Podmínky pro užívání služby iSport LIFE

Úvodní ustanovení

Jsme rádi, že máte zájem o naši službu iSport LIFE.

Než začnete tuto službu užívat, je nezbytné uzavřít vzájemnou dohodu mezi Vámi (Uživatelem) a námi, společností CZECH NEWS CENTER a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (Poskytovatelem) o podmínkách, za kterých je tato služba poskytována.

Podmínky, za kterých poskytujeme službu iSport LIFE (Služba) jsou uvedeny v těchto Podmínkách pro užívání služby iSport LIFE (Podmínky). Tyto Podmínky v jejich aktuálním znění tvoří úplnou dohodu mezi Poskytovatelem a Uživatelem o poskytování Služby. Zvláštní ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem odchylující se od Podmínek jsou vyloučena.

Před zahájením užívání Služby je nezbytné se s těmito Podmínkami seznámit.

Předpokladem pro to, abychom Vám mohli poskytovat Službu, je Váš výslovný souhlas s Podmínkami. V případě, že se zněním Podmínek nesouhlasíte, nebudeme Vám moci Službu poskytnout.

iSport LIFE je služba zaměřená na podporu zdravého životního stylu, která Vám umožní sledovat Vaše sportovní aktivity, sdílet je s přáteli a s komunitou podobně zaměřených lidí.

Služba iSport LIFE sestává z aplikace pro mobilní zařízení, internetových stránek na adrese app.isportlife.cz a z obsahu dodaného v rámci této Služby Poskytovatelem a/nebo Uživateli, případně z dalších dílčích služeb.

I když cílem Služby je podpora zdravého životního stylu, není její užívání zárukou, že skutečně žijete zdravě. Existuje velké množství aspektů Vašeho zdravotního stavu, Vašich aktivit i Vašeho života jako takového, které Služba nezohledňuje a zohlednit nemůže. S ohledem na to je také potřeba přistupovat k veškerému obsahu Služby, zejména k obsahu a k údajům vztahujícím se k Vaší osobě.

Je nezbytné, abyste při užívání Služby dbali na své zdraví, proto je potřeba používat Službu zodpovědně, zachovávat zdravý rozum a řídit se mimo jiné těmito zásadami:

  • nespoléhejte se nekriticky na obsah a údaje Služby,
  • vždy využívejte Službu s ohledem na vlastní schopnosti a na Váš zdravotní stav
  • nepřeceňujte ani nepřepínejte vlastní síly
  • žádné údaje Služby o Vaši osobě, ani žádné funkce v rámci Služby nemohou nahradit konzultaci s lékařem a lékařskou péči,
  • při provozování aktivit v souvislosti se Službou si počínejte tak, abyste neohrozili sebe ani jiné osoby ani svůj nebo cizí majetek a dodržujte právní předpisy
  • dbejte na správnou techniku provádění aktivit v souvislosti se Službou, žádná část Služby (včetně obrazové a/nebo textové instruktáže a poradenství) nemůže nahradit odborného instruktora, který Vám pomůže osvojit si správný způsob, jakým má být příslušná aktivita prováděna

Službu poskytujeme za předpokladu důsledného respektování těchto zásad. S ohledem na to je třeba vykládat veškerá ustanovení těchto Podmínek.

Služba je určena pouze pro Uživatele starší než 13 let, pokud je Vám méně, buďte trpěliví, velmi rádi Vám Službu poskytneme po dosažení výše uvedeného věku.

Toto Úvodní ustanovení je nedílnou součástí Podmínek.

1. Dohoda o užívání Služby

1.1. Poskytovatel začne poskytovat Službu Uživateli uzavřením dohody (smlouvy) o jejím poskytování (Dohoda).

1.2. Uživatel může uzavřít Dohodu s Poskytovatelem, pokud je starší než 18 let. Pokud je mladší, musí uzavření Dohody odsouhlasit způsobem uvedeným v rozhraní pro registraci zákonný zástupce Uživatele.

1.3. Pro uzavření Dohody je nezbytná registrace Uživatele v příslušném rozhraní v rámci aplikace nebo internetové stránky Služby. Po vyplnění povinných údajů a případně též nepovinných údajů (nejsou podmínkou úspěšné registrace, ale mohou Poskytovateli pomoci v poskytování Služby na co nejlepší úrovni, případně mohou být podmínkou pro poskytování některých částí Služby) dokončí Uživatel první část registrace stisknutím tlačítka „souhlasím“. Následně bude Uživateli poslán ověřovací e-mail na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem v průběhu prvé části registrace. E-mail bude obsahovat instrukci pro dokončení registrace. Dokončením registrace v souladu s touto instrukcí dochází k uzavření Dohody mezi Uživatelem a námi, Poskytovatelem, ve znění těchto Podmínek. Pokud nebude registrace dokončena v souladu s tímto odstavcem do 14 dnů po dokončení prvé části registrace, zruší Poskytovatel prvou část registrace a vymaže veškeré údaje, které při ní Uživatel vyplnil. Registraci lze poté provést kdykoli znovu.

1.4. Při registraci musí být uváděny pouze pravdivé údaje. V případě zjištění, že v registraci nebyl použit pravdivý údaj, může Poskytovatel Dohodu okamžitě, bez předchozího upozornění a bez náhrady za jakékoli čerpané, objednané nebo předplacené služby ukončit.

1.5. Pokud Poskytovateli nebude znám opak, vychází z toho, že veškeré Uživatelem sdělené údaje při registraci a při užívání Služby jsou pravdivé. Požadavek souladu se skutečností se nevztahuje na Uživatelem zvolený profilový obrázek.

1.6. Služba je určena pouze Uživatelům, kteří s námi uzavřeli Dohodu. Osoby, kterým Uživatel Službu předvede, nebo jim umožní ji užívat (toto je považováno za nežádoucí, avšak Poskytovatel tomu nemůže v plném rozsahu zabránit) nejsou vůči Poskytovateli v žádném právním vztahu a nejsou Uživateli Služby. Jakékoli případné takovéto užití Služby je výhradně na vlastní odpovědnost Uživatele a dotyčné osoby.

1.7. Tato Dohoda se uzavírá na dobu, po kterou bude Poskytovatel Službu poskytovat.

1.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Dohody s konkrétním Uživatelem, a to i bez udání důvodů. Poskytovatel neuzavře Dohodu s Uživatelem, jestliže v období dvanácti měsíců před požadovaným uzavřením Dohody došlo k ukončení Dohody s tímto Uživatelem z důvodu porušení Podmínek ze strany Uživatele.

1.9. Součástí Služby může být i poskytnutí specifické dílčí služby, za úplatu nebo bezúplatně, na kterou se vztahují zvláštní podmínky. Součástí Služby rovněž může být možnost zakoupení určitého zboží. V takovém případě se může vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem řídit kromě těchto Podmínek zvláštní dohodou (Zvláštní podmínky). V případě rozporu mezi Zvláštními Podmínkami a těmito Podmínkami mají přednost Zvláštní podmínky. Pokud Zvláštní podmínky v konkrétním případě nestanoví jinak, je takováto zvláštní dohoda mezi Uživatelem a Poskytovatelem uzavřena stisknutím tlačítka „souhlasím“ u textu příslušných Zvláštních podmínek.

2. Způsob užívání Služby

2.1. Dokončením registrace vytvoří Poskytovatel Uživateli uživatelský profil (Profil).

2.2. Uživatel může měnit vybrané parametry svého Profilu, jejichž změnu Poskytovatel umožňuje prostřednictvím funkce nastavení Profilu. Rozsah parametrů, které takto může Uživatel měnit, určuje Poskytovatel a může se měnit.

2.3. Uživatel může užívat Službu kdykoli a kdekoli (s výjimkou omezení a vyloučení záruk dostupnosti Služby uvedených v čl. 6) přihlášením se do Služby. K přihlášení do Služby Uživatel použije přihlašovací údaje, vytvořené při registraci podle čl. 1). Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje tak, aby nebyly přístupné jiné osobě. V opačném případě nelze vyloučit zneužití Služby jinou osobou. Za jakoukoli škodu v takovém případě odpovídá Uživatel. V případě ztráty přihlašovacích údajů lze prostřednictvím k tomu určeného rozhraní Služby získat nové přihlašovací údaje.

2.4. Služba může být poskytována pouze řádně přihlášeným registrovaným Uživatelům.

2.5. Profil bude zrušen ukončením Dohody.

2.6. V případě, že dochází k ukončení Dohody, budou veškeré údaje v Profilu trvale vymazány. Při případném opětovném uzavření Dohody nebudou tyto údaje obnoveny.

2.7. Obsah Služby, její části a funkčnost jsou spolu s jejich případným popisem uvedeny v rámci Služby.

2.8. Údaje o sportovní aktivitě Uživatele jsou Uživateli zpřístupněny až po oznámení skončení aktivity, případně po odeslání informace o aktivitě, způsobem stanoveným ve Službě.

2.9. Uživatel je povinen zdržet se všeho, čím by mohlo dojít k poškození provozu Služby nebo jakékoli její součásti. Uživatel zejména nesmí provádět dekompilaci programového vybavení Služby, záměrně zahlcovat Službu nebo ostatní Uživatele Služby obsahem, šířit nevyžádaná sdělení adresovaná většímu počtu Uživatelů (spam) ani poškozovat Službu šířením virů, trojských koní a jiného malware.

3. Ukládání vlastního obsahu

3.1. Služba umožňuje Uživateli ukládání obsahu vytvořeného Uživatelem (Vlastní obsah). Rozsah Vlastního obsahu, který lze v rámci Služby uložit, a případná omezení stanoví Poskytovatel a uvede je vhodným způsobem v rámci rozhraní Služby. Vlastní obsah může být tvořen zejména texty (včetně komunikace s ostatními Uživateli nebo s Poskytovatelem), obrazovým obsahem (fotografie, grafika) a audiovizuálním obsahem. Uživatel musí při ukládání Vlastního obsahu respektovat veškeré požadavky nebo jiná omezení stanovené Poskytovatelem.

3.2. Uživatel nesmí Vlastním obsahem porušovat autorské právo jiných osob, ani jiné právo k duševnímu nebo průmyslovému vlastnictví.

3.3. Uživatel nesmí Vlastním obsahem porušovat právo jiných fyzických osob na ochranu osobnosti, zejména na ochranu jejich vážnosti, cti, lidské důstojnosti nebo soukromí, ani právo na ochranu pověsti nebo soukromí právnických osob.

3.4. Vlastní obsah Uživatele musí být v souladu s právními předpisy a s dobrými mravy, nesmí obsahovat jakoukoli diskriminaci (zejména z důvodu rasy, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, víry, zdravotního stavu), ani k takové diskriminaci vyzývat nebo ji jakkoli podporovat.

3.5. Uživatel může v rámci Služby ukládat pouze takový obsah, ke kterému je oprávněn udělit Poskytovateli licenci v souladu s následujícím odstavcem.

3.6. Uložením Vlastního obsahu do Služby uděluje Uživatel Poskytovateli licenci k užití Vlastního obsahu pro účely provozování Služby. Licence je takto udělena pro 
a) zařazení Vlastního obsahu do Služby a sdělování Vlastního obsahu veřejnosti v rámci Služby, na internetové stránce i v aplikaci nebo v jakékoli jiné součásti Služby, a to v libovolném počtu zobrazení resp. přístupů, 
b) zařazení Vlastního obsahu do tištěného periodického titulu nebo neperiodické publikace vydaných Poskytovatelem a/nebo jejich elektronické verze a jejich rozmnožování, včetně umožnění stáhnutí si elektronické rozmnoženiny, a rozšiřování těchto rozmnoženin v libovolném počtu kopií, 
c) v tištěné, elektronické, televizní i jakékoli jiné reklamě při propagaci Služby, včetně propagace kteréhokoli ze způsobů užití uvedeného tomto odstavci,
a to kterýmkoli z výše uvedených způsobů i všemi výše uvedenými způsoby současně. Licence uvedená v tomto odstavci je poskytována jako bezúplatná a nevýhradní. Licence je poskytnuta na celou dobu trvání autorských práv, pokud není ukončena způsobem uvedeným v tomto článku níže.

3.7. Uživatel bude ukládat pouze Vlastní obsah, který je v souladu se skutečností, a který byl pořízen v souladu s těmito Podmínkami nebo jiným pravidly pro používání Služby publikovanými v rámci rozhraní Služby, pokud se na takový Vlastní obsah vztahují. Uživatel se zejména zdrží publikace jakýchkoli nepravdivých nebo zavádějících informací o vlastních aktivitách při užívání Služby.

3.8. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nepodrobuje Vlastní obsah před jeho uložením do Služby předběžné kontrole.

3.9. Uživatel může Vlastní obsah kdykoli odstranit s výjimkou diskusních příspěvků (komentářů). Uživatel bere na vědomí, že diskusní příspěvky nemůže sám odstranit.

3.10. Poskytovatel může Vlastní obsah konkrétního Uživatele odstranit zcela nebo zčásti, a to bez udání důvodů. Vlastní obsah bude takto odstraněn zejména z důvodu jeho rozporu s těmito Podmínkami.

3.11. Odstraněním Vlastního obsahu Uživatelem nebo Poskytovatelem nebo ukončením Dohody končí doba účinnosti licence k Vlastnímu obsahu. Užití Vlastního obsahu realizované na základě licence po dobu její účinnosti tím zůstává nedotčeno.

4. Způsob užívání produktů třetích stran

4.1. Při poskytování Služby mohou být používány produkty třetích stran. V takovém případě může být Uživatel vyzván k odsouhlasení podmínek užívání tohoto produktu, uzavření smlouvy se třetí stranou o užívání jejího produktu a může být rovněž přesměrován na internetovou stránku třetí strany.

4.2. Obsah smlouvy mezi Uživatelem a třetí stranou ani obchodní podmínky třetí strany a jejich změny nemůže Poskytovatel ovlivnit. Poskytovatel Služby tak nenese odpovědnost za jejich obsah ani za jejich dodržování.

5. Osobní údaje a ochrana soukromí

5.1. Při poskytování Služby Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele. Údaje o tomto zpracování jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.

5.2. Pro řádné užívání Služby může Poskytovatel využívat soubory cookie (velmi malé textové soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do internetového prohlížeče na koncovém zařízení Uživatele). Tyto soubory jsou využívány k poskytnutí přístupu k různým funkcím Služby a některé z nich jsou nezbytné pro její správné fungování. Pokud si Uživatel přeje zamezit generování souborů cookie internetovým rozhraním Služby, může jejich blokování nastavit ve svém Profilu. Je však možné, že Služba nebo některé její části pak nebudou fungovat správně. Stejným způsobem lze soubory cookie povolit.

6. Omezení dostupnosti Služby a přenosu dat

6.1. Snahou Poskytovatele je, aby Služba byla kompatibilní s různým softwarem (zejména s co největším počtem platforem mobilních zařízení a jejich verzí). Poskytovatel však nemůže zaručit, že Služba bude fungovat na konkrétním mobilním zařízení Uživatele.

6.2. Poskytovatel nemůže s ohledem na nezbytné internetové připojení garantovat, že Služba bude dostupná nepřetržitě, a že Služba bude dostupná kdekoli.

6.3. K omezení dostupnosti Služby může dojít i z jiných důvodů, zejména z důvodu údržby nebo vývoje software a/nebo hardware používaného pro její poskytování, z důvodu vyšší moci, z důvodu na straně Uživatele nebo třetí osoby.

6.4. Poskytovatel nemůže zaručit bezchybnost Služby, zejména nemůže zaručit, že se nevyskytnou chyby v software a/nebo hardware používaném pro její poskytování.

7. Inzerce

V rámci rozhraní Služby může být zobrazována inzerce, případně, pokud to umožní nastavení Profilu Uživatele, může být Uživateli zasílána reklama formou obchodních sdělení. Může jít o propagaci Poskytovatele i jiných subjektů. Za obsah inzerce jiných subjektů nepřebírá Poskytovatel žádnou odpovědnost, zejména nečiní žádnou garanci ohledně její pravdivosti a souladu s právními předpisy.

8. Zálohování údajů z aplikace iSport LIFE

Poskytovatel není povinen zálohovat a uchovávat data/obsah Služby. S ohledem na riziko ztráty dat resp. Vlastního obsahu je vhodné, aby Uživatel prováděl jejich zálohu formou exportu aktivit.

9. Placené služby

9.1. Poskytovatel může rozhodnout o tom, že existující nebo nově doplněná část Služby bude zpoplatněna (Placené služby).

9.2. Poskytovatel určí cenu za poskytování Placených služeb.

9.3. Uživatel získá přístup k Placeným službám uhrazením stanovené ceny, a to na dobu, na kterou cenu uhradil. Cena Placených služeb se vždy platí předem před jejich poskytnutím, resp. před zahájením jejího poskytování. Cena je placena bezhotovostně některou z platebních metod uvedených v rozhraní Služby. Platební metody se mohou měnit.

9.4. Uživatel nemusí Placené služby, které uhradil, využít, případně, pokud to Služba umožňuje, může jejich užívání ukončit předčasně (tj. dříve, než uplyne období, které je Uživatelem uhrazeno). Uživateli však v takovém případě nevzniká nárok na vrácení ceny Placené služby nebo její části, a to ani v rozsahu, ve kterém Placenou službu prokazatelně nevyužil.

9.5. V případě, že dojde k ukončení nebo omezení řádně uhrazené Placené služby na základě rozhodnutí Poskytovatele nebo z důvodu na jeho straně, vrátí Poskytovatel Uživateli poměrnou část Uživatelem uhrazené ceny Placené služby s výjimkou případu, kdy o ukončení nebo omezení poskytování Placené služby Uživateli rozhodl Poskytovatel z důvodu porušení povinnosti na straně Uživatele.

10. Změny Služby

10.1. Služba i její jednotlivé části se mohou měnit. Dílčí změny, které nevedou k omezení rozsahu Služby, nemusí Poskytovatel oznamovat.

10.2. Významné změny Služby, které mají vliv na způsob jejího užívání Uživateli, oznámí Provozovatel v rozhraní Služby vždy alespoň 7 dnů předem.

11. Ukončení Dohody

11.1. Poskytovatel je oprávněn rozhodnout o ukončení poskytování Služby, nebo kterékoli její části. V takovém případě Poskytovatel oznámí rozhodnutí o ukončení Služby v rámci rozhraní Služby a přestane přijímat aktivace zpoplatněných částí služeb na dobu určitou a poskytování Služby i jejich zpoplatněných částí ukončí po uplynutí období, na které byly zpoplatněné služby aktivovány. Služby aktivované bez časového omezení se pro účely toho ustanovení nezohledňují, a jejich poskytování končí ukončením poskytování Služby. Účinnost Dohody končí ukončením poskytování Služby v souladu s tímto odstavcem. Období od oznámení rozhodnutí o ukončení Služby do ukončení účinnosti Dohody se považuje za výpovědní dobu.

11.2. Ukončení poskytování Služby není porušením Dohody a nezakládá Uživateli žádný nárok na náhradu škody nebo jiné kompenzace.

11.3. Poskytovatel může ukončit Dohodu s konkrétním Uživatelem v případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky.

11.4. Uživatel může Dohodu ukončit smazáním svého Profilu.

11.5. V případě ukončení poskytování Služby odstraní Poskytovatel osobní údaje Uživatele.

12. Odpovědnost za škodu

12.1. Uživatel odpovídá Poskytovateli za jakoukoli škodu, která Poskytovateli vznikne v důsledku porušení povinnosti Uživatele stanovené v těchto Podmínkách, včetně škody, která Poskytovateli vznikne v důsledku uplatnění nároku třetí osobou vůči Poskytovateli.

12.2. Poskytovatel nemůže ovlivnit způsob, jakým Uživatel Službu využívá. Uživatel nese výhradní odpovědnost za své zdraví, jakož i za jakoukoli škodu, která by mu nebo komukoli jinému mohla vzniknout v souvislosti s užíváním Služby.

12.3. Poskytovatel v nejvyšším možném rozsahu umožněném právními předpisy vylučuje svou odpovědnost za škodu vzniklou komukoli v souvislosti s využívání Služby.

13. Změna Podmínek

13.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit tyto Podmínky.

13.2. Poskytovatel oznámí změnu Podmínek vhodným způsobem v rozhraní Služby s uvedením doby účinnosti změny, a to alespoň 14 dnů před účinností této změny.

13.3. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, ukončí Dohodu v souladu s odst. 11.4.

13.4. V případě, že Uživatel neukončí Dohodu v souladu s předchozím odstavcem, vyjádří souhlas se změnami Podmínek nebo ukončí Dohodu při prvém užití Služby po nabytí účinnosti změny Podmínek. Další poskytování Služby je podmíněno souhlasem Uživatele se změnou Podmínek.

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Dohoda, Podmínky, Zvláštní podmínky i veškeré další vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování Služby nebo v souvislosti s ním se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem.

14.2 K rozhodování veškerých případných sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem souvisících s Dohodou, Podmínkami, Zvláštními podmínkami nebo s poskytováním Služby jsou příslušné soudy České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí místem sídla Poskytovatele.

14.3 Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tyto podmínky jsou sepsány v českém jazyce a jejich česká jazyková verze je pro určení práv a povinností stran rozhodující.

15.2. Toto znění Podmínek je účinné počínaje 27.9.2019.

#
#