Obchodní podmínky FESTIVALU F.O.O.D. PIKNIK 2021

#

(dále jen „Obchodní podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 19490, IČ: 02346826 (dále jen „Pořadatel“), je pořadatelem gastronomického festivalu F.O.O.D. PIKNIK, který se uskuteční 29. 8. 2021 („Akce“). Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi Pořadatelem a Vystavovatelem na tomto festivalu (dále jen „Vystavovatel“).

Akce se koná ve vyhrazeném místě určeném Pořadatelem v Parku Ladronka, Praha 6. Akce se koná ve vymezeném časovém úseku 11:00-18:00.

Přílohy Obchodních podmínek:

Příloha č. 1 - PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2021,

Příloha č. 2 - PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVITELE NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2021.

2. Registrace

Vystavovatel se pro možnost vystavovat na akci musí registrovat přes registrační webový formulář na stránkách https://foodpiknik.recepty.cz/, a to do 30. 4. 2021, včetně („registrační formulář“).

3. Platební a storno podmínky

Pořadatel za poskytnuté místo k prodeji („Prodejní místo“), vybavení a další položky, požaduje po Vystavovateli nájemné. Nájemné je složeno z částky za Prodejní místo a vybavení a Nepovinných položek uvedených v registračním formuláři. Nájemné bude Vystavovateli sděleno v registračním formuláři a v rámci potvrzovacího emailu, a to po vyplnění registračního formuláře. Uzavření smlouvy nastává při doručení potvrzovacího emailu od Pořadatele Vystavovateli.

Nájemné musí být uhrazeno na účet Pořadatele 1441000/2700 nejpozději do 31. 5. 2021. Při pozdější úhradě je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

V případě, že Vystavovatel chce zrušit svoji účast, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Pořadateli na email eventy@cncenter.cz.

V případě, že Vystavovatel zruší svoji účast na akci od 1. 6. 2021 včetně, do 15. 7. 2021 včetně, vzniká nárok Pořadatele na stornopoplatek ve výši 50 % z uhrazené částky Vystavovatelem za nájemné ve prospěch Pořadatele.

V případě, že Vystavovatel zruší svou účast na akci po 16. 7. 2021 včetně, vzniká nárok Pořadatele na stornopoplatek ve výši 100 % z uhrazené částky Vystavovatelem za nájemné ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout o nekonání Akce, předčasně ji ukončit, přerušit nebo omezit její rozsah. V takovém případě, stejně jako pokud Akce nebude moci být konána z jiného důvodu, bude Vystavovateli vrácena poměrná část nájemného odpovídající době, o kterou se zkrátilo užívání Prodejního místa Vystavovatelem. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou Vystavovateli v důsledku zrušení Akce v souladu s tímto odstavcem.

Pořadatel v souladu s předchozím odstavcem uvádí, že v případě zrušení akce pro vládní opatření související s pandemií Covid, bude Vystavovateli vráceno nájemné v plné výši.

4. Plnění Pořadatele

Pořadatel se zavazuje v den konání akce určit a poskytnout Vystavovateli Prodejní místo a další plnění v rozsahu objednaného dle registračního formuláře.

Pořadatel poskytne dle případných požadavků Vystavovatele, vyplněných v registračním formuláři, elektřinu přímo k místu pronájmu. Zapojena bude v době od 10:30 do 19:00 hodin.

Pořadatel poskytne Vystavovatelům možnost využít cisternu s pitnou vodou nebo 2l sáčky s vodou nacházející se ve speciální přepravce, její umístění je vyznačeno na mapě, která bude k dispozici na místě akce. 

5. Plnění Vystavovatelů

Vystavovatel se zavazuje plnit podmínky stanovené v Registračním formuláři, PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2021, PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVITELE NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2021 a Obchodních podmínkách.

Pořadatel má právo Vystavovatelům dávat v rámci zdárného průběhu akce a bezpečí účastníků pokyny, těmito pokyny je Vystavovatel vázán. Vystavovatel se zavazuje poskytnout Pořadateli maximální součinnost.

Vystavovatel je povinen dorazit na místo konání Akce v určenou hodinu dle pokynů zaslaných Pořadatelem. Vystavovatel má 30 minut na vjezd na určené místo, vyložení vybavení a prodejních artiklů. Stánek Vystavovatele musí být kompletně připraven nejpozději v 10:30.

Vystavovatel je povinen dodržovat etiku prodeje. Veškeré prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou. Vystavovatel odpovídá za dodržování všech speciálních předpisů pro prodej svého zboží či služeb a zaručuje, že má patřičná povolení. 

Které dokumenty je nutné vzít sebou: 

1. Živnostenský list, oprávnění prodávat dané zboží a výrobky (pokud ho právní řád vyžaduje), hygienické a veterinární osvědčení (§ 78 zákona č. 166/1999 Sb.). Na pokyn kontrolních orgánů města, Pořadatele a kontrolních orgánů státní správy je Vystavitel povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, předložit dokumenty uvedené v tomto odstavci případně předložit jiné dokumenty, které po něm mohou být v souladu s právními předpisy vyžadovány.

2. PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2021. Po příjezdu do místa pořádání Akce Vystavitel Pořadateli předá podepsané prohlášení o likvidaci odpadu (příloha č.1).

3. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVITELE NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2021. Po příjezdu do místa pořádání Akce Vystavitel Pořadateli předá podepsané prohlášení o odpovědnosti Vystavitele (příloha č.2).

Vystavovatel je povinen udržovat své Prodejní místo, mj. nevyhazovat a nevylévat žádný odpad mimo Pořadatelem k tomu určené místo. Všechen odpad Vystavovatel zanese řádně zmačkaný do kontejnerů přistavených na ul. Tomanova.  Po skončení akce je Vystavovatel povinen uklidit své Prodejní místo.

Pokud měl Vystavovatel zapůjčené vybavení od Pořadatele (stany, stoly, židle, ubrusy, atd.), ponechá je na svém místě a počká na předání pověřené osobě Pořadatele, která si od něj Prodejní místo převezme. 

Do areálu nebudou vpuštěna žádná vozidla před 18. hodinou. Pro bezpečnost a plynulost provozu musí Vystavovatel dodržet časový harmonogram příjezdů a odjezdů poskytnutý Pořadatelem, setrvat na Akci po celou dobu jejího trvání a po ukončení Akce neprodleně uvést Prodejní místo, které mu bylo vyhrazeno k prodeji jeho zboží a služeb do původního stavu.

6. Ochrana osobních údajů

Registrací Vystavitele bude Pořadatel zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Nakládání s osobními údaji Vystavitele se bude řídit Informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými na https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-obchodni-partneri.

7. Závěrečné ustanovení

Vystavovatel vyplnil pravdivě veškeré údaje v registračním formuláři a bude se řídit dle všech ustanovení Obchodních podmínek, registračního formuláře, PROHLÁŠENÍ O ODPADU NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2021, PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VYSTAVITELE NA AKCI F.O.O.D. PIKNIK 2021, a dle pokynů Pořadatele. V případě, že tak neučiní, může Pořadatel požadovat uhrazení smluvní pokuty Vystavovatelem ve výši 5.000,- Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Pořadatele Akce na náhradu škody.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8.2.2021.

#
#