplatného.

 5. Distributor je vydavatelem zmocněn k doručování objednaných titulů a k provádění správy předplatného (přijímání a zpracování objednávek, reklamací změn a ukončení), dále také k inkasu předplatného na interní účet Distributora, upomínání pohledávek za neuhrazené předplatné, vystavování dokladů k úhradě a daňových dokladů jménem Vydavatele.¨

 6. Předplatné je doručováno výlučně v České republice.

 

Čl. 2 Objednání předplatného

 1. Základem pro vznik právního vztahu mezi Předplatitelem a Vydavatelem je učinění objednávky Předplatitelem u Distributora, případně u Vydavatele.¨

 2. Objednávku předplatného lze učinit telefonicky, písemně, faxem, elektronickou poštou (e-mail), nebo prostřednictvím internetového objednávkového formuláře.
 3. Objednávka by měla obsahovat tyto údaje:

  a)   Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou)
  b)   Příjmení a jméno / název firmy
  c)   Ulice a číslo domu
  d)   PSČ a obec
  e)   Telefon, fax, e-mail
  f)    IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu / spojovací číslo (SIPO)
  g)   Název periodika
  h)   Datum zahájení odběru (není-li uvedeno, je předplatné zahájeno od nejbližšího možného termínu)
  i)    Rozsah odběru (v případě deníků, např.: po-so, po-pá,…)
  j)    Počet výtisků (není-li uveden, bude v každý den vydání doručen pouze jeden výtisk)
  k)   Trvání předplatného
  l)    Způsob úhrady: faktura, poštovní poukázka, SIPO, platební karta, e-složenka, e-faktura
  m) Frekvence plateb (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
  Objednávka, která neobsahuje některý z uvedených údajů, nemusí být Vydavatelem akceptována.

 4. Vydavatel potvrdí přijatou objednávku tím, že Předplatiteli prostřednictvím Distributora vystaví a zašle doklad k úhradě.

 5. Předplatitel je povinen včas oznámit jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Opomene-li Předplatitel oznámit tyto změny nebo je oznámí opožděně, nese odpovědnost za škodu tím způsobenou (např. dodávka titulů na nesprávnou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou úhradu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost daňových dokladů kvůli chybným či neúplným údajům).

 6. Předplatitel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že předplatné se automaticky prodlužuje na další předplacené období v délce odpovídající délce předchozího předplaceného období, pokud není v konkrétní nabídce předplatného stanoveno něco jiného.

 7. Předplatné končí, pokud Předplatitel svým oznámením adresovaným Vydavateli oznámí, že ukončuje předplatné, a to nejpozději 15 dní před skončením příslušného období předplatného.

 8. Vznikne-li Předplatiteli nárok na vrácení části uhrazeného předplatného, bude mu příslušná částka Distributorem jménem Vydavatele vrácena (Předplatitel, který si vyžádal doručování daňových dokladů, obdrží opravný daňový doklad) formou zápočtu s předplatným vyměřeným na další předplatitelské období. Nelze-li nárok Předplatitele započítat (např. pro ukončení předplatného), bude částka poukázána peněžní poukázkou (typ B) nebo převodem na bankovní účet.

 

Čl. 3 Úhrada předplatného

 1. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou předplatiteli dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik vydávaných Vydavatelem.

 2. Doklad k úhradě předplatného obdrží Předplatitel nejpozději do 4 týdnů od zahájení doručování; v případě prodloužení předplatného, nejpozději 6 týdnů před začátkem dalšího předplatitelského období.
  ¨
 3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum úhrady předplatného (tj. datum připsání předplatného na příslušný účet) nebo datum dodání výtisků, podle toho, co nastane dříve. Předplatitel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, obdrží do 14 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad vystavený Distributorem jménem Vydavatele.

 4. Dojde-li k zahájení dodávek objednaného titulu, avšak Předplatitel neuhradí předplatné, vzniká Vydavateli pohledávka za příslušným Předplatitelem. Distributor je z pověření Vydavatele oprávněn k upomínání nezaplaceného předplatného. V případě neuhrazeného předplatného po lhůtě splatnosti, mohou být dodávky objednaného tisku okamžitě ukončeny a předplatitelský vztah zrušen. Zrušení předplatitelského vztahu neznamená zrušení závazku Předplatitele uhradit dlužné předplatné Vydavateli.

 

Čl. 4 Dodávka objednaných titulů, změny a reklamace

 1. Doručování objednaného titulu Předplatiteli bude zahájeno bez zbytečného odkladu po doručení objednávky (není-li Předplatitelem stanoveno jinak). Vlastnické právo k výtiskům přechází na Předplatitele resp. jím určeného odběratele okamžikem jejich doručení.

 2. Předplatitel je oprávněn požádat Vydavatele o přerušení doručování předplaceného titulu na určenou dobu, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba přerušení v průběhu jednoho kalendářního roku překročila 6 měsíců. Vydavatel se zavazuje přerušit doručování v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti.

 3. Výtisky objednaného periodika jsou dodávány jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem Předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v předešlé větě.

 4. Předmětem reklamace dodávek objednaných titulů může být nedodání předplaceného počtu výtisků, pozdní dodání (v případě deníků do 7.30 v den vydání, v případě časopisů do 16:00 v den vydání), dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku. Reklamace je možné uplatnit u Distributora.

 5. Reklamace dodávek objednaných titulů musí být učiněna nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání. Opožděné reklamace nemusí být akceptovány.

 6. V případě oprávněné reklamace má Předplatitel nárok na nové doručení reklamovaného výtisku.

 

Čl. 5 Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity) Předplatiteli v případě uzavření smlouvy na předplatné a zaplacení celé částky předplatného, v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové Předplatitele příslušného periodika (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím odběrům.

 2. Jeden Předplatitel je oprávněn v rámci příslušné marketingové akce objednat maximálně 5 předplatných téhož titulu.

 3. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Vydavatel neposkytuje plnění v rámci marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky.
   
 4. Předplatitel nemůže využít zvláštní nabídku v marketingové akci, pokud již je předplatitelem titulu, k němuž se marketingová akce váže, či trvá předplatné téhož titulu na téže adrese Předplatitele (nebo odběratele), nebo během předcházejících tří měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese Předplatitele (nebo odběratele). Z důvodu jistoty se uvádí, že pro posouzení téže adresy nemá vliv změna jména daného Předplatitele či odběratele. Ve shora uvedených případech je předplatné řádně objednáno, avšak podmínky marketingové akce se na takový odběr nevztahují. V případě pochybností si Vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nový odběr předplatného splňující nárok na poskytnutí zvláštního plnění v rámci marketingové akce, či nikoliv.

 5. Povinnost Vydavatele poskytnout zvláštní plnění v rámci marketingové akce zaniká v případě, kdy Předplatitel poruší podmínky stanovené pro jejich poskytnutí v rámci konkrétní marketingové akce, nebo porušil, případně nesplňuje, podmínky stanovené právními předpisy (např. věkové omezení pro alkohol). Předplatitel nemá právo na žádné náhradní plnění.

 6. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze ukončit ze strany Předplatitele před uplynutím doby, na kterou je zaplaceno, a nelze snížit počet takto uhrazených odebíraných výtisků.

 7. Plnění v rámci marketingové akce je vždy odesíláno na adresu Předplatitele (plátce předplatného), a to i v případě, kdy odběratelem je odlišná osoba. Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Vydavatel zasílá plnění zpravidla do 6ti týdnů od zaplacení předplatného.

 8. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Vydavateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Předplatitele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Předplatitel.

 9. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Vydavatel právo zaslat Předplatiteli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.

 10. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není Vydavatelem fakturováno. Vydavatel neposkytuje žádnou záruku na zvláštní plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně ´Vydavatelem uvedena. Při případné reklamaci zvláštního plnění Vydavatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Objednatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění.

 

Čl. 6 Kontaktní adresa Předplatitele

 1. Pro účely doručování korespondence Předplatiteli se kontaktní adresou rozumí jeho adresa uvedená při objednávce předplatného; pokud je v objednávce uvedena odlišná fakturační a korespondenční adresa, považuje se za kontaktní adresu korespondenční adresa. Pokud Předplatitel neoznámí (prostřednictvím uvedených kontaktů) jinou adresu, bude korespondence považována za doručenou, uplynutím třetího dne ode dne jejího odeslání na kontaktní adresu, která byla uvedena při objednávce.

 2. Není-li výslovně sjednáno jinak, nemusí být korespondence určená Předplatiteli zasílána doporučeně.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi Vydavatelem a Předplatitelem ohledně doručování tisku a správy předplatného.

 2. Objednáním předplatného Předplatitel souhlasí s obsahem těchto Podmínek.

 3. Změna Podmínek se nevztahuje na aktuální období předplatného, které bylo zahájeno před nabytím její účinnosti.

 4. Smluvní vztah mezi Předplatitelem a Vydavatelem se řídí výlučně českými právními předpisy, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží či kolizních norem se vylučuje. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Předplatitelem a Vydavatelem budou rozhodovány k tomu příslušným soudem v České republice.

 5. V případě, že dojde mezi Vydavatelem a Předplatitelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze  smlouvy o předplatném, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Předplatitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předplatitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Pokud je Předplatitel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

 7. Kontaktní údaje Vydavatele: CZECH NEWS CENTER a.s., oddělení předplatného, Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7. e-mail: predplatne@cncenter.cz

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 17. února 2021.